Finskt medborgarskap

I det här avsnittet hittar du information om hur man kan få finskt medborgarskap antingen automatiskt när man föds eller genom meddelande eller ansökan. Avsnittet tar även upp särskilda villkor för makar/makor/partner, medsökande och barn samt dubbelt medborgarskap.

Man kan få finskt medborgarskap antingen automatiskt när man föds eller genom meddelande eller ansökan Villkoren för medborgarskap regleras i Finlands medborgarskapslag. När det gäller frågor om förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap samt om bestämmande av medborgarskapsstatus enligt det som avses i lagen fattas besluten av Migrationsverket.

Finskt medborgarskap för barn

Ett barn får automatiskt finskt medborgarskap när det föds om antingen mamman är finsk medborgare eller pappan är finsk medborgare och är gift med barnets mamma. Barnet får även finskt medborgarskap om det är fött i Finland, pappan är finsk medborgare vid barnets födsel och pappans faderskap fastställs.

Barn till en finsk mamma som föds på sjukhus i ett av de andra nordiska länderna anmäls direkt till Finlands befolkningsregister. Efter det vidarebefordrar befolkningsregistermyndigheten uppgifterna till Folkpensionsanstalten, som fattar beslut om ifall barnet omfattas av socialskyddet i Finland eller inte. Om beslutet är positivt skickas barnets FPA-kort via post direkt till den adress som har angivits till Finlands befolkningsregister.

Ett utomäktenskapligt barn med utländsk mamma och finsk pappa får finskt medborgarskap genom anmälan under förutsättning att fastställandet av faderskapet som har gjorts i utlandet även gäller i Finland.

Finskt medborgarskap för nordbor

En person som har fyllt 18 år och som är medborgare i Island, Norge, Sverige eller Danmark beviljas finskt medborgarskap genom medborgarskapsanmälan om hans eller hennes egentliga bostadsort och hem har varit Finland åtminstone under de senaste fem åren utan avbrott och under denna tid inte har dömts till frihetsstraff (fängelsestraff).

Även ett minderårigt barn som är i din vårdnad får samtidigt finskt medborgarskap om barnet är medsökande i din anmälan. Barn under 15 år måste bo i Finland när anmälan lämnas in. Om barnet har fyllt 15 år är villkoret att barnet bor i Finland och har bott i Finland åtminstone de senaste två åren när anmälan lämnas in.

Om du är medborgare i ett nordiskt land men inte uppfyller alla kraven för att få medborgarskap genom anmälan eller vill få finskt medborgarskap redan efter att ha bott i Finland i två år kan du ansöka om finskt medborgarskap genom ansökan.

En person som har förlorat sitt finska medborgarskap kan återfå det genom en enkel anmälningsprocedur som inte kräver att man är bosatt i Finland.

Finskt medborgarskap genom ansökan

Utlänningar kan beviljas finskt medborgarskap om den sökande har fyllt 18 år och har haft sin egentliga bostadsort i Finland antingen under de senaste fem åren utan avbrott eller under sju år efter att han eller hon har fyllt 15 år, varav de senaste två åren utan avbrott. Om den sökande visar att hon eller han har tillfredsställande kunskaper i finska eller svenska kan hon eller han få medborgarskap redan efter att ha bott fyra år i Finland.

Ett krav är också att personen inte har gjort sig skyldig till någon straffbar handling eller på ett betydande sätt har försummat sin försörjningsplikt eller sina offentligrättsliga betalningsskyldigheter. Dessutom måste den sökande på ett trovärdigt sätt kunna redogöra för hur han eller hon får sina inkomster och bevisa att han eller hon har tillfredställande muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska eller kunskaper i finskt eller finlandssvenskt teckenspråk på motsvarande nivå.

Undantag från de allmänna reglerna för medborgarskap kan göras på vissa grunder:

Make/maka/partner

Make/maka eller partner till en finsk medborgare kan beviljas finskt medborgarskap om makarna har bott tillsammans i minst tre år, den sökande har haft sin egentliga bostad och sitt hem i Finland de senaste fyra åren utan avbrott eller i sammanlagt sex år efter att ha fyllt 15 år, varav de senaste två åren utan avbrott.

Medsökande

En medsökande, det vill säga en person som ansöker tillsammans med sin förälder, under 15 år kan beviljas finskt medborgarskap om den medsökande har sin egentliga bostad och sitt hem i Finland då ansökan avgörs. En medsökande som har fyllt 15 år kan beviljas finskt medborgarskap om den medsökande vid tidpunkten för ansökans avgörande har haft sin egentliga bostad och sitt hem i Finland under de senaste fyra åren utan avbrott eller totalt sex år efter att ha fyllt sju år, varav de senaste två åren utan avbrott.

Barn

Ett barns vårdnadshavare kan lämna in en ansökan om finskt medborgarskap för barnets räkning. I allmänhet är det ett krav att vårdnadshavaren själv är finsk medborgare och bor tillsammans med barnet. Även en intressebevakare kan ansöka för barnets räkning. Ett barn som har fyllt 15 år måste ha varit permanent bosatt i Finland under de senaste fyra åren eller totalt sex år efter att ha fyllt sju år, varav de senaste två åren utan avbrott.

Om barnet är tidigare finsk medborgare eller nordisk medborgare är dock förutsättningen för att ansökan ska godkännas en boendetid på två år.

Dubbelt medborgarskap

Finlands lag medger dubbelt medborgarskap, vilket innebär att man inte mister sitt finska medborgarskap när man får medborgarskap i ett annat land.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.