Dokumentåtgärder

Nordiskt samarbete om forskning

Norden arbetar för att etablera ett sammanhängande område där kunskap kan flyta fritt över de nordiska nationsgränserna. Detta område ska framstå som internationellt attraktivt, inkluderande gentemot omvärlden och fungera som ett flaggskepp för regionen Norden.

Utmaningarna på forskningsområdet är betydande och vetenskapligt baserad kunskap utgör en viktig grund för att skapa utveckling och tillväxt.

Globaliseringen innebär att utbildning och forskning i allt högre grad internationaliseras och att konkurrensen om talanger och framgångsrika innovationer intensifieras.

Satsningar på forskning främjar ländernas konkurrensförmåga i en globaliserad värld.

Målsättningarna enligt den strategi som Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) har på området är att:

 •  utveckla det nordiska forsknings- och innovationsområdet (NORIA) som en del av det motsvarande europeiska forskningsområdet (ERA) – främja den femte friheten – kunskapens fria rörlighet.
 •  stödja samarbete mellan nationella och nordiska forskningsfinansieringsorgan om ett flexibelt samspel mellan forskningsfinansiering, forskningsprioriteringar
  och forskningsinfrastruktur.
 •  underlätta samarbete på forskningsområdet som ger forskningsaktörerna större möjligheter och länderna mervärde.
 •  ge stöd till nordiska gemensamma initiativ inom forskningsinfrastruktur. 
 •  främja eScience och e-Infrastruktur.
 •  bidra till ett ökat fokus på forskning, innovation och tillämpning i samband med utveckling av gröna teknologier, däribland grön IKT.
 •  avlägsna barriärer för fri rörlighet för studenter, forskare och kunskap i Norden.
 •  följa upp utbildningsforsknings- och förmedlingsinitiativet som ett samlande initiativ för hela utbildningsområdet. 

Varför nordiskt samarbete?

Samarbetet mellan nordiska universitet och högskolor, forskare och forskargrupper är redan intensivt och omfattande.

I ett växande EU skärps kraven på regionalt samarbete ytterligare. Ett utvecklat nordiskt forskningssamarbete är viktigt av en rad olika anledningar:

 • Det skapar en kritisk massa för framgång och spetskompetens.
 • Det utvecklar plattformar för internationellt samarbete.
 • Det profilerar Norden som ledande kunskapsregion.
 • Det gör regionen mer attraktiv för talanger och investeringar samt som samarbetspartner.
 • Det förstärker Norden och dess insats inom ramen för EU:s program och initiativ.
 • Det skapar en modell för Europa när det gäller transnationellt forskningssamarbete.

Internationellt samarbete

Vetenskapligt kunskapssökande är av naturen en internationell och global verksamhet.

NordForsk

NordForsk etablerades den 1 januari 2005 som ett nordiskt organ under Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U). NordForsk har ansvar för nordiskt samarbete inom forskning och forskarutbildning.

I dag har NordForsk ett etablerat samarbete med åtta nationella forskningsorgan och en projektportfölj på mer än 200 projekt med över 11 000 forskare involverade.

Från och med den 1 januari 2014 kommer Nordiska sommaruniversitet och Nordisk kommitté för bioetik att drivas i NordForsks regi.

Formellt nordiskt forskningssamarbete sker också inom ramen för en rad olika samarbetsorgan:

Dessutom förekommer det nordiskt forskningssamarbete mellan de nordiska forskningsfinansiärerna inom ramen för NOS-organen:

Fokus och prioriterade områden

 • Klimat, energi, miljö, välfärd och hälsa
 • Toppforskningsinitiativet
 • Övergripande plan för den vidare utvecklingen av nordiska forsknings- och innovationsrummet (NORIA)
 • NORIA och ERA
 • Nordisk-baltiskt forskningssamarbete

Kontakt

Daniel Holmberg
Telefon: +45 29 69 29 52
E-post:

Är du intresserad av nordiska nyheter om utbildning och forskning?

Prenumerera på våra nordiska nyheter!