Skatt i Norge

Det är vanligt att man betalar skatt i det land man jobbar i, men det finns undantag. Här kan du läsa mer om olika typer av skattskyldighet i Norge.

Flera olika omständigheter avgör var en persons inkomster ska beskattas. Grundregeln är att du betalar skatt där du arbetar, men det finns undantag vid kortvariga perioder av arbete i ett annat land. Om du bor i ett land och jobbar i ett annat kan du vara skattskyldig i två länder, men det nordiska dubbelbeskattningsavtalet ska förhindra dubbel beskattning. Man kan vara skattemässigt bosatt och obegränsat skattskyldig i Norge, eller så kan man ha begränsad skattskyldighet. Om du är utstationerad av din arbetsgivare, bor i en gränskommun eller jobbar i flera länder, kan detta ha betydelse för var beskattningen sker. Information om skatt i Norge och Norden hittar du på den gemensamma nordiska skatteportalen Nordisk eTax och den norska skattemyndigheten Skatteetatens webbplats.

Skatt i Norge

I Norge är det skatt på inkomster och skatt på förmögenhet. Du hittar mer information om skattesatserna för inkomstskatt och förmögenhetsskatt samt beloppen för trygdeavgift på Nordisk eTax webbplats.

Om du jobbar i Norge ska du som huvudregel betala skatt på din lön i Norge. Från och med inkomståret 2014 kommer din arbetsgivare att hämta ditt skattekort elektroniskt från Skatteetaten. Då får du en så kallad skattetrekksmelding med information om ditt skattekort. Skattetrekksmeldingen skickas till den adress som är registrerad på dig i folkbokföringsregistret. Du ska inte lämna in skattetrekksmeldingen till din arbetsgivare.

Om du inte är folkbokförd i Norge eller har ett norskt födelsenummer ska du kontakta skattekontoret för att ansöka om skattekort. Du hittar mer information om detta hos Skatteetaten.

Det finns några undantag från huvudregeln om norsk beskattning på lön för arbete som är utfört i Norge. Du kan hitta mer information på Nordisk eTax.  Du kan också hitta information på skatteetaten.no eller kontakta skattekontoret för mer konkret information om vad som gäller i din situation.

Du måste ge din arbetsgivare ett skattekort, i annat fall dras det en skatt på 50 procent av lönen. Om du omfattas av den norska socialförsäkringen (folketrygden) måste du betala en trygdeavgift. För 2014 uppgår avgiften till 8,2 procent av bruttolöneinkomsten (7,8 procent 2013). Personer som inte är med i den norska folketrygden måste visa papper på detta. Om du är EES-medborgare och omfattas av socialförsäkringssystemet i ett annat EES-land måste du visa upp blankett E-101/A1 som utfärdas av socialförsäkringsmyndigheterna i hemlandet. Om du omfattas av socialförsäkringen i hemlandet enligt ett socialförsäkringsavtal mellan Norge och ditt hemland, måste du visa upp motsvarande dokumentation. Du kan också visa upp en bekräftelse från NAV Internasjonalt om du inte är med i folketrygden.

Om du tidigare har skickat in E-101/A1 eller motsvarande dokumentation till NAV Internasjonalt eller Skatteetaten måste du ange detta i post 5.0 i deklarationen.

Det finns två olika sätt att ha skattemässig anknytning till Norge: obegränsad skattskyldighet (skattemässigt bosatt) eller begränsad skattskyldighet.

Obegränsad skattskyldighet

Om du har obegränsad skattskyldighet i Norge ska du betala skatt i Norge på all din förmögenhet och alla dina inkomster. Detta gäller oavsett var förmögenheten finns eller om inkomsten har tjänats in i Norge eller utomlands. Du blir skattemässigt bosatt i Norge från och med det inkomstår då du har vistats i Norge i mer än 183 dagar under en period på 12 månader eller 270 dagar under en period på 36 månader. Om vistelsen varar i flera år kan du i genomsnitt vistas i Norge i upp till 90 dagar per år utan att bli skattemässigt bosatt i Norge. För mer information om obegränsad skattskyldighet för Norge, se Nordisk eTax

Begränsad skattskyldighet

Begränsad skattskyldighet innebär att du bara betalar skatt i Norge för förmögenhet och inkomster med anknytning till Norge. Till exempel kan du vara begränsat skattskyldig för lön som du tjänar in under ett tillfälligt uppehälle i Norge. Du är också skattskyldig för förmögenhet och inkomster från fast egendom som ligger i Norge eller för pension som betalas ut från Norge.

