Dokumentåtgärder

Projekt

Næring – integration
De Nordiske samarbejdsministrene besluttede i april at prioritere Nordiske samarbejdet om integration af flygtninge og indvandrere og gav generalsekretæren i opdrag at formulere samarbejdsprogram om dette. Samtidigt bad samarbejdsministrene sektorerne i Nordiske ministerråd at undersøge med at deltage og bidrage til samarbejdsprogrammet. På mødet den 2. juni 2016 drøftede Nordisk Embedsmandskomité for Erhvervspolitik (EK-N) under Nordisk Ministerråd hvordan næringssektoren kunne støtte integration af flygtninge og indvandrere i Norden. EK-N besluttede at bevilge 250.000 DKK til kortlægning af best-practice angående integration af indvandrere og flygtninge med hjælp af næringslivs-orienterede indsatser. Rambøll konsulentfirma udfører kortlægningen følgende udbudsproces. I oktober afholdte Rambøll workshop med NMRS og Nordisk Innovation. Formålet var at sikre næringslivs perspektiv i rapporten og konsulentens forslag til konkret initiativ. Rapporten skal afleveres den. 8. november 2016 til NMRS og bruges som baggrundsdokument for MR-NER mødet den 23. november i Helsingfors.
Nordic-Baltic Co-operation on Challenges of Immigration and Integration of New Arrivals and Return Migrants 2016-17
Målet med projektet er at styrke samarbejdet mellem de nordiske og baltiske lande vedrørende indflydelsen af stigende immigration til regionen. Fokus bliver på udveksling af erfaringer med integration af nytilkomne, herunder flygtninge. Projektet kulminerer i to konferencer i hhv. 2016 og 2017. Den første konference r afholdt den 31. marts til 1. april 2016, bl.a. med deltagelse af NFK-formand Anne Berner fra Finland. Man vil desuden have særligt fokus på udvekslingen af forskningsresultater opnået gennem analyser og statistiske data, for derigennem at ruste både de nordiske og baltiske lande bedre til immigrations- og integrationsudfordringerne.
From Migrants to Workers: Immigrants’ role in the local labour market in the Nordic Region
Projektets syfte är att undersöka vilken roll och funktion invandrana har i upprätthållandet av en välfungerande arbetsmarknad och potentiellt även i utvecklingen av lokala och regionala arbetsmarknader. I studien uppmärksammar man behovet av och skalan av denna typ av extern arbetskraft, samt försöker man identifiera funktionerna och luckorna som denna externa arbetskraft uppfyller. Utöver detta försöker projektet identifiera vilka justerings- och integrationsprocesser äger rum då de nyanlända stiger in på arbetsmarknaden, för att ge en översikt av bästa praxis i denna strävan.
Folkeoplysningens og voksenlæringssektorens rolle i integrations- og beskæftigelsesindsatsen for flygtninge i Norden
Målet med projektet är att öka kunskapen om goda integrationsprojekt samt sprida dessa för att på så sätt påskynda och bredda integrationsprocessen i arbetsliv och samhället i stort. Samtliga organisationer i Folkbildning Norden arbetar på olika sätt med verksamhet rörande asylsökande och nyanlända. Flertalet nordiska forskare ska analysera de goda exempel som presenteras från varje land utifrån perspektiv som jämställdhet, arbetsmarknad och validering av kompetenser. En arbetsgrupp där också samtliga länder finns representerade har tillsats för att arbeta med insamlingen av best cases och utformandet av konferens vårterminen 2017.
Arbeidsmiljø og helse blant innvandrerpopulasjoner - en systematisk litteraturgjennomgang
Baggrund: Arbeidsinnvandrere tilfører de nordiske landene viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskraftmangel i flere sektorer. Samtidig har spørsmålet om innvandrerpopulasjoners sikkerhets- og helserisiko i det nordiske arbeidslivet blitt aktualisert, ikke så mye på grunn av faresignaler og dokumentasjon på negative forhold, men snarere på grunn av manglende kunnskap. Formål: Frembringe kunnskap som kan brukes til å forbedre arbeidsvilkår og arbeidsmiljø for innvandrere, ikke bare for å redusere risikoen for (fysiske og psykiske) skader og redusert helse, men også for å bedre trivsel, motivasjon og tilslutning til arbeidslivet. Prosjektet vil identifisere områder av betydning i arbeidsmiljøet som bør fokuseres på, og bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for utvikling av arbeidsmiljø- og tilsynsstrategier rettet mot en gruppe av sysselsatte som ofte er overrepresentert i utsatte næringer og yrker.
Planning for urban social sustainability in the Nordic Countries (PLUS)
