Dokumentåtgärder

Danmark

Bidrag och utlysningar som kan sökas från Danmark.
Kulturkontakt Nord: Bidrag till nätverk
Kulturkontakt Nord erbjuder aktörer inom kultur- och konstfältet att söka bidrag för nätverksbildning för att utveckla viktiga relationer i branschen.
Kulturkontakt Nord: Kultur- och konstprogrammet
Kultur- och konstprogrammet är öppet för professionella, amatörkultur- och frivilligsektorn inom alla kultur- och konstfält. Programmet har två delar, så kallade moduler. Modulen "Produktionsinriktad verksamhet" är avsedd för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner samt kreativt arbete. Modulen "Kompetensutveckling" är avsedd för projekt som satsar på utbyte av information och kompetensutveckling för aktörerna inom kultur- och konstfältet.
Kulturkontakt Nord: Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet
Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sekotrer inom konst- och kulturfältet från de nordiska och baltiska länderna. Programmet beviljar bidrag till mobilitet för individer, nätverksbyggande för kulturaktörer och stöd för residenscenter.
Letterstedtska föreningen
Anslag från Letterstedtska föreningen utdelas företrädesvis till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land, för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning. Enskilda personer kan inge ansökan till någon av de fem nationella avdelningarna om anslag för studieresor till andra nordiska länder.
Midtvejsevaluering af det nordiske miljø-handlingsprogram 2013-2018
Det nordiske miljøsamarbejdes styredokument for perioden 2013-2018 er midtvejs i sin periode og skal nu evalueres på aktualitet og nordisk nytte.
MR-JÄMs stödordning
De nordiska jämställdhetsministrarna vill stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet inom ramen för sitt samarbetsprogram och dess prioriteringar och har i den förbindelsen upprättat en stödordning. Stödordningen syftar till att stöda projekt som inbegriper såväl nordiskt mervärde som ett jämställdhetspolitiskt mervärde. Frivillig (medborgar)organisationer, nätverk, myndigheter och andra offentliga verksamheter så som kommuner och universitet, andra icke-kommersiella aktörer och små- och medelstora företag kan söka om medel för att arrangera nordiska konferenser och möten, för studieprojekt och utredningar, för nätverksbyggen, verksamhetsprojekt eller resor till nordiska eller internationella konferenser. Stödordningen förvaltas av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön.
NEFCO: Lån och investeringar
NEFCO beviljar lån och gör kapitalinvesteringar som skapar positiva miljöeffekter av intresse för den nordiska regionen. Hittills har NEFCO finansierat ett stort antal miljöprojekt i Central- och Östeuropa, inklusive Ryssland, Vitryssland och Ukraina. NEFCOs verksamhet fokuserar på projekt som uppnår kostnadseffektiva miljöfördelar i hela regionen.
NIAS SUPRA-program – Studenternas port till Asien
NIAS program SUPRA – Support Programme for Asian Studies är ett nätverk för nordiska studerande som specialiserar sig på Asien. Programmet erbjuder stipendier och akademiska stödtjänster.
NORDBUK: Bidrag till projekt och organisationssamarbete
Kulturkontakt Nord delar ut bidrag till organisationssamarbete och projekt på ungdomsområdet å Nordiska barn- och ungdomskommitténs vägnar. Organisationsstöd: Barn- och ungdomsföreningar som har medlemmar i minst tre nordiska länder kan ansöka om bidrag till planering och utveckling av sitt nordiska samarbete. Projektstöd: Deltagarna i projektet ska vara under 30 år och barn- och ungdomsföreningar eller -grupper från flera länder eller områden ska delta.
Nordens Välfärdscenter: Stödordning för nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer
Nordens välfärdscenters stödordning syftar till att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer. Bidrag ges för aktiviteter omfattande ett samarbete mellan nordiska funktionshindersorganisationer och deras motsvarigheter i närområdena dvs. i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.
NordgenSkog: Stipendier
Stipendiet stöder utbildning, fortbildning och erfarenhetsutbyte för personer som arbetar eller studerar inom frö- och växtproduktion, föryngringsmetoder och förädling i de nordiska länderna. I första hand ska stipendiet användas för att täcka utgifter för resor, kost och logi. Man kan också söka stipendium för att täcka utgifter i samband med bachelor- eller masteruppgifter. Aktiviteten man söker stipendium till måste vara relevant i ett nordiskt sammanhang och bidra till gemensam nordisk nytta inom det aktuella fältet. Sista ansökningsdatum är den 15 februari.