Standardavdrag för utländska arbetstagare

Standardavdraget för utländska arbetstagare är 10 procent av bruttoarbetsinkomsten och kan max uppgå till 40 000 norska kronor av din arbetsinkomst.  Du kan välja standardavdrag i stället för en del andra avdrag som du kan begära. Om det lönar sig att begära standardavdrag eller ordinarie avdrag beror på vilka utgifter man har, bland annat reseutgifter till ett hem i ett annat nordiskt land.  Observera att standardavdrag inte ges automatiskt, utan att du själv måste begära det när du fyller i den norska självdeklarationen. Läs mer om skatteförhållanden för utländska arbetstagare och standardavdrag på Skatteetatens internationella webbplats.

Mer information om vilka andra avdrag du kan begära hittar du i broschyren "Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende"

Självdeklaration

Alla som har beskattningsbar inkomst eller förmögenhet ska lämna in en självdeklaration. Det gäller oavsett om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Skatteetaten skickar ut förhandsifyllda självdeklarationer i början av april året efter inkomståret. Du är själv ansvarig för att kontrollera att uppgifterna som står där stämmer med de uppgifter som du har fått från arbetsgivare, banker och andra. Felaktiga uppgifter måste korrigeras och uppgifter som inte är förhandsifyllda måste fyllas i, till exempel inkomst och förmögenhet från utlandet om du är skattemässigt bosatt i Norge. Om du inte har gjort några ändringar behöver du inte lämna in självdeklarationen vaken via Internet eller på papper.  Om du inte har fått någon förhandsifylld skattedeklaration, läs mer hos Skatteetaten om vad du ska göra. 

Sista datum för att lämna in självdeklarationen är den 30 april året efter inkomståret.

Om du är skattemässigt bosatt i Norge är du skyldig att lämna in uppgifter om eventuella inkomster och förmögenhet utomlands. Om du betraktas som bosatt i Norge enligt det nordiska skatteavtalet kan du begära nedsättning av den norska skatten på löneinkomster intjänade i ett annat nordiskt land (blankett RF-1150). Läs mer på Nordisk eTax webbplats

Pensioner och skatt

Pensioner som betalas ut från Norge till personer som är skattemässigt bosatta i ett annat nordiskt land är beskattningsbara i Norge. Det gäller både personer som är skattemässigt utvandrade från Norge och personer som aldrig har bott i Norge. Skatten är 15 procent av bruttopensionen.

Du ska inte betala skatt på privata tjänstepensioner och andra privata pensioner om du inte har tjänat in pensionspoäng i den norska folketrygden. Du kan begära en lägre skatt än 15 procent när du bor i ett annat nordiskt land och minst 90 procent av din inkomst är beskattningsbar i Norge. Då kan du begära att skatten beräknas enligt samma regler som gäller för personer som bor i Norge. Om pensionen är beskattningsbar också i det land där du är bosatt är det bosättningslandet som ska se till att pensionen inte dubbelbeskattas. Mer information får du av Skatteetaten.

Om du är bosatt i Norge och får din pension från ett annat nordiskt land är pensionen beskattningsbar i Norge. Det gäller också när du har betalat skatt på pensionen i det land där den betalas ut. Vid taxeringen i Norge kan du begära avdrag på den norska skatten (kreditfradrag) för den skatt som du har betalat på pensionen i utbetalningslandet. Avdraget begränsar sig till den norska skatten på dina utlandsinkomster. Du ska fylla i blanketten "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" (RF-1147) och skicka in den tillsammans med självdeklarationen. Du ska också skicka in ett intyg på att du har betalat skatt på pensionen utomlands. Du hittar mer information på Nordisk eTax.

Skattskyldighetens upphörande vid flytt från Norge

Skattskyldigheten som bosatt upphör inte automatiskt även om du fysiskt flyttar från Norge. Det är bara de som bosätter sig permanent utomlands och uppfyller särskilda villkor som kan anses som skattemässigt utflyttade från Norge. Du måste själv anmäla till skattekontoret att du har bosatt dig permanent utomlands och inte längre vill vara skattemässigt bosatt i Norge.

Läs mer om kraven du måste uppfylla för att räknas som skattemässigt utflyttad från Norge på Nordisk eTax.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att tjäna in grundpension? Kan jag ta med mig min norska ...

Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige ...

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.