Dokumentåtgärder

Strategin för barn och unga

Nordiska ministerrådet fastställde en ny tvärsektoriell strategi för barn och unga i början av år 2016. I strategin slås visionen med Nordiska ministerrådets barn- och ungdomsarbete fast: Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga.

Fotograf
norden.org

Med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter ska Nordiska ministerrådet arbeta för att skydda och främja barn och ungas rättigheter samt främja deras möjligheter att utöva dessa rättigheter och kunna vara delaktiga i samhället. Det innebär att alla barn och unga i Norden ska ha rätt till goda levnadsvillkor och inflytande oavsett kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla barn och unga har rätt till social och ekonomisk trygghet, god fysisk och psykisk hälsa, fritid och kultur, identitet och språk samt möjlighet till utbildning och utveckling. Alla barn och unga ska ges möjlighet att påverka sitt eget liv, sin närmiljö och samhället i stort.

De övergripande målen med strategin är att (1) hela ministerrådet i större utsträckning ska integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i sitt arbete och därmed i högre grad belysa och beakta barn och ungas egna röster. Samt att (2) Nordiska ministerrådet i större utsträckning ska fokusera på de tre strategiska insatsområdena som denna strategi pekar ut som centrala för arbetet fram till 2022.

De strategiska insatsområdena är:

  • Stärkt stöd till och inkludering av utsatta barn och unga
  • Fortsatt samverkan och stöd till civilsamhället
  • Förbättrad kunskapsdelning och kompetenshöjande insatser

 Läs den övergripande strategin:

Kontakt

Anna Rosenberg
Telefon: +4529692941