Projektet undersöker existerande policys kring social hållbarhet i urbana områden i Norden, samt hur social hållbarhet definieras och används i olika nationella sammanhang. Projektet är indelat i två delar. Den första delen består av en översikt över den senaste forskningen om social hållbarhet inom stadsplaneringen i de nordiska länderna. Den andra delen består av en jämförande översikt av nationell politik, program eller statliga utredningar gällande social hållbarhet.
Læring for omstilling – Øy-nettverket og To-do kurs
Øy-nettverket: Øy-samarbeidet i Østersjø-området har fokus på utvikling av metoder og pedagogiske prosesser som kan hjelpe til med å møte aktuelle utfordringer på de forskjellige øyene og hjelpe voksne til arbeid eller utdanning. Nettverket har bestemt å koble arbeidet med ”to do-metodikken” til temaet ”nyankomne” (flyktninger) på de tre øyene. Metoden gjør det mulig for alle lokale aktører - medborgere, myndigheter, utdanningstilbydere, foretak og nyankomne flyktninger å være i sentrum av selve utviklingsarbeidet. To-do-seminarenes innhold bygger på de behov og aktuelle utfordringer som deltakerne opplever. Formen bidrar dermed til personlig utvikling og demokratisk deltakelse. To do seminar: To seminarer på Bornholm i november 2015, med til sammen 56 deltakere handlet om de aktuelle utfordringene forbundet med å ta i mot og integrere nyankomne flyktninger. På Gotland organiserte Integrationsenheten og NVL et ”To-Do”-seminar for lokale aktører, nyankomne gotlendinger og gjester fra Norden den 21. april 2016. Ålands seminar er planlagt gjennomført i november 2016. NVL evaluerer effekten av kursene og vil ha en rapport klar i mars 2017 for videre formidling og diskusjon.
Kompetanse i omstilling: «Transformative læringssirkler»
NVL:s nettverk og pilotprosjekt innen temaet «Innovation i feltet uddannelse/læring og arbejdsliv» setter fokus på samskapende demokratisk læring med diversitet som styrke og tverrfaglighet som ressurs. Nettverket tester og evaluerer nye måter å organisere kompetanseutvikling for voksenlærere (og andre som er involvert i voksnes læringsprosesser). To nordiske pilotutdanninger ble startet høsten 2016 og nasjonale referansegrupper blir etablert. Evalueringsrapport og sammendrag av erfaringer fra prosjektet blir klare i midten av 2017. Pilotprosjektet ”Transformative Entrepreneurial Learning” har til formål å utprøve transformative læringssirkler som en mulig etter- og videreutdanningsmodell på nordisk nivå. Sammensetning av deltakere i sirklene sikrer mangfold i perspektiver, holdninger, erfaringer og arbeidsområder, samt sterk praksistilknytning. En tilrettelagt, samskapende og deltakerorientert læringsform prøves ut med det formål å gjøre den lærende/deltakende i stand til å innta en mer entreprenøriell rolle, for selv å kunne utvikle og forandre sin egen praksis. Dette er en både personlig og organisatorisk nødvendig kompetanse for å møte fremtidens velferdsutfordringer. De lærende defineres i utviklingsprosjektet som de deltakende lærere, konsulenter, forskere og ledere. Alle er aktørersom arbeider med voksenopplæring i forskjellige former. Prosjektet er organisert som et nettverkssamarbeid mellom private-, offentlige virksomheter og universiteter. Læringssirklene sikrer utprøvning innen to meget forskjellige arbeidsområder av en stor betydning for utvikling og bevaring av nordisk velferd, helt i tråd med prosjektets prinsipper. De to temaene for læringssiklene er: 1. “Rehabilitering og inklusjon i arbeidsliv: fasilitering og co-creation”. Læringssirkelen er inspirert av arbeid utført i AIR- nasjonalt senter for arbeidslivsrehabilitering (NK-ARR), Norge. 2. ”Entreprenørskab og entreprenøriel læring i uddannelsessystemer”. Læringssirkelen er inspirert av en særlig innovativ praksis på Pro-Academy/Tampere universitet, Finland og IBA, Erhvervsakademi Kolding, Danmark.
Enhanced Nordic-Baltic cooperation on challenges of labour mobility in the Nordic-Baltic region 2014-2015
Projektets syfte är att stärka samarbetet i det nordiska och baltiska området gällande effekterna av en ökad arbetskraftsmigration och kommer att utveckla förslag på hur man kan uppnå en hållbar regional migrations- och integrationspolitik för regionen. Projektet omfattar ett antal projektaktiviteter, däribland konferenser och möten med berörda parter i de baltiska länderna. Nordregio ansvarar för två av dessa aktiviteter. Den första aktiviteten går under namnet Nordic-Baltic labour mobility study, en studie som undersöker migrationsmönster mellan och inom länderna samt den nordisk-baltiska regionen, med fokus på arbetskraftens rörlighet. Den andra aktiviteten går under namnet Publication on labour mobility in the Nordic-Baltic region , vars syfte är att öka medvetenheten samt föra fram de mest relevanta frågorna gällande den arbetskraftsmigration i den nordisk-baltiska regionen.
