Dokumentåtgärder

Danmark

Bidrag och utlysningar som kan sökas från Danmark.
Letterstedtska föreningen
Anslag från Letterstedtska föreningen utdelas företrädesvis till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land, för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning. Enskilda personer kan inge ansökan till någon av de fem nationella avdelningarna om anslag för studieresor till andra nordiska länder. Ansökningstillfällena är två: senast den 15 februari och senast den 15 september.
NEFCO: Lån och investeringar
NEFCO beviljar lån och gör kapitalinvesteringar som skapar positiva miljöeffekter av intresse för den nordiska regionen. Hittills har NEFCO finansierat ett stort antal miljöprojekt i Central- och Östeuropa, inklusive Ryssland, Vitryssland och Ukraina. NEFCOs verksamhet fokuserar på projekt som uppnår kostnadseffektiva miljöfördelar i hela regionen.
NIAS SUPRA-program – Studenternas port till Asien
NIAS program SUPRA – Support Programme for Asian Studies är ett nätverk för nordiska studerande som specialiserar sig på Asien. Programmet erbjuder stipendier och akademiska stödtjänster.
NORDBUK: Bidrag till projekt och organisationssamarbete
NORDBUK stöder barn och ungdomars egna projekt och organisering och har upprättat ett program för ändamålet, som administreras av Kulturkontakt Nord.
Nordens Välfärdscenter: Stödordning för nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer
Nordens välfärdscenters stödordning syftar till att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer. Bidrag ges för aktiviteter omfattande ett samarbete mellan nordiska funktionshindersorganisationer och deras motsvarigheter i närområdena dvs. i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.
NordgenSkog: Stipendier
Stipendiet stöder utbildning, fortbildning och erfarenhetsutbyte för personer som arbetar eller studerar inom frö- och växtproduktion, föryngringsmetoder och förädling i de nordiska länderna. I första hand ska stipendiet användas för att täcka utgifter för resor, kost och logi. Man kan också söka stipendium för att täcka utgifter i samband med bachelor- eller masteruppgifter. Aktiviteten man söker stipendium till måste vara relevant i ett nordiskt sammanhang och bidra till gemensam nordisk nytta inom det aktuella fältet. Sista ansökningsdatum är den 15 februari.
Nordic College of Caring Science: Forskningsfond
Stiftelsen ger ekonomisk stöd till nordiska forskningsprojekt som bidrar till kunskap om respektfullt och värdigt vårdande av människan i olika livssituationer, kontexter och i olika kulturer, speciellt med avseende till hennes hälsa, lidande, livslånga handikapp och förestående död.
Nordic Innovations projektfinansiering
Nordic Innovation finansierar nordiska projekt som främjar innovation och konkurrenskraft i den nordiska affärssektorn som leder till en kommersiell och hållbar utveckling. Nordic Innovation har två typer av ansökningar: sökande kan ansöka om finansiering via utlysningar eller genom en oberoende ansökan som inte bygger på en utlysning (Nordic Solved-programmet). Oberoende projektansökningar kan skickas in året om.
Nordic Master Programme
Via Nordic Master Programme kan minst tre nordiska universitet och/eller högskolor gemensamt ansöka om medel på upp till 1,5 miljoner danska kronor från Nordiska ministerrådet till att starta ett samnordiskt masterprogram.
Nordisk Energiforskning: Projektfinansiering
Nordisk Energiforskning (NEF) stöder områden inom energiforskning som är av gemensamt intresse för nordiska intressenter och har en potential för forskningssamarbete över nationsgränserna. NEF finansierar och samordnar forskning, samt tillhandahåller administrativ expertis, nätverksbyggande och rådgivning. För att kunna beviljas finansiering måste de föreslagna projekten innefatta representanter för minst tre nordiska länder. Fria projektansökningar godtas inte. Utlysningar om ansökningsomgångar görs på NEF:s webbplats.
