Side-alternativer

Alle støtteordninger

Liste over alle nordiske støtteordninger, som er registrert på www.norden.org.
A. P. Møllers fond for islandske studenter
Islandske studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Danmark kan søke om økonomisk støtte studieperioden fra dette fondet. Søknadsfristen er 31. desember hvert år. Søkere kan forvente svar senest 1. mars påfølgende år.
Academy of Finland: Vitenskapelig forskning
Academy of Finland sørger for finansiering av vitenskapelig forskning av høyeste kvalitet. Akademiet har to hovedsøknadsrunder: april og september. Akademiets internasjonale utlysninger kan også være tilgjengelig til andre tider.
Agnes Geijers fond for nordisk tekstilforskning: Stipender
Stiftelsens formål er å fremme vitenskapelig forskning innenfor det tekstilhistoriske området. Formålet skal tilgodeses gjennom utdeling av stipender til enkeltpersoner eller prosjekter i de fem nordiske landene. Fondet initierer forskningsinformasjon og lyser ut stipender.
Ansøg om støtte for 2015-2017
Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram er nu åbent for ansøgninger. Ansøgningsfristen er 18. januar 2016.
AP. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Fondet yter støtte til samarbeid og kulturell samhandling mellom Danmark og de andre nordiske landene. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke om midler. Løpende drift og administrasjon faller utenfor begge fondenes område, som heller ikke dekker livsopphold, utdanning eller studieturer for enkeltpersoner.
Atelierprogram for kunstnere ved Nordisk Kunstnarsenter Dale
Oppholdet inkluderer et månedlig stipend, bo- og arbeidssted, samt støtte til reiseutgifter. Oppholdsperiodene er på to eller tre måneder. Profesjonelle kunstnere, designere, arkitekter og uavhengige kuratorer er kvalifisert til å søke.
Botnia-Atlantica
Botnia-Atlantica-programmet 2014–2020 er inndelt i fire innsatsområder: Innovasjon, næringsliv, miljø og transport. Søkere må velge å arbeide innenfor ett av innsatsområdene og et spesifikt mål. De som mottar støtte kan være f.eks. universiteter, høgskoler, forskningsinstitusjoner, næringslivets organisasjoner, offentlige virksomheter, offentlige myndigheter, naturvernorganisasjoner, myndigheter og offentlige aktører.
Dansk-færøysk samfunns studiereiselegat
Dansk-færøysk kulturfond bestyrer Dansk-færøysk samfunns studiereiselegat til studiereiser mellom Færøyene og Danmark for personer mellom 18 og 30 år. Studieturen må ha en hensikt som faller innenfor formålene til Dansk-færøysk kulturfond. Også kulturformidling mellom Færøyene og Grønland faller innenfor stiftelsens formål. Dansk-færøysk kulturfond mottar ikke søknader med tanke på utdeling i 2014 og 2015.
De nordiske likestillingsministrenes støtteordning
De nordiske likestillingsministrene vil stimulere det nordiske samarbeidet på likestillingsområdet innenfor rammen av samarbeidsprogrammet deres og dets prioriteringer, og har i den forbindelse opprettet en støtteordning. Støtteordningen har til formål å støtte prosjekter som innbefatter både nordisk merverdi og en likestillingspolitisk merverdi. Frivillige organisasjoner, nettverk, myndigheter og andre offentlige virksomheter, som f.eks. kommuner og universitet, andre ikke-kommersielle aktører og små- og middels store foretak, kan søke om midler til å arrangere nordiske konferanser og møter, til studieprosjekter og utredninger, til nettverksbygging, virksomhetsprosjekter eller reiser til nordiske eller internasjonale konferanser. Støtteordningen forvaltes av NIKK, Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn.
Den nordiske investeringsbank (NIB)
NIB finansierer prosjekter som forbedrer konkurransekraften og miljøet i de nordiske og baltiske landene. Banken tilbyr langsiktige lån og garantier på konkurransedyktige markedsvilkår til klienter i privat og offentlig sektor. NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken driver utlånsvirksomhet både i og utenfor medlemslandene.
