Dokumentåtgärder

Om hälsa i Norden

Det nordiska samarbetet inom social- och hälsoområdet baserar sig på de gemensamma värden som utgör grunden för den nordiska välfärdsmodellen. Genom att öka förutsättningarna för en god folkhälsa bidrar samarbetet till ett ökat välstånd i Norden. Syftet är även att minska ojämlikhet i hälsa samt att sprida information och kunskap om hälsa. Social- och hälsosektorn har omfattande samarbete med Nordens närområden som fokuserar speciellt på förebyggande arbete för att skydda och förbättra människornas hälsa och levnadsvillkor. Därutöver deltar de nordiska länderna aktivt i det europeiska samarbetet kring hälsofrågor och samarbetar också med andra internationella organisationer.

Psykisk hälsa

De nordiska länderna har redan tidigare samlat sina krafter för att förbättra kvalitetsmätning inom den nordiska hälso- och sjukvården för att kunna utveckla bättre tjänster och vårdkvalitet i Norden. Detta arbete fortsätter också i framtiden men nu med en extra fokus på psykisk hälsa. De nordiska länderna står samtliga inför utmaningar: psykisk ohälsa är framtidens stora folkhälsoproblem och en växande orsak till arbetsoförmåga. Antalet sjukskrivningar och förtida pensioneringar på grund av psykisk ohälsa har ökat kraftigt.

Insatser inom promotion, prevention och behandling skall effektiviseras. Ett ökat nordiskt samarbete inom psykisk hälsa bidrar till att knyta samman aktörerna, främja erfarenhetsutbytet och stödja reformarbetet inom den psykisk hälso- och sjukvården. Målet är att minska såväl hälsoklyftorna och marginaliseringen i Norden som stigmatiseringen av frågor som gäller psykisk hälsa.

Samarbete om innovation och hälsoberedskap i Norden

De nordiska länderna har ett betydande och omfattande hälsosamarbete. Länderna håller till exempel på att utveckla en lösning för att utvidga den nordiska konventionen om receptgiltighet att omfatta även elektroniskt förskrivna läkemedelsrecept. Detta arbete skapar konkret nordisk nytta genom att lansera en medborgarnära tjänst som kan vara till stor hjälp i vardagen för ett stort antal nordiska medborgare som gränspendlar dagligen eller semestrar i den nordiska regionen.

Det nordiska hälsosamarbetet har flera liknande konkreta samarbetsområden som alla syftar till att främja den nordiska hälsan. Det finns bland annat ett nordiskt institut som koncentrerar på nordbornas tänder: det nordiska institutet för odontologiska material (NIOM) arbetar för att de medicintekniska produkter som används inom tandvården i Norden uppfyller hälsomässiga och tekniska krav. Ett annat viktigt samarbetsområde är hälsoberedskap, vilket betyder samnordisk bekämpning av en eventuell influensapandemi, om kvalificering av hälsopersonal och kvalitetsutveckling.

Insatser mot drogmissbruk och spridningen av HIV/AIDS

Gemensamt för nordisk alkoholpolitik är ett starkt värnande om folkhälsoperspektivet. De nordiska länderna samverkar på alkoholområdet gentemot EU-samarbete och Världshälsoorganisationen. Utvecklingen är på väg i rätt riktning när det gäller uppmärksamhetsgraden av alkoholproblematiken inom EU och internationellt men det ställs dock ökade krav på de nordiska länderna att uppehålla kompetens och hålla sig ajour med utvecklingen i takt med att alkoholfrågan erhåller större uppmärksamhet på internationellt plan. Gemensamma krafttag behövs för att förhindra negativa konsekvenser för folkhälsan samt för att hjälpa till att sprida vetenskaplig kunskap både europeiskt och internationellt.

Det nordiska samarbetet omfattar också att motverka användandet av andra droger. De nordiska länderna har igång viktiga samarbetsinsatser till exempel mot narkotikamissbruk, inte bara i Norden utan i hela Östersjöområdet. Norden är en drivande kraft inom Nordliga dimensionens partnerskap för folkhälsa och socialt välbefinnande, där exempelvis insatser mot alkohol- och narkotikamissbruk samt bekämpning av HIV/AIDS står i fokus.

Nordens välfärdscenter Finland främjar och utvecklar tvärvetenskapligt samarbete inom alkohol- och drogforskning samt inom forskning om andra beroendeframkallande medel. Verksamheten är i huvudsak inriktad på samhällsvetenskaplig forskning, inklusive socialmedicin och socialpsykiatri. Institutionen arbetar för att fördjupa kunskapen om konsumtion av rusmedel, prevention, rusmedelspolitik, rusmedelsrelaterade skador och behandling av rusmedelsmissbrukare.

Vill du veta mer om nordisk hälsa?

De nordiska länderna har ett gemensamt samarbetsorgan för koordinationen av hälsostatistik: Nordisk medicinalstatistisk kommitté (NOMESKO). Kommittén publicerar en årlig rapport om den samlade hälsostatistiken i Norden och verkar för att de nordiska medicinalstatistiska redovisningarna i största möjliga utsträckning blir jämförbara. NOMESKO tar också initiativ till utvecklingsprojekt samt följer den internationella utvecklingen i medicinalstatistiska frågor.

En viktig aktör i det nordiska folkhälsoarbetet är den Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) som har som syfte att sprida multiprofessionell kunskap som främjar en god och jämlik hälsa. Med studenten i centrum och med hög vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans bedriver NHV forskning, undervisning och uppdragsutbildning för dagens och morgondagens folkhälsa.

Kontakt

Vilborg Hauksdóttir
Telefon: +45 3396 0370
E-post: