Dokumentåtgärder

Länkar

Den nordiska arbetsgruppen för globala klimatförhandlingar (NOAK)
Gruppens överordnade mål är att bidra till antagandet av ett globalt klimatavtal med bindande och ambitiösa mål.
Havgruppen (HAV)
Gruppen skall stöda de nordiska länderna med aktiviteter, som bidrar till uppbyggning av det vetenskapliga underlagsmaterialet och skapa en bas för gemensamma åtgärder mot föroreningar i nordiska havs- och kustmiljöer.
Klimat- och luftgruppen (KoL)
Klimat- och luftgruppen bidrar till det nordiska målet att förhindra allvarliga klimatförändringar och till att förebygga skador på miljön eller människors hälsa på grund av luftföroreningar.
Miljö- och ekonomigruppen (MEG)
Miljö- och ekonomigruppen är en tvärsektoriell grupp med mandat som godkänns både av miljösektorn och finanssektorn vid Nordiska Ministerrådet. Arbetsgruppens huvuduppgift är att behandla relevanta miljöekonomiska frågor som har ett gemensamt nordiskt intresse.
Nordens hus i Reykjavik (NOREY)
NOREY Nordens hus i Reykjavík har som övergripande mål att främja det nordiska samarbetet och att styrka den nordiska samhörigheten. Institutionen skall vara ett nordiskt kultur- och kunskapscenter och kreativ mötesplats, och fungera som förbindelselänk mellan Island och det övriga Norden
Nordens institut på Grönland (NAPA)
Nordens institut på Grönland är ett av Nordiska ministerrådets viktigaste instrument för att genomföra de politiska prioriteringarna i det nordiska kultursamarbetet 2013-2020. Nordens institut på Grönland är en synlig aktör på den grönländska och nordiska konst- och kulturscenen och medverkar till att stimulera de nordiska intressena på Grönland. NAPA beviljar bidrag till projekt som stimulerar ett tillgängligt och involverande kulturliv och som sätter fokus på det grönländska kulturarvet. NAPA bidrar till att barn och unga har en central plats i det nordiska samarbetet.
NordForsk
NordForsk är ett nordiskt organ med ansvar för samarbetet inom forskning och forskarutbildning i Norden.
Nordic School of Public Health NHV (1953-2014)
Den 31 december 2014 upphörde all akademisk verksamhet vid NHV. Under 2015 kommer en avvecklingsorganisation avsluta det sista administrativa arbetet. Administrationen kan nås på: +46 (0)31-693900
Nordisk Innovation
Nordisk Innovation initierar och finansierar aktiviteter som stärker innovation och samarbetar främst med små och medelstora företag i Norden. Målet är att göra det enklare att utveckla och bedriva näringsverksamhet över de nordiska landsgränserna.
Nordisk kommitté för lantbruks- och matforskning (NKJ)
NKJ är ett kontakt- och samarbetsorgan mellan nordiska ländernas forskningsråd och ministerier inom jordbruksområdet inklusive råvaru- och livsmedelsproduktion.
Nordisk rådgivningskommitté för Arktis, NRKA
I samband med att ett nytt arktiskt samarbetsprogram godkändes 2002 upprättades en Nordisk rådgivningskommitté för Arktis (NRKA). Nordisk rådgivningskommitté för Arktis består av de nordiska medlemmarna i Arktiska rådet och representanter för Färöarna, Grönland och Åland. I förhållande till Nordiska ministerrådet ska NRKA tillhandahålla rådgivning åt samarbetsministrarna och Nordiska samarbetskommittén i arktiska frågor.
Nordiska avfallsgruppen (NAG)
Nordiska avfallsgruppen arbetar för att bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi och grön samhällsutveckling där förbrukningen av resurser är frånkopplad från den ekonomiska tillväxten genom ökad resurseffektivitet, förebyggande och materialåtervinning av avfall. En prioriterad del av NAGs arbete är inriktat på EU.
Nordiska institutet för Asienstudier (NIAS)
Syftet med NIAS är att genom en samlad nordisk insats optimera användningen av forskningsfaciliteter och kompetens om Asien.
Nordiska kemikaliegruppen (NKG)
Nordiska kemikaliegruppens arbete främjar en kemikaliepolitik vars övergripande mål är hållbar utveckling baserad på en hög hälso- och miljöskyddsnivå för såväl nuvarande som kommande generationer.
Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO)
NEFCO är ett samnordiskt miljöfinansieringsbolag vars primära syfte är att främja investeringar av nordiskt miljöintresse i Central- och Östeuropa genom att finansiera företag i dessa länder.
Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)
Kulturministrarna i de nordiska länderna och på Färöarna, Grönland och Åland har det överordnade ansvaret för det nordiska kultursamarbetet inom Nordiska ministerrådet. Det överordnade målet är bland annat att främja mångfalden av kulturuttryck och att förmedla konstnärer och deras arbete.
Nordiska ministerrådet för miljö (MR-M)
De nordiska regeringarnas miljösamarbete styrs genom MR-M. Det nordiska miljösamarbetet ska bland annat bidra till att bevara och förbättra miljökvalitet och livskvalitet i Norden och påverka det regionala och internationella samarbetet.
Nordiska ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik (MR-NER)
De nordiska ländernas samarbete inom områdena näringsliv, energi och regionalpolitik ska säkra regionens fortsatt goda tillväxt. Samarbetet leds av de nordiska ministrarna för närings-, energi-, och regionalpolitik.
Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U)
De nordiska regeringarnas samarbete inom forskning och utbildning leds av de nordiska utbildnings- och forskningsministrarna, som utgör MR-U. Ministerrådet ska medverka till att säkerställa att Norden har en ledande position som kunskaps- och kompetensregion.
Nordiskt Atlantsamarbete (NORA)
NORA är en gränsregional kommitté inom Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbetsprogram, som fungerar som ett mellanstatligt samarbete. Den nordiska förankringen och den projektorienterade arbetsformen ger NORA en god grund för att verkställa transnationellt samarbete baserat på nordiska mål och värden.

Kontakt

Nauja Bianco
E-post:

Matts Lindqvist
Telefon: (+45) 29 69 29 05