Den nordiske investeringsbank (NIB): Langsiktige lån
NIB tilbyr langsiktig utfyllende finansiering til prosjekter som styrker konkurranseevnen og forbedrer miljøet i de nordiske og baltiske landene. NIB tilbyr sine kunder – både private og offentlige – skreddersydde lån og garantier på konkurransedyktige vilkår.
Det Europeiske Naboskaps- og PartnerskapsInstrumentet (ENPI): Prosjektmidler
Kolarctic-programmet finansierer prosjekter som bidrar til samarbeid og utvikling mellom de fire nabolandene Finland, Norge, Russland og Sverige. Både offentlige myndigheter, private bedrifter og organisasjoner kan søke. Programområdet er Murmansk, Arkhangelsk, Nenets (Russland), Norrbotten (Sverige), Lappland (Finland), Nordland, Troms og Finnmark (Norge). I visse tilfeller kan også partnere fra Oulo (Finland), Västerbotten (Sverige), Karelen, Leningrad Oblast og St Petersburg by(Russland) delta i prosjektet.
Finansiering fra Nordisk ministerråds arktiske samarbeidsprogram
Nordisk ministerråds arktiske samarbeidsprogram har et årlig budsjett på om lag 10 millioner DKK. Det kan søkes om midler fra Arktisk samarbeidsprogram for gjennomføring av prosjekter i Arktis.
Fondet for dansk-norsk samarbeid
Fondet for dansk-norsk samarbeid gir etter søknad stipendopphold for dansker på Lysebu i Norge og stipendopphold for nordmenn på Schæffergården i Danmark. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Det gis også opphold til dansk-norske og i noen tilfelle til nordiske grupper.
Forbundsfondet ved Islands universitet
Fondens formål er å styrke den åndelige forbindelsen mellom Danmark og Island, ved å støtte utgivelse av forskning og vitenskap som berører begge land, eller hvert land for seg. Det gis støtte til reiser for universitetets lærere og andre ansatte forskere ved universitetet som vil delta på internasjonale konferanser og forskningsprosjekter. .
Grønlandsfondet
Formålet med Grønlandsfondet er å styrke forholdet mellom grønlendere og islendinger. Fondet yter støtte til studieturer, studieopphold, kunstutstillinger, idrettsoppvisninger og annet innenfor kunst, vitenskap og teknologi. Fondets grunnkapital, som den islandske stat innskjøt i 1981 og 1982 forvaltes av Islands sentralbank, og det årlige renteoverskuddet utdeles som støtte.
Havgruppens prosjektstøtte
Havgruppen HAV er en arbeidsgruppe under Nordisk ministerråd for miljø. På grunnlag av årlige prioriteringer finansierer gruppen nordiske prosjekter og bidrar til nordisk nytte innenfor sitt spesifikke område. Havgruppen skal støtte de nordiske landene gjennom aktiviteter som bidrar til å bygge et vitenskapelig materiale og skape en basis for felles innsats mot forurensning i nordiske hav- og kystmiljøer. Utlysningen er åpen for alle prosjekter som faller innenfor HAVs mandat. Prosjektene bør være ettårige, og prosjekter som oppfyller årets prioritering foretrekkes. Prosjekter kan være på maksimum 400 000 DKK og må utføres og ferdigstilles i løpet 2016.
Kattegat-Skagerrak
Programmet har 3 innsatsområder: * Å fremme holdbar økonomisk vekst * Å binde regionen sammen * Å fremme hverdagsintegrasjonen
Klima- og luftgruppens prosjektstøtte 2016
Klima- og luftgruppen (KOL) inviterer herved til å søke på støtte til nordiske prosjekter som bidrar til implementering av det Nordiske miljøhandlingsprogrammet og klima- og luftgruppens prioriteringer. Klima- og luftgruppen arbeider for å begrense og forebygge alvorlige klimaendringer og grenseoverskridende luftforurensing, samt for at luftforurensinger ikke skader miljøet og helsen til mennesker.
Kong Olav V's Fond
Fondets formål er å støtte dansk-norsk samarbeid, inkludert Kong Haakons kirke i København. Søknader om beløp inntil 10 000 kr mottas fortløpende. Søknader om større bevilgninger innleveres innen 15. mai til fondets forvalter.