Dokumentåtgärder

Medborgarskap i Danmark

Här kan du läsa om reglerna för att bli dansk medborgare och om de danska reglerna för dubbelt medborgarskap.

Fotograf
Silje Bergum Kinsten/ norden.org

Medborgarskap vid födseln

Det medborgarskap ett barn får vid födseln bestäms av föräldrarnas medborgarskap och av vilken lag för danskt medborgarskap som gäller vid tidpunkten för födseln.

I följande avsnitt beskrivs de nuvarande reglerna. På Justitieministeriets webbplats kan du läsa reglerna för barn födda före 1999.

Om föräldrarna är gifta

Ett barn blir automatiskt dansk medborgare vid födseln om föräldrarna är gifta och antingen fadern eller modern är dansk.

Om föräldrarna inte är gifta

Om barnets föräldrar inte är gifta vid födseln får barnet automatiskt danskt medborgarskap om modern är dansk.

Om fadern är dansk medborgare och modern utlänning blir barnet endast automatiskt dansk medborgare om barnet är fött i Danmark.

Om barnet är fött utomlands och föräldrarna därefter ingår äktenskap blir barnet dansk medborgare från det ögonblick då föräldrarna gifter sig.

Dubbelt medborgarskap

Det är en grundläggande princip i dansk lagstiftning att dubbelt medborgarskap ska begränsas i så stor utsträckning som möjligt.

Om man är dansk medborgare och får medborgarskap i ett annat land mister man därför automatiskt sitt danska medborgarskap.

Det är dock möjligt att ha dubbelt medborgarskap i Danmark om man automatiskt får dubbelt medborgarskap. Detta gäller exempelvis ett barn som föds i Norge som har en dansk mamma och en norsk pappa.

Om du är nordisk medborgare och vill bli dansk medborgare

Som medborgare i ett nordiskt land kan du bli dansk medborgare enligt två olika bestämmelser: genom förklaring (erklæring) eller naturalisation.

Medborgarskap genom förklaring

Om du är nordisk medborgare kan du under vissa omständigheter bli dansk medborgare genom att avge en förklaring inför en statsförvaltning.

För att bli dansk medborgare genom förklaring ska du:

 • vara mellan 18 och 23 år
 • vara ostraffad
 • inte vara åtalad för något brott och inte blivit dömd till straff i enlighet med kapitel 9 i strafflagen
 • vara bosatt i Danmark och ha varit bosatt i Danmark i sammanlagt 10 år, varav minst 5 år under de senaste 6 åren.

Om du inte har fått ditt nordiska medborgarskap genom naturalisation (alltså efter att ha ansökt om medborgarskap) kan du bli dansk medborgare genom förklaring om du:

 • har fyllt 18 år
 • bor i Danmark och har varit bosatt i Danmark under de senaste 7 åren och
 • inte under den tiden har dömts till fängelsestraff eller annat straff som kan likställas med detta.

Därutöver är det en förutsättning att du vid den tidpunkt då du avger förklaringen kan bevisa att du vid erhållandet av danskt medborgarskap ger upp ditt medborgarskap i andra stater.

 • Läs mer om medborgarskap genom förklaring på Statsforvaltningernes webbplats. Här hittar du också formuläret för förklaring om medborgarskap (erklæringsskema).

Medborgarskap genom naturalisation

Om du inte uppfyller villkoren för att avge en förklaring om danskt medborgarskap kan du som nordisk medborgare ansöka om danskt medborgarskap genom naturalisation, det vill säga genom ansökan om beviljande av danskt medborgarskap ("lovforslag om indfødsrets meddelelse").

Du ska då uppfylla följande krav:

 • Du ska komma med en försäkran på heder och samvete.
 • Du ska ge upp ditt gamla medborgarskap.
 • Du ska vara bosatt i Danmark och oavbrutet ha vistats i Danmark i två år.
 • Du får inte ha åtalats för lagbrott och inte vara straffad för de brott som anges i riktlinjerna.
 • Du får inte ha skulder till det offentliga.
 • Du ska kunna försörja dig själv.
 • Du ska kunna bevisa dina kunskaper i danska genom en av de godkända examina som anges närmare (svenska och norska medborgare kan visa prov på sina kunskaper i danska genom att uppvisa ett avgångsbetyg från en svensk- eller norskspråkig grundskola).
 • Du ska kunna bevisa dina kunskaper om danska samhällsförhållanden, dansk kultur och historia genom ett intyg på ett särskilt medborgarskapsprov (svensk- och norsktalande sökande är befriade från detta prov).

Du kan läsa mer om medborgarskap i DanmarkJustitieministeriets webbplats. Här hittar du också det ansökningsformulär som du ska fylla i för att ansöka om medborgarskap genom naturalisation.

Om du vill ha danskt medborgarskap och inte är nordisk medborgare

Om du vill bli dansk medborgare och inte är medborgare i ett nordiskt land kan du läsa om villkoren för att bli dansk medborgare på Justitieministeriets webbplats.

Lagstiftning

Du kan läsa reglerna för danskt medborgarskap i Indfødsretsloven (medborgarskapslagen).