Side-alternativer

Alle støtteordninger

Liste over alle nordiske støtteordninger, som er registrert på www.norden.org.
A. P. Møllers fond for islandske studenter
Islandske studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Danmark kan søke om økonomisk støtte studieperioden fra dette fondet. Søknadsfristen er 31. desember hvert år. Søkere kan forvente svar senest 1. mars påfølgende år.
Academy of Finland: Vitenskapelig forskning
Academy of Finland sørger for finansiering av vitenskapelig forskning av høyeste kvalitet. Akademiet har to hovedsøknadsrunder: april og september. Akademiets internasjonale utlysninger kan også være tilgjengelige til andre tider.
Agnes Geijers fond for nordisk tekstilforskning: Stipender
Stiftelsens formål er å fremme vitenskapelig forskning innenfor det tekstilhistoriske området. Formålet skal tilgodeses gjennom utdeling av stipender til enkeltpersoner eller prosjekter i de fem nordiske landene. Fondet initierer forskningsinformasjon og lyser ut stipender.
AP. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Fondet yter støtte til samarbeid og kulturell samhandling mellom Danmark og de andre nordiske landene. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke om midler. Løpende drift og administrasjon faller utenfor begge fondenes område, som heller ikke dekker livsopphold, utdanning eller studieturer for enkeltpersoner.
Arktisk samarbeidsprogram: Finansiering
Nordisk ministerråds arktiske samarbeidsprogram har et årlig budsjett på om lag 10 millioner DKK. Det kan søkes om midler fra Arktisk samarbeidsprogram for gjennomføring av prosjekter i Arktis.
Arktisk samarbeidsprogram: Søk om støtte for 2017
Søknadsfristen for Nordisk Ministerråds arktiske samarbeidsprogram 2017 er 23. januar 2017. Søkere kan forvente svar i løpet av juni 2017.
Atelierprogram for kunstnere ved Nordisk Kunstnarsenter Dale
Oppholdet inkluderer et månedlig stipend, bo- og arbeidssted, samt støtte til reiseutgifter. Oppholdsperiodene er på to eller tre måneder. Profesjonelle kunstnere, designere, arkitekter og uavhengige kuratorer er kvalifisert til å søke.
Botnia-Atlantica
Botnia-Atlantica-programmet 2014–2020 er inndelt i fire innsatsområder: Innovasjon, næringsliv, miljø og transport. Søkere må velge å arbeide innenfor ett av innsatsområdene og et spesifikt mål. De som mottar støtte kan være f.eks. universiteter, høgskoler, forskningsinstitusjoner, næringslivets organisasjoner, offentlige virksomheter, offentlige myndigheter, naturvernorganisasjoner, myndigheter og offentlige aktører.
Clara Lachmanns Fond
Bidrag fra stiftelsen Clara Lachmanns Fond kan bevilges til ekskursjoner, gruppestudiereiser, kursvirksomhet og lignende i ett av de skandinaviske landene (Sverige, Norge, Island, Danmark, inkludert Grønland og Færøyene. Finland regnes av Clara Lachmanns statutter ikke som et skandinavisk land), arrangering av, og deltakelse ved, kongresser, møter og symposier, spredning av informasjon og forståelse for de skandinaviske landenes og innbyggernes forhold, samt betydningen av deres samhold, f.eks. gjennom publikasjoner og kulturell virksomhet og annen virksomhet som kan fremme den skandinaviske samhørigheten.
Dansk-færøysk kulturfond
Formålet for Dansk-færøysk kulturfond er å fremme kulturformidling mellom Færøyene og Danmark, herunder også mellom Færøyene og Grønland. Det kan gis støtte til formål innenfor teater, film, musikk og kunst, bokutgivelser, visse studiereiser med mer. Det gir normalt ikke tilskudd til nordiske konferanser, skolereiser og lignende, eller utdanningsformål. Styret foretar utdelinger én gang i året. Frist for innsending av søknader er 1. mars.
Dansk-færøysk samfunns studiereiselegat
