Dokumentåtgärder

Danmark

Bidrag och utlysningar som kan sökas från Danmark.
Kulturfonden för Danmark och Finland
Kulturfonden för Danmark och Finland beviljar bidrag och stipendier till fackmän, amatörer, vuxna samt barn- och ungdomsgrupper för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att förmedla och utveckla ländernas kulturliv, öka intresset för det finska språket i Danmark och det danska språket i Finland, öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling och belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur
Kulturkontakt Nord: Kultur- och konstprogrammet
Kultur- och konstprogrammet är öppet för professionella, amatörkultur- och frivilligsektorn inom alla kultur- och konstfält. Programmet har två delar, så kallade moduler. Modulen "Produktionsinriktad verksamhet" är avsedd för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner samt kreativt arbete. Modulen "Kompetensutveckling" är avsedd för projekt som satsar på utbyte av information och kompetensutveckling för aktörerna inom kultur- och konstfältet.
Kulturkontakt Nord: Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet
Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturfältet från de nordiska och baltiska länderna. Programmet beviljar bidrag till mobilitet för individer, nätverksbyggande för kulturaktörer och stöd för residenscenter.
Letterstedtska föreningen
Anslag från Letterstedtska föreningen utdelas företrädesvis till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land, för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning. Enskilda personer kan inge ansökan till någon av de fem nationella avdelningarna om anslag för studieresor till andra nordiska länder. Ansökningstillfällena är två: senast den 15 februari och senast den 15 september.
Midler til nordiske prosjekter i 2017 - Nordisk Arbeidsmiljøutvalg
Nordisk arbeidsmiljøutvalg har i oppgave å bidra til gjennomføringen av samarbeidsprogrammet på arbeidslivsområdet i Nordisk Ministerråd. Arbeidsmiljøutvalget bevilger prosjektmidler til nordiske prosjekter for år 2017.
NEFCO: Lån och investeringar
NEFCO beviljar lån och gör kapitalinvesteringar som skapar positiva miljöeffekter av intresse för den nordiska regionen. Hittills har NEFCO finansierat ett stort antal miljöprojekt i Central- och Östeuropa, inklusive Ryssland, Vitryssland och Ukraina. NEFCOs verksamhet fokuserar på projekt som uppnår kostnadseffektiva miljöfördelar i hela regionen.
NIAS SUPRA-program – Studenternas port till Asien
NIAS program SUPRA – Support Programme for Asian Studies är ett nätverk för nordiska studerande som specialiserar sig på Asien. Programmet erbjuder stipendier och akademiska stödtjänster.
NORDBUK: Bidrag till projekt och organisationssamarbete
NORDBUK stöder barn och ungdomars egna projekt och organisering och har upprättat ett program för ändamålet, som administreras av Kulturkontakt Nord.
Nordens Välfärdscenter: Stödordning för nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer
Nordens välfärdscenters stödordning syftar till att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer. Bidrag ges för aktiviteter omfattande ett samarbete mellan nordiska funktionshindersorganisationer och deras motsvarigheter i närområdena dvs. i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.
NordgenSkog: Stipendier
Stipendiet stöder utbildning, fortbildning och erfarenhetsutbyte för personer som arbetar eller studerar inom frö- och växtproduktion, föryngringsmetoder och förädling i de nordiska länderna. I första hand ska stipendiet användas för att täcka utgifter för resor, kost och logi. Man kan också söka stipendium för att täcka utgifter i samband med bachelor- eller masteruppgifter. Aktiviteten man söker stipendium till måste vara relevant i ett nordiskt sammanhang och bidra till gemensam nordisk nytta inom det aktuella fältet. Sista ansökningsdatum är den 15 februari.
Nordic College of Caring Science: Forskningsfond
Stiftelsen ger ekonomisk stöd till nordiska forskningsprojekt som bidrar till kunskap om respektfullt och värdigt vårdande av människan i olika livssituationer, kontexter och i olika kulturer, speciellt med avseende till hennes hälsa, lidande, livslånga handikapp och förestående död.