Nordisk Film & TV Fonds støtteordning
Nordisk Film & TV Fond fremmer nordisk film- og tv-produktion ved at yde støtte i form af topfinansiering til projektudvikling og produktion af spillefilm, tv-fiktion/serier og kreative dokumentarfilm. Fonden fremmer ligeledes distribution og versionering af nordiske film i Norden og filmkulturelle initiativer af nordisk interesse.
Nordisk Fødevarekonkurrence
Ambitionen med indsatsen er fra 2017 at skal skabe en årligt tilbagevendende konkurrence for kvalitetsproducenter af fødevarer fra hele Norden. Konkurrencen skal give synlighed i den nordiske offentlighed for de bedste fødevarer i Norden som det kendes fra andre konkurrencer i regi af det nordiske samarbejde.
Nordisk komité for Jordbrugs- og Fødevareforskning: Projektstøtte
Nordisk komité for Jordbrugsforskning igangsætter og finansierer samnordiske forskningsprojekter af høj kvalitet inden for jordbrugsområdet.
Nordisk publiceringsnämnd för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifters (NOP-HS) stöd till tidskrifter
Humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter kan varje år ansöka om stöd från Nordisk publiceringsnämnd för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter (NOP-HS). Bidrag kan sökas av nordiska humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter som har en bred nordisk redaktionell sammansättning och en bred nordisk spridning av både artikelförfattare och prenumeranter.
Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för offentlig förvaltning
Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för offentlig förvaltning ger finansiellt stöd till statstjänstemän och annan personal inom den offentliga sektorn för att genomföra studiebesök och göra praktik samt för fortbildning och nätverksaktiviteter i regionen. Aktiviteter som stöds av programmet måste ha minst tre deltagande länder, varav minst ett nordiskt och ett baltiskt land.
Nordisk-ryskt samarbetsprogram inom utbildning och forskning
Programmet bygger på ett samförståndsavtal mellan Nordiska ministerrådet och Ryska federationens utbildnings- och vetenskapsministerium. Det främsta målet med programmet är att stärka det nordisk-ryska samarbetet inom utbildning och forskning genom mobilitet bland fakulteter, personal och studenter, nätverksbyggande, gemensamma kurser och andra aktiviteter inriktade på ett hållbart och långsiktigt samarbete. I programmet för högre utbildning kan alla nordiska institutioner inom högre utbildning delta som definieras som sådana i de respektive länderna. Bland de ryska institutionerna kan ackrediterade institutioner för högre utbildning med federal finansiering bli partnerinstitutioner.
Nordiska Afrikainstitutet: Det nordiska gästforskarprogrammet
Nordiska Afrikainstitutets nordiska gästforskarprogram erbjuder nordiska forskare möjlighet att arbeta med sina egna forskningsprojekt vid institutet samt att utnyttja institutets bibliotek och övriga resurser i 2-3 månader. Stipendiet täcker resa, logi och traktamente.
Nordiska Afrikainstitutet: Resestipendieprogrammet
Inom ramen för Nordiska Afrikainstitutets resestipendieprogram får årligen 20-30 studenter eller forskare vid nordiska universitet bidrag till forskningsresor till Afrika. Ansökningsfrist är den 31 januari varje år.
Nordiska Afrikainstitutet: Stipendieprogrammet för doktorander
Nordiska Afrikainstitutets stipendieprogram för doktorander erbjuder en vistelse i en eller två månader på institutet för doktorander från nordiska universitet som önskar samarbeta med något av Nordiska Afrikainstitutets forskningskluster. Stipendiet täcker kostnader för resa till och från Uppsala samt logi. Ansökningsfrist är den 1 oktober varje år.
Nordiska Afrikainstitutet: Studiestipendieprogrammet
Nordiska Afrikainstitutets studiestipendieprogram möjliggör för studenter, journalister och författare av kurslitteratur från nordiska universitet att tillbringa en månad i Uppsala och dra nytta av institutets biblioteksresurser. Ansökningsfrist är den 1 oktober varje år.