Side-alternativer

Nordisk råds utvalg

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen utøver den parlamentariske kontrollen over virksomhet som finansieres med felles nordiske midler
Presidentskapet
Presidiet, som utgjør Nordisk råds politiske ledelse, har ansvaret for de overordnede politiske spørsmålene, planlegging og budsjetter, samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske parlamentariske samarbeidet.
Valgkomiteen
Valgkomiteen forbereder og legger frem forslag til de valgene som plenumsforsamlingen avholder.