Nordic College of Caring Science: Forskningsfond
Stiftelsen ger ekonomisk stöd till nordiska forskningsprojekt som bidrar till kunskap om respektfullt och värdigt vårdande av människan i olika livssituationer, kontexter och i olika kulturer, speciellt med avseende till hennes hälsa, lidande, livslånga handikapp och förestående död.
Nordic Innovations projektfinansiering
Nordic Innovation finansierar nordiska projekt som främjar innovation och konkurrenskraft i den nordiska affärssektorn som leder till en kommersiell och hållbar utveckling. Nordic Innovation har två typer av ansökningar: sökande kan ansöka om finansiering via utlysningar eller genom en oberoende ansökan som inte bygger på en utlysning (Nordic Solved-programmet). Oberoende projektansökningar kan skickas in året om.
Nordisk Energiforskning: Projektfinansiering
Nordisk Energiforskning (NEF) stöder områden inom energiforskning som är av gemensamt intresse för nordiska intressenter och har en potential för forskningssamarbete över nationsgränserna. NEF finansierar och samordnar forskning, samt tillhandahåller administrativ expertis, nätverksbyggande och rådgivning. För att kunna beviljas finansiering måste de föreslagna projekten innefatta representanter för minst tre nordiska länder. Fria projektansökningar godtas inte. Utlysningar om ansökningsomgångar görs på NEF:s webbplats.
Nordisk Film & TV Fonds støtteordning
Nordisk Film & TV Fond fremmer nordisk film- og tv-produktion ved at yde støtte i form af topfinansiering til projektudvikling og produktion af spillefilm, tv-fiktion/serier og kreative dokumentarfilm. Fonden fremmer ligeledes distribution og versionering af nordiske film i Norden og filmkulturelle initiativer af nordisk interesse.
Nordisk komité for Jordbrugs- og Fødevareforskning: Projektstøtte
Nordisk komité for Jordbrugsforskning igangsætter og finansierer samnordiske forskningsprojekter af høj kvalitet inden for jordbrugsområdet.
Nordisk publiceringsnämnd för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifters (NOP-HS) stöd till tidskrifter
Humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter kan varje år ansöka om stöd från Nordisk publiceringsnämnd för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter (NOP-HS). Bidrag kan sökas av nordiska humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter som har en bred nordisk redaktionell sammansättning och en bred nordisk spridning av både artikelförfattare och prenumeranter.
Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för offentlig förvaltning
Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för offentlig förvaltning ger finansiellt stöd till statstjänstemän och annan personal inom den offentliga sektorn för att genomföra studiebesök och göra praktik samt för fortbildning och nätverksaktiviteter i regionen. Aktiviteter som stöds av programmet måste ha minst tre deltagande länder, varav minst ett nordiskt och ett baltiskt land.
Nordisk-ryskt samarbetsprogram inom utbildning och forskning
Programmet bygger på ett samförståndsavtal mellan Nordiska ministerrådet och Ryska federationens utbildnings- och vetenskapsministerium. Det främsta målet med programmet är att stärka det nordisk-ryska samarbetet inom utbildning och forskning genom mobilitet bland fakulteter, personal och studenter, nätverksbyggande, gemensamma kurser och andra aktiviteter inriktade på ett hållbart och långsiktigt samarbete. I programmet för högre utbildning kan alla nordiska institutioner inom högre utbildning delta som definieras som sådana i de respektive länderna. Bland de ryska institutionerna kan ackrediterade institutioner för högre utbildning med federal finansiering bli partnerinstitutioner.
Nordiska Afrikainstitutet: Det nordiska gästforskarprogrammet
Nordiska Afrikainstitutets nordiska gästforskarprogram erbjuder nordiska forskare möjlighet att arbeta med sina egna forskningsprojekt vid institutet samt att utnyttja institutets bibliotek och övriga resurser i 2-3 månader. Stipendiet täcker resa, logi och traktamente.