Dansk-færøysk kulturfond bestyrer Dansk-færøysk samfunns studiereiselegat til studiereiser mellom Færøyene og Danmark for personer mellom 18 og 30 år. Studiereisen skal ha et formål som faller innenfor Dansk-færøysk kulturfonds formål. Kulturformidling mellom Færøyene og Grønland faller også inn under fondets formål.
Dansk-islandsk fond
Fondet skal virke for å styrke den åndelige forbindelsen mellom Danmark og Island, arbeide for å fremme islandsk forskning og vitenskap, samt å gi støtte til islandske studenter ved universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner.
De nordiske likestillingsministernes støtteordning
De nordiske likestillingsministrene vil stimulere det nordiske samarbeidet på likestillingsområdet innenfor rammen av samarbeidsprogrammet og dets prioriteringer. Derfor har de innrettet en støtteordning som Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK) administrerer. Her kan det søkes om midler for tiltak og samarbeid på likestillingsområdet i Norden.
Den nordiske investeringsbank (NIB)
NIB finansierer prosjekter som forbedrer konkurransekraften og miljøet i de nordiske og baltiske landene. Banken tilbyr langsiktige lån og garantier på konkurransedyktige markedsvilkår til klienter i privat og offentlig sektor. NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken driver utlånsvirksomhet både i og utenfor medlemslandene.
Fondet for dansk-norsk samarbeid
Fondet for dansk-norsk samarbeid gir etter søknad stipendopphold for dansker på Lysebu i Norge og stipendopphold for nordmenn på Schæffergården i Danmark. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Det gis også opphold til dansk-norske og i noen tilfelle til nordiske grupper.
Forbundsfondet ved Islands universitet
Fondens formål er å styrke den åndelige forbindelsen mellom Danmark og Island, ved å støtte utgivelse av forskning og vitenskap som berører begge land, eller hvert land for seg. Det gis støtte til reiser for universitetets lærere og andre ansatte forskere ved universitetet som vil delta på internasjonale konferanser og forskningsprosjekter. .
Grønlandsfondet
Formålet med Grønlandsfondet er å styrke forholdet mellom grønlendere og islendinger. Fondet yter støtte til studieturer, studieopphold, kunstutstillinger, idrettsoppvisninger og annet innenfor kunst, vitenskap og teknologi. Fondets grunnkapital, som den islandske stat innskjøt i 1981 og 1982 forvaltes av Islands sentralbank, og det årlige renteoverskuddet utdeles som støtte.
Havgruppens prosjektstøtte
Havgruppen (HAV) er en arbeidsgruppe under Nordisk ministerråd for miljø. På grunnlag av årlige prioriteringer finansierer gruppen nordiske prosjekter og bidrar til nordisk nytte innenfor sitt spesifikke område. Havgruppen skal støtte de nordiske landene gjennom aktiviteter som bidrar til å bygge opp vitenskapelig materiale og skape en basis for felles innsats mot forurensning i nordiske hav- og kystmiljøer. Utlysningen er åpen for alle prosjekter som faller innenfor HAVs mandat.
Interreg: Nordsjøprogrammet
Nordsjøprogrammet har til formål å støtte utvikling og gi næring til økonomiske vekst på tvers av region. Det hjelper at virksomheter, institusjoner, offentlig NGOer og andre slår sammen sin ekspertise, deler erfaringer og samarbeider om å utvikle realistiske løsninger på problemer som deles av organisasjoner på tvers av regionen. Det fokuseres på fire temaer: Tenke vekst, økoinnovasjon, bærekraftig Nordsjøområde, og grønn Transport og bevegelighet.
Interreg: Northern Periphery and Arctic Programme
Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020, som kommer snart, danner et samarbeid mellom ni programpartnerland: De nordiske landene, inkludert Færøyene og Grønland, Irland og Storbritannia (Skottland og Nord-Irland). Programmets visjon er å hjelpe til med å skape pulserende, konkurransedyktige og bærekraftige samfunn gjennom flernasjonalt samarbeid.

Kontakt

Alf Kronvall
Telefon: +45 2969 2910