Nordic Economic Policy Review (NEPR)
Finanssektorn har under 2016 påbörjat arbetet med integrationsfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv genom att ge ut tidskriften Nordic Economic Policy Review (NEPR) på temat Integration. Konkret kommer årets utgåva av NEPR att innehålla ett antal uppsatser som belyser olika vinklar på integrationstemat. Under november 2016 kommer temat och frågeställningarna som tas upp i tidskriften att behandlas vid en konferens i Oslo som organiseras av det norska finansdepartementet. Konferensen kommer att ha internationell medverkan och rikta sig till forskare, experter och samhällsdebattörer engagerade i integrationsfrågor.
Outdoor recreation, nature interpretation and integration in Nordic countries / Friluftsliv, naturvägledning och integration i Norden
Successful integration has the ability to increase human well-being, in a personal perspective for the immigrants, as well as for the society as a whole. The aim of this project is to increase the understanding of the role of nature, and the cultural ecosystem services it provides, in the social integration of foreign migrants in to the Nordic societies. To achieve this, we have a need and the advantage of Nordic cooperation, in sharing knowledge and experiences, and in developing innovative methods and tools. The pre-project will launch Nordic cooperation and build a network of public and private organizations and NGOs working with integration and natural/cultural heritage. The project will review the state of the art of nature based integration and assess the needs for Nordic cooperation. One of the key characteristics across all Nordic societies is a lifestyle which highly values active outdoor recreation and living close to nature - even in urban areas. Nordic human-nature relationship is characterized by the public right of access to natural areas, foraging traditions and appreciation of natural and rural landscapes and pastoral traditions. Although also Nordic people's everyday lives are increasingly diverged from nature, the role of nature for Nordic cultural identity is still very strong. We have very limited knowledge on the immigrants' experiences of Nordic nature and landscapes and even less knowledge of how to use these to support the practical integration process. Studies show that immigrants appreciate and use nature in many, sometimes even surprising ways. Nature can be perceived as a neutral space in the middle of a foreign culture, it can provide comfort, safety, a place to get together, and a platform for meaningful activities and intercultural communication and cooperation. On the other hand, there is also evidence that immigrants' and refugees' experience of Nordic natural and cultural landscapes is not self-evidently positive; nature may be experienced frightening, incomprehensible or non-accessible. The need for Nordic cooperation, to share current knowledge and experiences, as well as to develop solutions and practices is urgent.
Fostering refugee integration at the local level, creating intersectional cooperation network between municipalities and nongovernmental organisations
Projektets formål er at fremme flygtningeintegration på det lokale niveau i Litauen, hovedsageligt med fokus på at forbedre kommunernes viden og effektivitet på området. Man vil arrangere ’udvekslingsbesøg’ mellem eksperter og beslutningstagere i Litauen og de nordiske lande, for på den måde at udveksle metoder og erfaringer og identificere ’best practice’ og integrationsmodeller i de nordiske lande. Man planlægger at arrangere besøg i København, Sydsverige, Vestsverige og Norge. Derudover vil man stå for træningssessionen hos 5-7 kommuner i Litauen med fokus på kontekstanalyser af flygtningekrisen, globale migrationstendenser, flygtningestrømme i Europa, flygtningeintegration i EU og Litauen og ’good practice’ inden for flygtningeintegration i de nordiske lande. Man vil desuden drage på de nordiske integrationsmodeller og introducere disse til relevante litauiske aktører, heriblandt NGO’er og kommuner, gennem seminarer. Til sidst vil man holde en nordisk-baltisk konference med fokus på integrationskoordination mellem kommuner på det lokale niveau.

Kontakt

André H. Jamholt
Telefon: +45 60 39 42 32

Catrine Bangum
Telefon: 60394235