Dokumentåtgärder

Samarbetet mellan Norden och Baltikum har medvind

De nordisk-baltiska relationerna är mycket goda, och det officiella samarbetet mellan Nordiska ministerrådet och Estland, Lettland och Litauen är framgångsrikt och har tillväxtpotential. Det är konklusionen av en utvärdering som Oxford Research har gjort på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

05.09.2017

Nordiska ministerrådets kontor i Riga

Fotograf
Mary Gestrin

Nordiska ministerrådet har haft kontor i de tre baltiska länderna redan i drygt 25 år, och kontoren är naturligt nog kärnan i det nordisk-baltiska samarbetet. Utvärderingen visar att den politiska styrningen av tyngdpunkterna i samarbetet har varit effektiv och flexibel. Samarbetet har snabbt anpassat sig till den förändrade geopolitiska situationen  i Europa och i Östersjöregionen. De gemensamma projekten uppfattas som relevanta och de sammanfaller väl med de baltiska ländernas utvecklingsmålsättningar. Under de senaste åren har bland annat ett projekt med stöd till oberoende och inkluderande ryskspråkiga medier i de baltiska länderna varit en stor framgång.  

På ett mera generellt plan illustrerar samarbetet att den nordiska modellen och Nordiska ministerrådet värderas högt i alla de baltiska länderna, vilket också de genomförda projekten på bland annat socialområdet avspeglar. 

- Samarbetet med Baltikum är en win-win situation, säger generalsekreterare Dagfinn Høybråten. I den geopolitiska situation som råder är det viktigt att den nordiska relationerna till våra närregioner bygger på förtroende och gemensamma värderingar.

De nordiska samarbetsministrarna diskuterade evalueringen av samarbetet på sitt möte i Köpenhamn den 5.9, och slog fast att riktlinjerna för det nordisk-baltiska samarbetet fungerar och inte behöver uppdateras. Följande utvärdering görs 2020.

Kontakter