Dokumentåtgärder

Kultur och kreativa branscher

Nordiska bidrag och utlysningar med koppling till kultur och kreative branscher.
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Fonden beviljar bidrag till samarbete och kulturell samverkan mellan Danmark och de övriga nordiska länderna. Både enskilda personer och organisationer kan ansöka om bidrag. Fonden beviljar inte bidrag till löpande verksamhet eller administration och inte heller till enskilda personers uppehåll, utbildning eller studieresor.
Clara Lachmanns Fond
Bidrag från Stiftelsen Clara Lachmanns Fond kan beviljas till exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna (Sverige, Norge, Island, Danmark, innefattande Grönland och Färöarna. Finland anses enligt Clara Lachmanns stadgar inte som ett skandinaviskt land), anordnande av och deltagande i kongresser, möten och symposier, spridande av upplysning och förståelse för de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt betydelsen av deras sammanhållning t. ex. genom publikationer och kulturell verksamhet och övrig verksamhet som kan befrämja den skandinaviska samkänslan.
Dansk-färöiska kulturfonden
Dansk-färöiska kulturfondens mål är att främja kulturförmedling mellan Färöarna och Danmark, och även mellan Färöarna och Grönland. Det beviljas stöd till aktiviteter inom teater, film, musik och konst, bokutgivningar, vissa studieresor med mera. Normalt ges inget bidrag till nordiska konferenser, skolresor och dylikt samt till sådant som egentligen har ett utbildningssyfte Styrelsen delar ut medel en gång om året. Sista datum för att skicka in ansökningar är den 1 mars.
Dansk-färöiska samfundets stipendiefond för studieresor (Dansk-Færøsk Samfunds studierejselegat)
Dansk-färöiska kulturfonden har hand om Dansk-färöiska samfundets stipendiefond för studieresor mellan Färöarna och Danmark för personer mellan 18 och 30 år. Studieresan ska ha ett syfte som är i linje med Dansk-färöiska kulturfondens mål. Även kulturförmedling mellan Färöarna och Grönland är i linje med fondens mål.
Fonden för dansk-norskt samarbete
Fonden för dansk-norskt samarbete erbjuder efter ansökan stipendievistelser för danskar på Lysebu i Norge och stipendievistelser för norrmän på Schæffergården i Danmark. Både enskilda personer och grupper kan söka. Man erbjuder också vistelser för dansk-norska och i vissa fall nordiska grupper.
Grönlandsfonden
Målet med Grönlandsfonden är att stärka förhållandet mellan grönlänningar och islänningar. Fonden erbjuder stöd till studiebesök, studievistelser, konstutställningar, idrottsuppvisningar och annat inom konst, vetenskap och teknologi. Fondens grundkapital, som isländska staten sköt till år 1981 och 1982, förvaltas av Islands centralbank och det årliga ränteöverskottet delas ut i form av stöd.
Isländska statliga stipendier: Studier i isländska som andra språk
Isländska ministeriet för utbildning, forskning och kultur delar varje år ut en rad stipendier för studier i isländska som andra språk på Islands universitet i Reykjavík. Stipendierna riktar sig till dem som studerar modern isländska. Studenterna måste också ha tidigare kunskaper i isländska i enlighet med kraven för kandidatstudier i isländska som andra språk. Prioritet ges som regel till kandidater under 35 år.
Kulturfonden Danmark-Grönland
Fondens mål är att ge stöd till främjande av de kulturella förbindelserna mellan Grönland och Danmark, bland annat genom stöd till resor till och från Grönland, bidrag till kulturella och sociala institutioner, till utgivning av tidskrifter, böcker samt film. Utdelningar görs en gång om året. Sista datum för att skicka in ansökningar är den 15 mars. Kulturfonden Danmark-Grönland tar inte emot ansökningar som gäller utdelning av medel under 2013, 2014, 2015 och 2016.
Kulturfonden för Danmark och Finland
Kulturfonden för Danmark och Finland beviljar bidrag och stipendier till fackmän, amatörer, vuxna samt barn- och ungdomsgrupper för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att förmedla och utveckla ländernas kulturliv, öka intresset för det finska språket i Danmark och det danska språket i Finland, öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling och belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur
