Dokumentåtgärder

Jämställdhet i Norden

I Norden kan pappor ta föräldraledigt och kvinnor kan sitta i styrelsen för stora bolag. Det är lika normalt att en kvinna tar portföljen och går till kontoret varje morgon som att en man gör det. Vi har kommit långt på jämställdhetsområdet i Norden, men det återstår fortfarande stora utmaningar, som handel med människor och en könsuppdelad arbetsmarknad.

I över 40 år har man genom nordiskt samarbete arbetat för en bättre jämställdhet mellan könen. Visionen är att det nordiska jämställdhetsarbetet ska vara bäst i världen och utgöra ett exempel för andra länder. Det ska vara en självklarhet att män och kvinnor i Norden har lika möjligheter och behandlas likvärdigt på alla områden i samhället.

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet innebär en jämn fördelning av makt, omsorg och inflytande. Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, förpliktelser och möjligheter inom alla områden i livet, och samhället ska vara fritt från könsrelaterat våld. Respekt, lika värde, förståelse, livskvalitet och identitet är de grundläggande värdena som jämställdhet bygger på.

Detta innebär till exempel att kvinnor och män i Norden har rätt till lika lön för lika arbete, och att både kvinnor och män ska ha möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldrarollen. Kvinnor, män och barn ska inte behöva utsättas för våld i hemmet, och flickor ska kunna välja traditionella ”killämnen” i skolan, samtidigt som pojkar ska kunna välja traditionella ”tjejämnen”.

Invånarna i de nordiska länderna och de självstyrande områdena har olika bakgrund både när det gäller sociala förhålladen, etnisk tillhörighet, religion etc. En av utmaningarna för jämställdhetsarbetet i Norden är att fånga upp mångfalden och inkludera alla grupper i beslutsprocesserna och i den offentliga debatten där jämställdhetspolitiken utformas.

Jämställdhetspolitik är en process i ständig förändring, och jämställdhetsperspektivet integreras hela tiden i nya områden i samhällslivet. En integrering av jämställdhet i klimatdebatten är ett av de teman som blir viktiga under de närmaste åren. Kvinnor och män påverkar klimatet på olika sätt, samtidigt som de påverkas olika av klimatförändringarna. Konsekvensen är att jämställdhet bör bli en del av klimatdebatten.

Varför samarbetar vi?

Jämställdhet är en del av den nordiska identiteten, och samarbetet på området bygger på gemensamma traditioner. De nordiska länderna och självstyrande områdena har många gemensamma drag och lika problemställningar, samtidigt som jämställdhetspolitiken i de olika länderna varierar. Det gör att vi lätt kan lära oss av varandras erfarenheter, föra politiska diskussioner och se vilka strategier som är de mest effektiva för att uppnå gemensamma mål.

Sedan 1960-talet har etableringen av de nordiska välfärdsstaterna och lagstiftningen på jämställdhetsområdet infriat stora delar av målen för det jämställdhetspolitiska arbetet. Trots detta finns det viktiga utmaningar som fortfarande är olösta.

Det gäller till exempel arbetsmarknaden och utbildningssektorn, som fortfarande är könsuppdelad. Ett exempel är att de ledande positionerna domineras av män. Och även om män i högre grad än tidigare tar del i omsorgen om barnen och hushållsarbetet är det fortfarande kvinnorna som har huvudansvaret på hemmafronten. Två allvarliga problem som vi än så länge inte har klarat av att bekämpa i Norden är handel med människor till prostitution och våld mot kvinnor och barn. Detta är viktiga insatsområden för det nordiska samarbetet inom jämställdhet.

På uppdrag av jämställdhetsministrarna arbetar det nordiska samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) med att synliggöra och förmedla vad som händer på jämställdhetområdet i hela Norden. Inom ramen för sitt uppdrag tillhandahåller NIKK kunskapsöversikter och kunskapsbank med nordisk jämställdhetsfakta och forskning.

Nordiska ministerrådet rapporterar årligen till parlamentarikerna i Nordiska rådet om situationen för jämställdheten i hela Norden förutom till de nordiska institutionerna.

Internationellt samarbete

I Norden samarbetar man inte bara internt, men även bland annat med Estland, Lettland och Litauen på jämställdhetsområdet. Vart annat år träffar de nordiska jämställdhetsministrarna sina baltiska kolleger för att diskutera, utbyta erfarenheter och utarbeta nya samarbetsprogram.

Varje år arrangerar de nordiska länderna ett gemensamt nordiskt side-event under generalförsamlingen till FN:s kvinnokommission i New York för att sprida kunskap om det nordiska jämställdhetsarbetet. År 2008 gick Norden in i ett samarbete med S:t Petersburg stad för att bland annat bekämpa människohandel. Detta är ett av exemplen på hur de nordiska länderna samarbetar med närområdena, bland annat av den anledningen att en del av dessa utmaningar, som exempelvis människohandel, kan lösas bättre gemensamt.

Kontakt

Linn Mårtens
Telefon: +45 29 69 29 26
E-post: