Ansøgningspulje: Vi er alle Generation 2030

09.09.18 | Støttemulighed
Nordisk Ministerråd efterlyser gode idéer til kommunikationsindsatser udført af ungdomsaktører i alderen 15-29 år vedrørende de nordiske landes udfordringer og løsninger for 2030-agendaen og de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
tor, 15/11/2018 - 23:59
Økonomisk ramme
mellem 200.000 og 500.000 DKK

Formålet med kommunikationsindsatserne er at skabe debat og engagement i forhold til 2030-agendaen i Norden med et særligt fokus på verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Ansøgningen skal indsendes inden den 15. november i henhold til de angivne instruktioner.

Om Generation 2030

Generation 2030 er et nordisk program for implementeringen af 2030-agendaen og de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i Norden. Programmet har, som navnet antyder, et stærkt fokus på aktivt at involvere børn og unge i den nordiske indsats for at bidrage til opnåelsen af verdensmålene. Programmet har et særligt fokus på temaet ansvarligt forbrug og produktion, som er et af de områder, hvor Norden overordnet set har nogle af de største udfordringer, når det gælder opnåelsen af de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Læs mere om Nordens udfordringer omkring implementeringen af 2030-agendaen i:

Om kommunikationsindsatsen

Kommunikation er en central del af det nordiske Generation 2030-program for implementeringen af 2030-agendaen i Norden. Programmets ambition er at skabe kendskab, engagement og debat omkring udfordringerne med implementeringen af de 17 verdensmål og særligt mål 12 

Kommunikationsindsatsen kan eksempelvis skabe debat og engagement om udfordringerne med implementeringen af 2030-agendaen, mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Der bliver gjort rede for disse udfordringer i Nordisk Ministerråds nye analyse med titlen Nordic Progress towards SDG12.

Ansvarligt forbrug og produktion indebærer en effektiv anvendelse af ressourcer, hensyn til økosystemtjenester, som er nødvendige for forsyningen samt reduceret påvirkning fra farlige kemikalier. Dette betyder ikke kun, at vi skal tage hensyn til miljømæssig og økonomisk ansvarlighed, men også den sociale del af vores forbrug og produktion – for eksempel ligestilling og arbejdsvilkår i globale værdikæder.

Den efterspurgte kommunikationsindsats kan eksempelvis have fokus på bæredygtig livsstil, det vil sige hvordan vi som individer kan bidrage til, at vi opnår ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion.

Kommunikationsindsatsen kan have mange forskellige former. Den kan for eksempel gennemføres som en kampagne, en udstilling, et arrangement, en festival eller noget helt andet.

Hvad er kriterierne for projektet?

Ansøgningerne bliver vurderet på baggrund af følgende kriterier:

– Projektet skal gennemføres af en ungdomsorganisation eller et netværk af ungdomsaktører i alderen 15-29 år.

– Projektet skal involvere mindst tre af de nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland). I stedet for et nordisk land kan projektet dog have deltagelse af et af de baltiske lande eller Nordvestrusland.

– Projektet skal have som mål at bidrage til et øget kendskab til, og debat omkring, Nordens arbejde med 2030-agendaen med særligt fokus på mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

– Projektet skal definere en målgruppe for kommunikationsindsatsen og udarbejde en tydelig kommunikationsplan. Projektet skal gennemføres af unge aktører, men målgruppen for indsatsen behøver ikke nødvendigvis været begrænset til børn og unge. Afhængigt af den pågældende indsats kan den også være rettet mod voksne og ældre.

– Projektet må ikke være diskriminerende i forhold til grupper eller individer, og projektet skal have et overordnet ligestillingsperspektiv.

– Projektet skal have et defineret budget. Der kan søges om økonomisk støtte i størrelsesordenen 200.000-500.000 DKK. Ud over det ansøgte beløb, skal mindst 15 procent af projektets budget finansieres via andre midler.

OBS! Opfyldelse af alle ovenstående kriterier er ikke en garanti for bevilling af midler til indsendte projektforslag. Ved udvælgelsen af projektet udfører Nordisk Ministerråds sekretariat en prioritering ud fra ovenstående kriterier og en samlet vurdering af konceptbeskrivelsens kvalitet, projektets kommunikationsplan og indsatsens realiserbarhed. Ud over dette beder vi ansøgeren om at være opmærksom på, at der inden begyndelsen af projektet skal udarbejdes en projektplan og en kontrakt i henhold til Nordisk Ministerråds retningslinjer.

Hvem kan søge?

Kommunikationsindsatsen skal gennemføres af en ungdomsorganisation eller et netværk af ungdomsaktører i alderen 15-29 år. Enkeltpersoner kan ikke søge om projektstøtte.

Desuden skal projektet involvere mindst tre af de nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland). I stedet for et nordisk land kan projektet dog have deltagelse af et af de baltiske lande eller Nordvestrusland.

Ungdomsorganisationerne kan vælge at foreslå et projekt i samarbejde med andre aktører, hvis de mener, at dette kan styrke den endelige kommunikationsindsats.

Hvor stort er budgettet?

Der kan søges om økonomisk støtte i størrelsesordenen 200.000-500.000 DKK. Ud over det ansøgte beløb, skal mindst 15 procent af projektets budget finansieres via andre midler. Denne finansiering kan bestå af såkaldt "in-kind finansiering". In-kind finansiering udgøres af tjenesteydelser eller varer i stedet for penge. For eksempel kan frivilligt arbejde medregnes i budgettet. Beregningerne skal udspecificeres i projektets budget. Det samlede ansøgte beløb kan dermed ikke overstige 85 procent af projektets totale udgifter.

Det samlede budget for denne åbne ansøgningsrunde er 1 million DKK.

Hvornår skal projektet gennemføres?

Projektet skal gennemføres i tidsperioden 1. januar 2019 – 31. december 2019.

Sådan søger du

Ansøgningsperioden er fra den 11. september til den 15. november 2018.

Vi anbefaler, at du læser annoncen og informationen om den åbne ansøgningsrunde grundigt. Ansøgninger bliver vurderet på baggrund af de nævnte kriterier for projektet.

Download ansøgningsdokumenterne (projektbeskrivelse og budgetskema) via nedenstående links. Udfyld projektbeskrivelsen og budgetskemaet. Der medfølger en særlig vejledning.

Herefter sender du det udfyldte materiale via e-mail til Fanny Rehula senest den 15. november 2018.

OBS! For at komme i betragtning skal ansøgningen opfylde de nævnte kriterier for projektet. Desuden skal der indsendes en udfyldt projektbeskrivelse og et udfyldt budgetskema. Ansøgere, som opfylder kravene, bliver kontaktet i december 2018.

Et eksempel til inspiration

#TASTEOFWASTE

Et initiativ som tager fat på det unødvendige madspild og ansporer til en bæredygtig livsstil. Initiativet omhandlede en kampagne og en konkurrence på de sociale medier.

ASAP – A Sustainability Accelerator Project 

En bæredygtighedsaccelerator, som giver unge mulighed for at blive fremtidens ledere inden for bæredygtighed.

Kontakt