Dokumentåtgärder

Nordiskt samarbete med Estland, Lettland och Litauen

Det nordiska samarbetet med Estland, Lettland och Litauen gick in i en ny fas då de tre baltiska länderna blev medlemmar i EU 2004. Efter ett årtionde med bistånd var tiden inne för ett politiskt samarbete och partnerskap mellan likvärdiga parter.

Parlamentarikerna i Nordiska rådet och regeringssamarbetet i Nordiska ministerrådet deltar i allt högre grad i samarbetet med länderna omkring Östersjön, som har blivit en stark tillväxtregion i Europa.

De nordiska länderna har därför sedan början av 1990-talet haft fokus på att utveckla ett allt närmare samarbete med de tre baltiska länderna; Estland, Lettland och Litauen.

NB8

Det gemensamma nordiska samarbetet med de baltiska regeringarna kallas NB8.

Målet med samarbetet med de baltiska länderna är att bidra till att stärka Östersjöregionen som helhet i syfte att göra en gemensam satsning i och med de möjligheter och utmaningar som globaliseringen för med sig.

Därmed är länderna med om att skapa en grund för tillväxt och stabilitet i norra delen av Europa.

Ministerrådets samarbete med de baltiska länderna grundar sig på Riktlinjer för samarbetet 2009–2013, som antogs av ministrarna för nordiskt samarbete i november 2008.

Följande samarbetsområden är prioriterade:

  • Utbildning, forskning och innovation
  • Näringsliv, klustersamarbete och kreativa industrier
  • Miljö, klimat och energi, däribland Östersjöns miljötillstånd, främjande av effektiva miljöteknologier och förnybara energikällor
  • Välfärdssamhällets gränsöverskridande utmaningar Exempel på eventuella samarbetsområden är bekämpande av människohandel och spridning av HIV/AIDS, att stärka polis- och åklagarsamarbetet, utvecklande av sjukhusväsendet samt demografiska utmaningar och hur de hänger samman med bland annat arbetsmarknadspolitiken
  • Gränsregionalt samarbete för att främja gemensamma grundläggande värderingar som demokrati, god förvaltningssed, jämlikhet, yttrandefrihet och tolerans såväl i nordisk-baltisk regi som i förhållande till övriga grannländer, däribland Vitryssland

De nordiska kontoren i de tre baltiska huvudstäderna, Tallinn, Riga och Vilnius, är centrala aktörer i det dynamiska, nordisk-baltiska samarbetet.

Redan år 1991 hade Nordiska ministerrådet öppnat kontor i de tre städerna. Den gången var det ett led i de nordiska insatserna för att hjälpa Estland, Lettland och Litauen i deras strävan efter självständighet.

I dag spelar kontoren en väsentlig roll på alla nivåer när det nordisk-baltiska samarbetet ska genomföras.

Mobilitet

Ett viktigt instrument i samarbetet är gemensamma mobilitetsprogram. Ett exempel är Nordplus, som ger stöd åt samarbete mellan utbildningsanstalter i de åtta länderna.

Det gemensamma nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet är under utveckling också på andra samarbetsområden, däribland kultur, näringsliv och tjänstemannautbyte.

Frivilligorganisationer

Frivilligorganisationer, så kallade NGO:er, har en framträdande roll i utvecklandet av stabila demokratiska samhällen. Därför har Nordiska ministerrådet lanserat ett särskilt NGO-program i Östersjöregionen. Programmet har som mål att bygga nätverk och öka kapaciteten för NGO:er i grannländerna.

Det stödjer så kallade trepartssamarbeten med minst en partner från Norden, minst en partner från Estland, Lettland, Litauen eller Polen och minst en partner från Vitryssland eller Ryssland.

Det nordiska samarbetet vill utöka och intensifiera samarbetet med NGO:er i de baltiska länderna och därmed bidra till att stärka det civila samhället.

Parlamentariskt samarbete

Nordiska rådets kontakter med baltiska parlamentariker påbörjades redan 1989. Det officiella samarbetet inleddes år 1991 då Nordiska rådet deltog i invigningen av Baltiska församlingen i Tallinn, och 1992 antogs ett formellt samarbetsavtal mellan Nordiska rådet och Baltiska församlingen.

Baltiska församlingen och Nordiska rådet har ett nära och stadigt växande samarbete. Målet med samarbetet är att verka för en positiv demokratisk, socioekonomisk och kulturell utveckling i Östersjöregionen och Nordeuropa.

Samarbetet spänner över tre överordnade uppgifter: att stärka integrationen i Östersjöregionen; att bidra till att bygga broar till EU:s östliga grannar och att verka för en gemensam hållning till utmaningarna i norra Europa.

De områden man fokuserar på är bland annat följande: Östersjön, miljö, människohandel, kultur, forskning, utbildning, sjötransport, infrastrukturutveckling och arbetsmarknadsförhållanden.

Sedan 2006 har det hållits ett årligt toppmöte för att utvärdera resultat och sätta upp långsiktiga mål. Utöver det hålls det gemensamma temakonferenser och seminarier.

Kontakt

Ane Kofod Petersen
Telefon: +45 3396 0254
E-post:

Nyheter

Kalender

Är du intresserad av nordiska nyheter om Norden och omvärlden?

Prenumerera på våra nordiska nyheter!