Dokumentåtgärder

Affärsliv och innovation

Nordiska bidrag och utlysningar med koppling till affärsliv och innovation.
Interreg: Nordlig periferi och Arktis
Det kommande programmet, Nordlig periferi och Arktis (Northern Periphery and Arctic Programme) 2014–2020 är ett samarbete mellan nio partnerländer: de nordiska länderna, inklusive Färöarna och Grönland, Irland och Förenade kungariket (Skottland och Nordirland). Det är programmets vision att bidra till att skapa dynamiska, konkurrenskraftiga och hållbara samhällen genom transnationellt samarbete.
Interreg: Nordsjöprogrammet
Nordsjöprogrammet har som övergripande mål att stödja utvecklingen och främja sysselsättningsskapande tillväxt i hela regionen. Det hjälper företag, institutioner, offentliga förvaltningar, icke-statliga organisationer och andra att dela med sig av sina erfarenheter och samarbeta för att utveckla realistiska lösningar på problem som delas av organisationer i hela regionen. Det fokuserar på fyra teman: Tänka tillväxt, ekoinnovation, en hållbar Nordsjöregion samt gröna transporter och mobilitet.
Interreg: Öresund-Kattegat-Skagerrak
EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. Programmet har fyra insatsområden: Innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning.
Nord: Sàpmi
EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.
Nordatlantiska turistsamarbetets stöd till turismutveckling och marknadsföring
Nordatlantiska turistsamarbetet NATA (North Atlantic Tourism Association) ger stöd till turismutveckling och marknadsföring. Alla i regionen kan ansöka om NATA-finansiering – både enskilda personer, organisationer och företag. Projekten ska innefatta ett samarbete mellan minst två av de tre västnordiska länderna.
Nordisk energiforskning: Projektfinansiering
Nordisk Energiforskning (NEF) stöder områden inom energiforskning som är av gemensamt intresse för nordiska intressenter och har en potential för forskningssamarbete över nationsgränserna. NEF finansierar och samordnar forskning, samt tillhandahåller administrativ expertis, nätverksbyggande och rådgivning. För att kunna beviljas finansiering måste de föreslagna projekten innefatta representanter för minst tre nordiska länder. Fria projektansökningar godtas inte. Utlysningar publiceras på NEF:s webbplats.
Nordisk innovations projektfinansiering
Nordisk innovation finansierar nordiska projekt som främjar innovation och konkurrenskraft i den nordiska affärssektorn och som leder till en kommersiell och hållbar utveckling. Utlysningar publiceras på Nordisk innovations webbplats.
Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för offentlig förvaltning
Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för offentlig förvaltning ger finansiellt stöd till statstjänstemän och annan personal inom den offentliga sektorn för att genomföra studiebesök och göra praktik samt för fortbildning och nätverksaktiviteter i regionen. Aktiviteter som stöds av programmet måste ha minst tre deltagande länder, varav minst ett nordiskt och ett baltiskt land.
Nordisk-ryskt samarbetsprogram inom utbildning och forskning
Det främsta målet med programmet är att stärka det nordisk-ryska samarbetet inom utbildning och forskning genom mobilitet bland fakulteter, personal och studenter, nätverksbyggande, gemensamma kurser och andra aktiviteter inriktade på ett hållbart och långsiktigt samarbete.. I samarbetet inom högre utbildning inom det nordisk-ryska samarbetsprogrammet kan alla nordiska institutioner inom högre utbildning delta som definieras som sådana i de respektive länderna. Bland de ryska institutionerna kan ackrediterade institutioner för högre utbildning som lyder under Ryska federationens utbildnings- och vetenskapsministeriums jurisdiktion bli partnerinstitutioner. Andra institutioner och organisationer kan bli nätverkspartner.
Nordiska projektexportfonden: Finansiering av nordiska små och medelstora företags förstudier med sikte på att etablera sig utanför EU och EFTA
Nopef finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier med sikte på att etablera sig i ett land utanför EU och EFTA. Nopef beviljar villkorade lån som kan konverteras till stöd efter att förstudierna har avslutats. Företagen som ansöker bör vara profilerade inom minst ett av Nopefs fokusområden: grön tillväxt, miljöteknik och förnybar energi, nordisk spetskompetens och innovation, hälsa och välfärd.
Nordiska utvecklingsfonden: Bidragsfinansiering
Nordiska utvecklingsfonden, Nordic Development Fund (NDF), ger bidragsfinansiering för investeringar i klimatförändringar i låginkomstländer. Områden som NDF beviljar bidrag inom är bland annat aktiviteter inom minskning av och anpassning till klimatförändringarna. NDF ger främst bidrag till teknisk assistans, det vill säga rådgivningstjänster, och till investeringar, det vill säga varor, uppdrag och tjänster, samt till utgifter i anslutning till teknisk assistans.
Nordiskt Atlantsamarbete (NORA) Projektbidrag
NORA beviljar bidrag till samarbetsprojekt som inbegriper partners från minst två av de fyra NORA-länderna (Grönland, Island, Färöarna och Kustnorge). Projektfinansiering kan ansökas av bl.a. företag, myndigheter och privatpersoner. Man kan ansöka om finansiering för specifika projekt, för att skapa ett nätverk eller för ett förprojekt till ett kommande större projekt.
Nordiskt-ryskt samarbetsprogram inom högre utbildning och forskning
Det nordisk-ryska samarbetsprogrammet inom högre utbildning och forskning har som syfte att främja mångsidiga kontakter inom utbildning och forskning som kan bidra till hållbar social och ekonomisk utveckling i Ryssland och de nordiska länderna.
Stöd från Nordiska ministerrådets arbetsmarknadsutskott
Nedan finns en översikt över hur du ansöker om stöd från Nordiska ministerrådets arbetsmarknadsutskott.
Stöd från Nordiska ministerrådets arbetsrättsutskott (NAU)
Nedan finns en översikt över hur du ansöker om stöd från Nordiska ministerrådets arbetsrättsutskott.
Stöd från Nordiskt tjänstemannautbyte (TJUT)
Tjänstemannautbytet ger statligt anställda möjlighet att lära känna förvaltningen i ett annat nordiskt land (länder) än hemlandet. Det årliga stipendiebeloppet fördelas mellan länderna plus Färöarna, Grönland och Åland av en grupp bestående av en kontaktperson från varje land, samt Färöarna, Grönland och Åland.
Västnordenfonden: lån till investeringar
Västnordenfonden lånar pengar till investeringar i företag på Färöarna och på Grönland, samt till isländska företag förutsatt att det är fråga om samarbetsprojekt mellan ett isländskt och antingen ett färöiskt eller ett grönländskt företag.

Kontakt

Alf Kronvall
Telefon: +45 2969 2910