Kulturfonden för Sverige och Finland
Kulturfonden för Sverige och Finland beviljar i första handa bidrag till aktiviteter vars syfte är att förmedla och utveckla ländernas kulturliv, språk, gemensamma historia och samhällsutveckling och belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur. Fonden erbjuder även vistelsestipendier som skall i första hand användas för att genomföra förstudier, forskning, kartläggningar, reportage, intervjuer, besöka organisationer, institutioner, myndigheter delta i seminarier, konferenser och så vidare.
Kulturfonden Island - Finland
Kutlurfonden Island - Finland beviljar bidrag och stipendier till fackmän, amatörer, vuxna samt barn- och ungdomsgrupper för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper), för student- och skolgruppers studieresor samt för studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra nordiska landet.
Letterstedtska föreningen
Anslag från Letterstedtska föreningen utdelas företrädesvis till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land, för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning. Enskilda personer kan inge ansökan till någon av de fem nationella avdelningarna om anslag för studieresor till andra nordiska länder. Ansökningstillfällena är två: senast den 15 februari och senast den 15 september.
NATA: Resebidrag till skolor, idrottsutflykter och kulturellt utbyte i Västnorden
Nordatlantiska turistsamarbetet NATA (North Atlantic Tourism Association) ger resebidrag till skolgrupper, idrottsgrupper, musikaliska turnéer och arrangemang samt andra typer av kulturellt utbyte mellan Grönland, Island och Färöarna. Bidraget begränsar sig enbart till resekostnader – inte logi eller levnadsomkostnader.
Nord: Sàpmi
EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.
NORDBUK: Bidrag till projekt och organisationssamarbete
NORDBUK stödjer barns och ungas egna projekt och organisering och har för detta ändamål inrättat ett program, som administreras av Nordisk kulturkontakt.
Nordisk innovations projektfinansiering
Nordisk innovation finansierar nordiska projekt som främjar innovation och konkurrenskraft i den nordiska affärssektorn och som leder till en kommersiell och hållbar utveckling. Utlysningar publiceras på Nordisk innovations webbplats.
Nordisk Kulturkontakt: Kultur- och konstprogrammet
Kultur- och konstprogrammet beviljar stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden, i alla projektfaser. Stöd kan sökas för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner och kreativt arbete samt för att organisera och genomföra projekt som utvecklar kompetens inom konst- och kulturfältet. Alla aktörer som är verksamma inom kultur- och konstfältet kan söka, så länge projektets innehåll uppfyller programmets kriterier.
Nordisk Kulturkontakt: Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet
Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturfältet från de nordiska och baltiska länderna. Programmet beviljar bidrag till mobilitet för individer, nätverksbyggande för kulturaktörer och stöd för residenscenter.
Nordiska film- & TV-fondens stödsystem
Nordiska film- & TV-fonden (nedan kallad ”Fonden”) främjar nordisk film- och tv-produktion av hög kvalitet genom att bevilja stöd i form av toppfinansiering för produktion av spelfilm, tv-fiktion/serier och kreativ dokumentärfilm. Fonden främjar dessutom distribution och versionering av nordisk film i Norden och filmkulturella initiativ av nordiskt intresse.
Nordiska kulturfonden: projektstöd och OPSTART
Nordiska kulturfonden stöder kulturprojekt som tänker nytt kring och återskapar det nordiska samt som utvecklar kulturlivet i Norden. Nordiska kulturfonden har arbetat med kultursamarbete sedan 1966 med utgångspunkt i ett avtal mellan de nordiska länderna. Den har under de senaste åren utvecklats till att aktivt delta i nätverk och som nätverksfacilitator med målet att kunna vara med och diskutera de nya tendenser och gränsöverskridande möjligheter som presenteras genom konsten. Nordiska kulturfonden delar varje år ut 29 miljoner danska kronor till cirka 200 projekt.

Kontakt

Alf Kronvall
Telefon: +45 2969 2910