Nordic Master Programme
Via Nordic Master Programme kan minst tre nordiska universitet och/eller högskolor gemensamt ansöka om medel på upp till 1,5 miljoner danska kronor från Nordiska ministerråd för att starta ett samnordiskt masterprogram.
Nordisk energiforskning: Projektfinansiering
Nordisk Energiforskning (NEF) stöder områden inom energiforskning som är av gemensamt intresse för nordiska intressenter och har en potential för forskningssamarbete över nationsgränserna. NEF finansierar och samordnar forskning, samt tillhandahåller administrativ expertis, nätverksbyggande och rådgivning. För att kunna beviljas finansiering måste de föreslagna projekten innefatta representanter för minst tre nordiska länder. Fria projektansökningar godtas inte. Utlysningar publiceras på NEF:s webbplats.
Nordisk innovations projektfinansiering
Nordisk innovation finansierar nordiska projekt som främjar innovation och konkurrenskraft i den nordiska affärssektorn och som leder till en kommersiell och hållbar utveckling. Utlysningar publiceras på Nordisk innovations webbplats.
Nordisk publiceringsnämnd för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifters (NOP-HS) stöd till tidskrifter
NOP:s stöd till tidskrifter syftar till att främja spridningen av högklassiga forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskaper. NOP-HS beviljar stöd till nordiska tidskrifter av högsta kvalitet som strävar efter förnyelse av forskningsfältet. Stödet kan ansökas av tidskrifter med en humanistisk eller samhällsvetenskaplig inriktning. Tidskrifterna måste ha en nordisk bas, ett externt peer review-system och regelbundet indexeras av internationella databaser. Från och med 2016 måste de tidskrifter som beviljas stöd därtill vara tillgängliga elektroniskt. Tidskrifter som är öppet tillgängliga ges prioritet.
Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för offentlig förvaltning
Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för offentlig förvaltning ger finansiellt stöd till statstjänstemän och annan personal inom den offentliga sektorn för att genomföra studiebesök och göra praktik samt för fortbildning och nätverksaktiviteter i regionen. Aktiviteter som stöds av programmet måste ha minst tre deltagande länder, varav minst ett nordiskt och ett baltiskt land.
Nordisk-ryskt samarbetsprogram inom utbildning och forskning
Det främsta målet med programmet är att stärka det nordisk-ryska samarbetet inom utbildning och forskning genom mobilitet bland fakulteter, personal och studenter, nätverksbyggande, gemensamma kurser och andra aktiviteter inriktade på ett hållbart och långsiktigt samarbete.. I samarbetet inom högre utbildning inom det nordisk-ryska samarbetsprogrammet kan alla nordiska institutioner inom högre utbildning delta som definieras som sådana i de respektive länderna. Bland de ryska institutionerna kan ackrediterade institutioner för högre utbildning som lyder under Ryska federationens utbildnings- och vetenskapsministeriums jurisdiktion bli partnerinstitutioner. Andra institutioner och organisationer kan bli nätverkspartner.
Nordiska Afrikainstitutet: Det nordiska gästforskarprogrammet
Nordiska Afrikainstitutets nordiska gästforskarprogram erbjuder nordiska forskare möjlighet att arbeta med sina egna forskningsprojekt vid institutet samt att utnyttja institutets bibliotek och övriga resurser i 2-3 månader. Stipendiet täcker resa, logi och traktamente.
Nordiska Afrikainstitutet: Resestipendieprogrammet
Inom ramen för Nordiska Afrikainstitutets resestipendieprogram får årligen 20-30 studenter eller forskare vid nordiska universitet bidrag till forskningsresor till Afrika. Ansökningsfrist är den 31 januari varje år. Inga stipendier kommer att utdelas året 2016.
Nordiska Afrikainstitutet: Stipendieprogrammet för doktorander
Nordiska Afrikainstitutets stipendieprogram för doktorander erbjuder en vistelse i en eller två månader på institutet för doktorander från nordiska universitet som önskar samarbeta med något av Nordiska Afrikainstitutets forskningskluster. Stipendiet täcker kostnader för resa till och från Uppsala samt logi. Ansökningsfrist är den 1 oktober varje år.