Side-alternativer

Nordisk råds utvalg

Valgkomiteen
Valgkomiteen forbereder og legger frem forslag til de valgene som plenumsforsamlingen avholder.
Kultur- og utdanningsutvalget
Nordisk råds kultur- og utdanningsutvalg behandler spørsmål og utvikler politiske tiltak innenfor områdene kultur og utdanning, herunder saker om språksamarbeid, nye medier, kompetanseutvikling og innovasjon i utdanningene
Medborger- og forbrukerutvalget
Nordisk råds medborger- og forbrukerutvalg skal forberede spørsmål knyttet til medborger- og forbrukerrettigheter, samt generelle spørsmål vedrørende demokrati, menneskerettigheter, likestilling o.l. i forbindelse med dette.
Miljø- og naturressursutvalget
Miljø- og naturressursutvalget arbeider med miljø- og naturvern samt utnyttelse av naturressurser innenfor jordbruk-, fiskeri- og skogbruksnæringene. Videre arbeider utvalget med energi- og transportpolitikk i samarbeid med Næringsutvalget. Utvalget adresserer både nordiske og globale utfordringer. Videre tar utvalget opp saker på EUs agenda innenfor ovennevnte områder av større betydning for Norden.
Presidentskapet
Presidiet, som utgjør Nordisk råds politiske ledelse, har ansvaret for de overordnede politiske spørsmålene, planlegging og budsjetter, samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske parlamentariske samarbeidet.
Velferdsutvalget
Velferdsutvalget arbeider med den nordiske velferdsmodellen, velferd, helse- og sosialpolitikk
Næringsutvalget
Næringsutvalget skal behandle rammevilkår for økonomi, forskning, produksjon og handel, inkludert fri bevegelse i markedet og arbeidsmarkedet i Norden.
Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen utøver den parlamentariske kontrollen over virksomhet som finansieres med felles nordiske midler