Side-alternativer

Næringsliv og innovasjon

Nordiske bidrag og utlysninger med kobling til næringsliv og innovasjon.
Det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet for utdanning og forskning
Det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet for utdanning og forskning har som formål å fremme allsidige kontakter innenfor utdanning og forskning til støtte for sosial og økonomisk utvikling i Russland og de nordiske landene.
Interreg: Nordsjøprogrammet
Nordsjøprogrammet har til formål å støtte utvikling og gi næring til økonomiske vekst på tvers av region. Det hjelper at virksomheter, institusjoner, offentlig NGOer og andre slår sammen sin ekspertise, deler erfaringer og samarbeider om å utvikle realistiske løsninger på problemer som deles av organisasjoner på tvers av regionen. Det fokuseres på fire temaer: Tenke vekst, økoinnovasjon, bærekraftig Nordsjøområde, og grønn Transport og bevegelighet.
Interreg: Northern Periphery and Arctic Programme
Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020, som kommer snart, danner et samarbeid mellom ni programpartnerland: De nordiske landene, inkludert Færøyene og Grønland, Irland og Storbritannia (Skottland og Nord-Irland). Programmets visjon er å hjelpe til med å skape pulserende, konkurransedyktige og bærekraftige samfunn gjennom flernasjonalt samarbeid.
Interreg: Øresund–Kattegat–Skagerrak
EU-programmet Interreg Øresund–Kattegat–Skagerrak gir støtte til felles skandinaviske prosjekter som utvikler samfunnet innenfor innovasjon, grønn økonomi, transport og sysselsetting. Programmet har fire innsatsområder: Innovasjon, grønn økonomi, transport og sysselsetting.
Nord: Sàpmi
EU-programmet Interreg Nord støtter grenseoverskridende samarbeid som har til hensikt å styrke den økonomiske og sosiale utviklingen i perioden 2014–2020. Det overordnede målet for Nordprogrammet er å styrke programområdets konkurransekraft og attraktivitet. Programmet omfatter nordlige Sverige, nordlige Finland, nordlige Norge samt Sápmi.
Nordatlantisk samarbeidsråd (NORA): Prosjektfinansiering
NORA gir økonomisk tilskudd til støtte av samarbeidsprosjekter som involverer partnere fra minst to av de fire NORA-landene (Færøyene, Grønland, Island og Kyst-Norge). Selskaper, offentlige etater, privatpersoner, etc. kan søke om finansiering av prosjekter. Det er mulig å søke om midler til konkrete prosjekter, til etablering av et gruppenettverk, eller til forprosjekter, som en forløper til et større prosjekt.
Nordisk Energiforskning Prosjektfinansiering
Nordisk Energiforskning (NEF) støtter områder innenfor energiforskning som er av felles interesse for nordiske interessenter og som innehar et potensiale for grenseoverskridende forskningssamarbeid. NEF finansierer og koordinerer forskning, i tillegg til å bistå med administrativ ekspertise, nettverksbygging og rådgivning. For å være kvalifisert for finansiering, må prosjektplaner inneholde representanter fra minst tre nordiske land. Uppfordrede prosjektplaner godtas ikke. Utlysninger annonseres på websiden til NER.
Nordisk projekteksportfond: Små og mellomstore nordiske virksomheter får finansiert forstudier med henblikk på etablering utenfor EU og EFTA
Nopef finansierer små og mellomstore nordiske virksomheters forstudier med henblikk på etablering utenfor EU og EFTA. Nopef bevilger betingede lån som kan konverteres til støtte når forstudiene er avsluttet. Virksomhetene som søker bør ha en profil innenfor minst ett av Nopefs fokusområder: grønn vekst, miljøteknologi og fornybar energi, nordisk spisskompetanse og innovasjon, helse og velferd.
Nordisk utviklingsfond: Tilskuddsfinansiering
Nordisk utviklingsfond (NDF) gir støtte til investeringer knyttet til klimaendringer i lavinntektsland. Områder som er berettiget til NDF-støtte inkluderer avdemping av klimaendringer og tilpasningsaktiviteter. NDF-støtte gis hovedsaklig til teknisk assistanse, dvs. konsulenttjenester, og til investeringer, dvs. varer, tjenester, samt andre aktuelle utgifter i forbindelse med teknisk assistanse.
Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for offentlig administrasjon
Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for offentlig administrasjon gir økonomisk støtte til offentlige tjenestepersoner og andre ansatte i offentlig sektor for å gjennomføre studiebesøk, praksisplasser, opplærings- eller nettverksaktiviteter i regionen. Aktiviteter som støttes av programmet krever deltakelse fra minimum tre land, og av disse må minst ett være nordisk og ett baltisk.
Nordisk-russisk samarbeidsprogram innenfor utdanning og forskning
Hovedmålet med programmet er å styrke det nordisk-russisk samarbeidet innen utdanning og forskning gjennom mobilitet av lærere, ansatte og studenter, nettverk, felles kurs og andre aktiviteter rettet mot bærekraftig langsiktig samarbeid. Kvalifiserte deltakere i samarbeidet om høyere utdanning innenfor det Nordisk-Russiske samarbeidsprogrammet er alle nordiske høyere utdanningssteder som er definert som sådan av sine respektive land. Når det gjelder russiske institusjoner, er fullt ut akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner, som er underlagt det russiske utdannings- og vitenskapsdepartementet, kvalifiserte som partnerinstitusjoner. Andre institusjoner og organisasjoner er kvalifiserende nettverkspartnere.
Prosjektfinansiering fra Nordic Innovation
Nordic Innovation finansierer nordiske prosjekter som stimulerer til innovasjon og økt konkurranseevne i den nordiske forretningssektoren, og som fører til kommersiell og bærekraftig utvikling. Utlysninger publiseres på nettstedet til Nordic Innovation.
Støtte fra Nordisk ministerråds arbeidsmarkedsutvalg
Her finner du en oversikt over hvordan du søker om støtte fra Nordisk ministerråds arbeidsmarkedsutvalg.
Støtte fra Nordisk ministerråds arbeidsrettsutvalg (NAU)
Her finner du en oversikt over hvordan du søker om støtte fra Nordisk ministerråds arbeidsrettsutvalg.
Støtte fra Nordisk tjenestemannsutveksling (TJUT)
Tjenestemannsutvekslingen gir statlig ansatte en mulighet til å bli kjent med forvaltningen i ett eller flere andre nordiske land utenom hjemlandet. Det årlige stipendbeløpet fordeles mellom landene samt Færøyene, Grønland og Åland av en gruppe som består av kontaktpersoner fra hvert land samt Færøyene, Grønland og Åland.
Vestnordenfondet: investeringslån
Vestnordenfondet låner ut penger til investeringer i virksomhet på Færøyene og i Grønland, samt islandske virksomheter, så fremt det innebærer samarbeidsprosjekter mellom en islandsk og enten en færøysk eller grønlandsk virksomhet.
Vestnordisk turistråds støtte til reiselivsutvikling og markedsføring
NATA (North Atlantic Tourism Association) tilbyr støtte innenfor reiselivsutvikling og markedsføring. Alle i regionen kan søke om NATA-finansiering – alt fra enkeltpersoner til organisasjoner og virksomheter. Prosjektene skal involvere et samarbeid mellom minimum to av de tre vestnordiske landene.

Kontakt

Alf Kronvall
Telefon: +45 2969 2910