Dokumentåtgärder

Utlysning inom strategi för internationell profilering och positionering av Norden

För att aktivera strategin för internationell profilering av Norden bjuds aktörer inom och utanför det nordiska samarbetet in för att söka medel till nordiska projekt och samarbeten som stärker den nordiska profilen internationellt.

På uppdrag av de nordiska samarbetsministrarna har Nordiska ministerrådets sekretariat utvecklat en strategi för internationell profilering och positionering av Norden (Profileringsprojektet). Som en del av aktiveringen av strategin bjuds nu aktörer inom och utanför det nordiska samarbetet in för att söka medel till nordiska projekt och samarbeten som stärker den nordiska profilen internationellt. En digital verktygslåda är även under utveckling och kommer att lanseras i 2017.

Samarbetsministrarnas visionsdeklaration för det nordiska samarbetet ”Tillsammans är vi starkare” pekar på ett innovativt, ett synligt och ett utåtriktat Norden som viktiga kännetecken för samarbetet och understryker hur de gemensamma nordiska erfarenheterna kan betyda mycket för andra i en värld där vikten av regionalt samarbete ökar. 

Önskas: nya kreativa samarbeten med hög internationell PR-potential

Profileringsprojekt i Nordiska ministerådet kan bidra till att stödja kreativa projekt som har hög PR- och brandingpotential med att förmedla, synliggöra och stärka den nordiska profil internationellt. Profileringsprojektet kan bidra med projektmedel till följande tre olika typer av projekt:

 • Strategiska samarbeten
  Projekt/samarbeten som kräver en flerårig investering och profileringsprojektet är en strategisk partner. Nya initiativ med hög PR-potential och tydlig koppling till strategins profileringsområden. Medel kan sökas till max 50 % av total projektbudget. Max belopp som kan sökas är 500 000 dkr. 
 • Stödjande samarbeten
  Projekt/samarbeten där profileringsprojektet kan bidra till att sprida den nordiska dimensionen. Kan vara både existerande och nya projekt. Medel kan sökas till max 25 % av total projektbudget. Max belopp som kan sökas är 200 000 dkr.
 • Talanger/pilotprojekt
  Projekt/samarbeten som flyttar föreställningen hur man profilera Norden. Hög kreativ nivå med fokus på nya aktörer/idéer och nyskapande tvärsektoriella samarbeten/nätverk. Max belopp som kan sökas är 50 000 dkr. Inget krav på medfinansiering men det är önskvärt.

 Total budget för utlysningen är 1,6 miljoner dkr.

Vem kan söka?

Organisationer, nätverk, företag inom och utanför det nordiska samarbetet. Minimum tre samarbetspartners varav två av dessa ska komma från olika nordiska länder.

Projektperiod

Projektet ska vara påbörjat i 2016 och genomfört senast 30 juni 2017.

Urvalskriterier

Ansökningar utvärderas specifikt utifrån följande kriterier.

Obligatoriska kriterier

 • Nordisk nytta
 • Kopplingar till fokusområden och värderingar i Profileringsstrategin
 • Tvärsektoriella samarbeten/teman
 • Medfinansieringsgrad (gäller ej för talanger/pilotprojekt)
 • Dokumenterade samarbetspartners (gäller ej för talanger/pilotprojekt)

I övrigt läggs stor vikt på:

 • Kreativitet & nytänkning
 • Potential för PR/branding
 • Den nordiska dimensionen
 • Involvering av:
  - Målgrupper
  - Lokala partners
  - Nätverk

Ansökningsprocess

De sökande måste skicka in ansökningsblanketten och budgeten elektroniskt inom utsatt tid och i enlighet med anvisningarna. Tillhörande bilagor och stöddokument ska bifogas. Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Ansökan ska vara skriven på ett av de nordiska språken eller på engelska.

En rådgivande arbetsgrupp bestående av nordiska representanter bistår Nordiska ministerrådet i behandlingen av ansökningarna.

Sökande i projekt som kan bli aktuella för finansiering kontaktas av Nordiska ministerrådet för eventuella justeringar av projektet.

Ansökan sänds till email: profilering@norden.org

Goda råd för framgångsrika profileringsprojekt:

 • Omvärldsanalys för att säkra tidspunkt och de riktiga målgrupperna.
 • Samarbeta med lokala partners som har både relevanta nätverk och trovärdighet till att förmedla budskapen.
 • Tänk stort och gränslöst och samordna kommunikationen för större effekt och ytterligare synergier.
 • Långsiktighet, planering och bred förankring skapar långsiktiga resultat.
 • Utvärdera löpande och förbättra för kontinuerlig utveckling av t.ex. koncept, samarbeten och slutresultat.


Kontakt

Tobias Grut
Projektleder/Brand Manager
profilering@norden.org


Ansökningsperiod

2016-10-03 – 2016-10-31.

Beslut delges direkt till ansökare senast den 11 november 2016.

Nästa ansökningsomgång öppnar i Q1 2017.

Sista ansökningsdatum

2016-10-31

Relaterade organisationer