Dokumentåtgärder

Informationskontor, kontor och informationspunkter

Hallå Norden (Åland)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Danmark)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Finland)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Island)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Norge)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Sverige)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Norden i Fokus på Island
Norden i Fokus på Island har som mål att öka uppmärksamheten och kunskaperna om Norden och det officiella nordiska samarbetet genom seminarier, debattmöten med mera. Norden i Fokus på Island är en del av Nordens Hus i Reykjavik (NOREY) och har därför ett särskilt fokus på kultur.
Nordiska informationskontoret i Akureyri
Fokus riktas i hög grad mot ungdomar. Nordiska informations-kontoret samarbetar med andra föreningar och organisationer om språkundervisning, utställningar, seminarier, läsgrupper och olika kulturaktiviteter.
Nordiska informationskontoret i Göteborg
Informationskontoret har gemensamt kansli med Föreningen Norden i Göteborg och distrikten i Västra Götalandsregionen. Informationskontoret är företrädesvis projektorienterat och engagerar sig också i att utveckla ett närmare samarbete mellan Västsverige, Sydnorge och Nordjylland.
Nordiska informationskontoret i Jyväskylä
Nordiskt informationskontor i Jyväskylä fungerar som ett av Pohjola-Nordens sex distriktskontor i Finland och som Sveriges konsulat. Verksamhets-området är landskapet Mellersta Finland. I regionen finns 30 kommuner med ca 265 000 invånare av vilka 95 % är finskspråkiga och flera hundra är svensk-språkiga.
Nordiska informationskontoret i Nordnorge
Nordiskt informationskontor i Alta har nordisk kultursamarbete, näringslivssamarbete och politik i Barentsregionen som sitt arbetsområde. Kontoret ligger intill det samiska kärnområdet i Norge och har nära kontakt och ett speciellt ansvar för det samiska i nordiska sammanhang.
Nordiska informationskontoret i Sönderjylland / Sydschleswig
Kontoret förmedlar nordisk kultur genom en rad aktiviteter i gränsregionen bl.a. nordiska författarbesök, konstutställingar, konserter, läsekretsar och resor i Norden. Samtidig har kontoret också till uppgift att stärka kunskapen om Södra Jylland och Sydschleswig i övriga Norden.
Nordiska informationskontoret i Sydnorge
Kontoret informerar om det nordiska samarbetet och deltar samt initierar nordiska samarbetsprojekt i regionen. Kontorets verksamhetsområde är södra Norge med utgångspunkt i Agder-fylkene.
Nordiska informationskontoret i Umeå
Nordiskt informationskontor i Umeå informerar om det nordiska samarbetet och fungerar som centrum för nordiska samarbetsprojekt i regionen. Informationskontoret i Umeå är även distriktskontor för Föreningen Norden i Västerbotten, ett län med lite över 255 000 invånare.
Nordiska informationskontoret i Vasa
Nordiskt informationskontor i Vasa fungerar som ett av Pohjola-Nordens sex distriktskontor i Finland. Kontorets verksamhetsområde är landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Informerar om nordiskt samarbete, nordjobb och nordiska fonder samt arrangerar nordiska evenemang och seminarier på regional nivå.
Nordiska ministerrådets branschkontor i Tartu
Nordiska ministerrådets filialkontor i Tartu har ansvar för gränsregionalt samarbete och för utbildnings- och vetenskapssamarbete. Kontoret bistår bland annat Nordiska ministerrådet med administration af nordisk-baltiska mobilitetsprogram för tjänstemän.
Nordiska ministerrådets informationskontor i Sankt Petersburg
Informationskontoret i Sankt Petersburg etablerads år 1995 för att representera Nordiska ministerrådet i nordvästra Ryssland. Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt ryskt samarbete. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är ”Nordiskt” och exponera det nordiska samarbetet i Ryssland. Kontoret har också till uppgift att bygga nätverk med de nationella myndigheterna, frivilligorganisationer och andra nationella och internationella aktörer i de ryska regionerna.
Nordiska ministerrådets kontor i Estland
Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt estniskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är ”Nordiskt” och exponera det nordiska samarbetet i Estland.
Nordiska ministerrådets kontor i Lettland
Nordiska ministerrådets kontor i Lettland är en del av Nordiska ministerrådets sekretariat och fungerar som katalysator för det nordisk-baltiska samarbetet i Lettland. Kontoret har ett nära samarbete med de nordiska diplomatiska representationerna i Lettland och samordnar gemensamma Nordiska initiativ samt identifierar trender och möjligheter för det nordisk-baltiska samarbetet.
Nordiska ministerrådets kontor i Litauen
Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt litauiskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är "Nordiskt" och exponera det nordiska samarbetet i Litauen.