Dokumentåtgärder

Finskt medborgarskap

I detta avsnitt hittar du information om hur man kan få finskt medborgarskap antingen automatiskt när man föds eller genom meddelande eller ansökan. Avsnittet tar även upp särskilda villkor för makar/makor/partner, medsökande och barn samt dubbelt medborgarskap.

Camping
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Man kan få finskt medborgarskap antingen automatiskt när man föds eller genom meddelande eller ansökan Villkoren för medborgarskap regleras i Finlands medborgarskapslag, som trädde i kraft i sin nuvarande form den 1/9-2011. När det gäller frågor om förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap samt om bestämmande av medborgarskapsstatus enligt det som avses i lagen fattas besluten av Migrationsverket.

Finskt medborgarskap vid födseln

Ett barn får automatiskt finskt medborgarskap när det föds om antingen mamman är finsk medborgare eller pappan är finsk medborgare och är gift med barnets mamma. Barnet får också finskt medborgarskap om det föds i Finland och man kan styrka att barnets far är finsk medborgare eller att barnet inte vid födseln får medborgarskap i någon annan stat.

Om man som finsk medborgare bor utomlands hålls person- och adressuppgifter i Finland endast aktuella om personen i fråga själv ser till att anmäla de ändrade uppgifterna i Finland. En anmälan om ett barns födelse kan göras antingen genom magistraten på den ort man senast var bosatt eller på närmaste beskickning i det land man bor i nu. Efter det vidarebefordrar befolkningsregistermyndigheten uppgifterna till Folkpensionsanstalten, som fattar beslut om ifall barnet omfattas av socialskyddet i Finland eller inte. Om beslutet är positivt skickas barnets FPA-kort via post direkt till den adress som har angivits till Finlands befolkningsregister.

Finskt medborgarskap genom anmälan

Ett barn vars mamma inte är finsk medborgare och vars pappa är finsk medborgare och föräldrarna inte är gifta får finskt medborgarskap genom anmälan så snart pappans faderskap har bekräftats.

En person som har fyllt 18 år och som är medborgare i Island, Norge, Sverige och Danmark kan beviljas finskt medborgarskap genom anmälan om han eller hon har varit permanent bosatt i Finland under de senaste sex åren utan avbrott och under denna tid inte har dömts till frihetsstraff (fängelsestraff).

En person som har förlorat sitt finska medborgarskap kan återfå det genom en enkel anmälningsprocedur som inte kräver att man är bosatt i Finland.

Finskt medborgarskap genom ansökan

Utlänningar kan ansöka om finskt medborgarskap om den sökande har fyllt 18 år och har varit bosatt permanent i Finland antingen under de senaste sex åren utan avbrott eller under åtta år efter att han eller hon har fyllt 15 år, varav de senaste två åren utan avbrott. Om den sökande visar att hon eller han har tillfredsställande kunskaper i finska eller svenska kan hon eller han få medborgarskap efter att ha bott fyra år i Finland.

Enligt kravet på oklanderlighet får han eller hon inte ha gjort sig skyldig till någon straffbar handling eller på ett betydande sätt ha försummat sin försörjningsplikt eller sina offentligrättsliga betalningsskyldigheter. Dessutom måste den sökande på ett trovärdigt sätt kunna redogöra för hur han eller hon får sina inkomster och bevisa att han eller hon har tillfredställande kunskaper i finska eller svenska eller i finskt teckenspråk.

Undantag från de allmänna reglerna för medborgarskap kan göras på vissa grunder:

Make/maka/partner

Make/maka eller partner till en finsk medborgare kan beviljas finskt medborgarskap om makarna har bott tillsammans i minst tre år, den sökande har varit permanent bosatt i Finland de senaste fyra åren utan avbrott eller i sammanlagt sex år efter att ha fyllt 15 år, varav de senaste två åren utan avbrott.

Medsökande

En medsökande, det vill säga en person som ansöker tillsammans med sin förälder, under 15 år kan beviljas finskt medborgarskap om den medsökande är stadigvarande bosatt i Finland då ansökan avgörs. En medsökande som har fyllt 15 år kan beviljas finskt medborgarskap om den medsökande vid tidpunkten för ansökans avgörande har varit permanent bosatt i Finland under de senaste fyra åren utan avbrott eller totalt sex år efter att ha fyllt sju år, varav de senaste två åren utan avbrott.

Barn

Barn kan beviljas medborgarskap genom ansökan från vårdnadshavare eller förmyndare. Den som gör ansökan behöver inte vara finsk medborgare, och barnet behöver inte bo hos sin vårdnadshavare eller förmyndare. Om barnet är tidigare finsk medborgare eller nordisk medborgare är dock förutsättningen för att ansökan ska godkännas en boendetid på två år. Ett barn som har fyllt 15 år måste ha varit permanent bosatt i Finland under de senaste fyra åren eller totalt sex år efter att ha fyllt sju år, varav de senaste två åren utan avbrott.

Dubbelt medborgarskap

Tack vare att lagstiftningen har ändrats mister en finsk medborgare sedan den 1 juni 2003 inte längre sitt finska medborgarskap när han eller hon får medborgarskap i ett annat land.