Dokumentåtgärder

Reducering av skolavhopp kräver tvärsektoriell samverkan

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur i Norden samlas i Helsingfors 26-28 juni 2017 till sommarmöte. Under Finlands ordförandeskap i Nordiska rådet är en av prioriteringarna att främja utvecklingen av utbildningsformer för barn och unga i en sårbar situation. Under sommarmötets första dag ordnades därför ett expertseminarium och en rundabordsdiskussion om skolavhopp i Norden.

27.06.2017

F.v. Jenny Tägtström, Lidija Kolou-Söderlund och Matilda Wrede-Jäntti Foto: Anna Jungner-Nordgren

Utmaningarna med skolavhopp är liknande i alla nordiska länder men genom att sprida kunskap om satsningar och resultat mellan länderna kan andelen skolavhopp minskas och personliga tragedier undvikas. 

Ordförande för utskottet för kunskap och kultur Jorodd Asphjell lyfter upp det viktiga i att lärare, speciallärare och psykologer involveras ännu aktivare i arbetet mot skolavhopp.

- Vi måste rikta våra insatser bättre, vi måste titta på behoven. Grunden till att reducera skolavhopp är en grundlig och bra kartläggning, säger Asphjell.

1 av 10 i riskzonen

Idag står många unga i Norden utan fullföljd gymnasie- och yrkesutbildning och för dem är utsikterna till arbete avsevärt försämrade. Utan arbete och utbildning är risken stor att hamna i utanförskap. Statistik i dag visar att den självupplevda psykiska ohälsan hos unga ökar i Norden. Dessutom är det mellan 9-12 % av de unga i de nordiska länderna som riskerar att hamna i en situation där de varken arbetar eller studerar. De vanligaste orsakerna till detta är psykisk ohälsa, att den unga inte känner sig behövd eller att den unga inte finns med i ett sammanhang.

- Den här gruppen måste vi satsa på, vi vet alla att tidiga insatser är kostnadseffektiva, sena insatser tenderar att bli dyra, säger Lidija Kolouh-Söderlund från Nordens välfärdscenter.

- Den främsta orsaken till avhopp är mobbning. Andra orsaken är brist på pedagogiskt stöd, att individen helt enkelt inte orkar räcka upp handen, det blir för stressigt och man hoppar av, säger Anna Liljeström som jobbar med PlugIn-projeketet.

Projektet PlugIn har nått 11 000 unga i Sverige som är i riskzonen för att hoppa av skolan. Projektet fokuserar på att sprida kunskap, identifiera, utveckla och utvärdera metoder i arbetet med att reducera studieavbrott.

- Det är synnerligen viktigt att skapa ett inkluderade klimat i våra skolor och försöka påverka institutionella faktorer. Det är helt klart att vi får vi färre avhopp om vi jobbar med inkludering och mot mobbning, säger Liljeström.

Unga måste høras

Experterna i seminariet var överens om att arbetet mot skolavhopp kräver ett holistiskt angreppssätt samt att de ungas röst hela tiden måste höras.

- Tvärsektoriellt samarbete och tidiga insatser är a och o då det kommer till arbete mot att reducera skolavhopp. Tillsammans måste vi fortsätta med att dela med oss av våra erfarenheter i Norden och lära oss av varandra. Ett av FN:s väldfärdsmål är att alla barn ska ha rätt till en utbildning, i den andan måste vi fortsätta hjälpa unga att hitta tillbaka till en utbildning och komma på rätt köl i livet, säger utskottets ordförande Jorodd Asphjell.

Kontakter

Michael Matz
Telefon +45 29 69 29 03
E-post mima@norden.org