Dokumentåtgärder

Klartecken för nordiskt integrationssamarbete

De nordiska ländernas planer på att öka samarbetet kring integration av flyktingar får allt konkretare former. På sitt möte i Köpenhamn på tisdag enades ministrarna om innehållet i det program som skall utgöra grunden för samarbetet.

06.09.2016
Fotograf
norden.org/Ane Cecilie Blichfeldt

Huvudmålsättningen för samarbetsprogrammet är att stödja ländernas arbete med integration genom både erfarenhetsutväxling och skapande av ny kunskap. 

Det här sker bland annat genom upprättandet av en sk clearingcentral som skall fungera som idébank och samtidigt underlätta koordinationen mellan statliga myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och ministerier. Två av Nordiska Ministerrådets institutioner ansvarar för att upprätta clearingcentralen. Huvudansvaret bärs av Nordens Välfärdscenter, och arbetet görs i tätt samarbete med Nordregio.

Inom ramen för programmet kommer man i ett första skede att noggrant kartlägga befintlig kunskap och forskning om integration, och på längre sikt också starta upp ett omfattande nordiskt forskningsprogram om ämnet.  

- Integrationsprogrammet kan anses vara ett av de centralaste tyngdpunktsområdena i det nordiska samarbetet för närvarande, säger Nordiska ministerrådets generalsekretare Dagfinn Høybråten. 

Integrationsfrågorna berör flera samhällsområden och ansvaret kan därför inte placeras på något av de existerande fackministerråden. Samarbetsministrarna beslöt därför om en utredning om möjligheten att upprätta ett tillfälligt ministerråd för integrationsfrågor. Det här alternativet blev möjligt i och med en moderniseringsreform som ministrarna också fattade beslut om på mötet. Integrationsprogrammet inleds med ett informellt ministermöte i slutet av året. Initiativet till satsningen på integration togs i april i år. Arbetet kan inledas omedelbart, tack vare betydande omprioriteringar i ministerrådets budget för 2016.

Integrationsprogrammet kan anses vara ett av de centralaste tyngdpunktsområdena i det nordiska samarbetet för närvarande

- Det har varit en utmaning för oss att på kort tid finna finansieringen och bygga strukturerna för ett så här omfattande program, säger generalsekreterare Høybråten. Men exakt så skall Nordiska ministerrådet fungera. Vårt arbete styrs av de krav som en politisk verksamhet i modernt samhälle ställer, poängterar han.

Kontakter