Dokumentåtgärder

Informationskontor, kontor och informationspunkter

Hallå Norden (Åland)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Danmark)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Finland)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Island)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Norge)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Sverige)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Norden i Fokus på Island
Norden i Fokus på Island har som mål att öka uppmärksamheten och kunskapen om Norden och det officiella nordiska samarbetet genom seminarier, debattmöten med mera. Norden i Fokus på Island är en del av Nordens hus i Reykjavik (NOREY).
Nordiska informationskontoret i Akureyri
Fokus riktas i hög grad mot ungdomar. Nordiska informations-kontoret samarbetar med andra föreningar och organisationer om språkundervisning, utställningar, seminarier, läsgrupper och olika kulturaktiviteter.
Nordiska informationskontoret i Göteborg
Informationskontoret har gemensamt kansli med Föreningen Norden i Göteborg och distrikten i Västra Götalandsregionen. Informationskontoret är företrädesvis projektorienterat och engagerar sig också i att utveckla ett närmare samarbete mellan Västsverige, Sydnorge och Nordjylland.
Nordiska informationskontoret i Jyväskylä
Nordiskt informationskontor i Jyväskylä fungerar som ett av Pohjola-Nordens sex distriktskontor i Finland och som Sveriges konsulat. Verksamhets-området är landskapet Mellersta Finland. I regionen finns 30 kommuner med ca 265 000 invånare av vilka 95 % är finskspråkiga och flera hundra är svensk-språkiga.
Nordiska informationskontoret i Nordnorge
Nordiskt informationskontor i Alta har nordisk kultursamarbete, näringslivssamarbete och politik i Barentsregionen som sitt arbetsområde. Kontoret ligger intill det samiska kärnområdet i Norge och har nära kontakt och ett speciellt ansvar för det samiska i nordiska sammanhang.
Nordiska informationskontoret i Sönderjylland / Sydschleswig
Det nordiska informationskontoret har till uppgift att samordna den nordiska verksamheten i Sönderjylland och informera om det nordiska samarbetet. Kontoret förmedlar nordisk kultur genom en rad aktiviteter i gränsregionen bl.a. nordiska författarbesök, konstutställingar, konserter, läsekretsar och resor i Norden. Samtidigt har kontoret också till uppgift att stärka kunskapen om Södra Jylland och Sydschleswig i övriga Norden.
Nordiska informationskontoret i Sydnorge
Kontoret informerar om det nordiska samarbetet och deltar samt initierar nordiska samarbetsprojekt i regionen. Kontorets verksamhetsområde är södra Norge med utgångspunkt i Agder-fylkene.
Nordiska informationskontoret i Umeå
Nordiskt informationskontor i Umeå informerar om det nordiska samarbetet och fungerar som centrum för nordiska samarbetsprojekt i regionen. Informationskontoret i Umeå är även distriktskontor för Föreningen Norden i Västerbotten, ett län med lite över 255 000 invånare.
Nordiska informationskontoret i Vasa
Nordiskt informationskontor i Vasa fungerar som ett av Pohjola-Nordens sex distriktskontor i Finland. Kontorets verksamhetsområde är landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Informerar om nordiskt samarbete, nordjobb och nordiska fonder samt arrangerar nordiska evenemang och seminarier på regional nivå.
Nordiska ministerrådets branschkontor i Tartu
Nordiska ministerrådets filialkontor i Tartu har ansvar för gränsregionalt samarbete och för utbildnings- och vetenskapssamarbete. Kontoret bistår bland annat Nordiska ministerrådet med administration af nordisk-baltiska mobilitetsprogram för tjänstemän.
Nordiska ministerrådets kontor i Estland
Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt estniskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är ”Nordiskt” och exponera det nordiska samarbetet i Estland.
Nordiska ministerrådets kontor i Lettland
Nordiska ministerrådets kontor i Lettland är en del av Nordiska ministerrådets sekretariat och fungerar som katalysator för det nordisk-baltiska samarbetet i Lettland. Kontoret har ett nära samarbete med de nordiska diplomatiska representationerna i Lettland och samordnar gemensamma Nordiska initiativ samt identifierar trender och möjligheter för det nordisk-baltiska samarbetet.
Nordiska ministerrådets kontor i Litauen
Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt litauiskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är "Nordiskt" och exponera det nordiska samarbetet i Litauen.