Søg støtte i Arbejdsmarkedsudvalget 2020

20.01.20 | Støttemulighed
Nordisk Ministerråds Arbejdsmarkedsudvalg under Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv (EK-A) inviterer ansøgninger om tilskud til nordiske projekter, der understøtter fokusområderne i Nordisk Ministerråd for Arbejdslivs (MR-A) samarbejdsprogram inden for temaerne Mobilitet blandt jobsøgende som har ydelser med sig fra hjemlandet, Analyse af arbejdsformidlingernes møde med udenlandske arbejdstagere og Etablering på arbejdsmarkedet for kvinder som ikke deltager i etablerings- eller integrationsprogrammer.

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
ons, 19/02/2020 - 12:00
Relateret organisation
Lande
Danmark
Åland Islands
Færøerne (Føroyar)
Finland
Island
Norge
Grønland
Sverige

Nordisk Ministerråds arbejdsmarkedsudvalg hører under Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv (EK-A). Udvalget skal styrke og udvikle det nordiske samarbejde inden for beskæftigelsespolitik, arbejdsmarkedspolitik generelt samt arbejdsmarkedsforskning. Udvalget iværksætter projekter, som kan udgøre grundlaget for videreudvikling og modernisering af arbejdsmarkedspolitikken i de nordiske lande, og fordeler projektmidler til politisk aktuelle områder.

Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv (MR-A) har udarbejdet et samarbejdsprogram for perioden 2018-2021, hvor det strategiske fokus for det formelle regeringssamarbejde er blevet fastsat. Hovedfokus inden for arbejdsmarkedsområdet er:

  • Styrke matchingen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter kompetent arbejdskraft samt øge arbejdsmarkedsdeltagelsen, også blandt udsatte grupper.

Herunder, øge arbejdsdeltagende også blandt udsatte grupper på arbejdsmarkedet, styrke overensstemmelsen mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft, bekæmpe arbejdsløshed og fremme udviklingen af færdigheder tilpasset arbejdsmarkedets behov

  • Styrke integration, lige muligheder og mobilitet på det nordiske arbejdsmarked.

Herunder fremme integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet, fremme ligebehandling og ligestilling mellem kønnene i arbejdslivet og sikre mobilitet samt reducere og forhindre nye grænsehindringer i Norden.

 

Med dette som udgangspunkt og Nordisk Ministerråds samlede vision om at gøre Norden til verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod 2030 har Ministerrådets Arbejdsmarkedsudvalg valgt at fokusere på følgende tematikker i 2020.

Alle tre tematikker er forklaret i detaljer i den vedhæftede fil nedenfor ”Fokusområder 2020”.

Mobilitet blandt jobsøgende som har ydelser med sig fra hjemlandet.

Herunder fokus på at analysere både internt i landene og mellem landene hvad der kommer til at påvirke mobilitet geografisk og erhvervsmæssigt blandt ledige i Norden. Landene er dygtige til at tiltrække arbejdskraft fra hinanden, men hvad kan gøres bedre for at undgå mangel på arbejdskraft i de forskellige lande, og hvilke profiler er mest/mindst mobile, samt hvordan kan landene sikre bedre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på kompetent arbejdskraft i landene?

Analyse af arbejdsformidlingernes møde med udenlandske arbejdstagere.

Herunder fokus på de nationale arbejdsformidlingers møde med udenlandske arbejdstagere som netop er indrejst eller melder sig ledige. Analysen skal afdække, hvordan frontmedarbejdere og IT-systemer i de nordiske lande forholder sig til arbejdstagere, der ikke har nationale sprogfærdigheder.

Etablering på arbejdsmarkedet for kvinder som ikke deltager i etablerings- eller integrationsprogrammer.

Herunder fokus på at analysere den gruppe kvinder som har ret til at deltage i integrations- og etableringsprogrammer, men som ikke er tilmeldt arbejdsformidlingernes integrations- og etableringsprogrammer eller tilsvarende arbejdsmarkedspolitiske tiltag i landene.

Hvad er kriterierne for projekter?

Ansøgninger vil blive vurderet ud fra henholdsvis projektets indhold og forståelse af opgaven, metode samt relevans i forhold til samarbejdsprogrammet og nordisk nytte. Forskningsteamets kompetencer er også et vigtigt vurderingsgrundlag.

Projekter, der finansieres af udvalget, skal være politisk orienterede, hvilket betyder, at resultater skal kunne danne grundlag for politiske beslutninger. De skal desuden indeholde et nordisk perspektiv og omfatte mindst tre nordiske lande. Jo flere nordiske lande som indgår, jo bedre. Det vil blive set som en fordel, hvis Færøerne, Grønland og Åland også inddrages. For at sikre den samlede ekspertise er det en fordel, at der er projektdeltagelse fra flere nordiske lande i projektet. Projektansøgningen skal desuden indeholde en kommunikationsplan med beskrivelse af, hvordan projektets resultater vil blive offentliggjort, samt hvordan resultaterne skal udnyttes, præsenteres og formidles.

Budget

Arbejdsmarkedsudvalget har ca. 2.000.000 DKK til rådighed hvert år. Udvalget kommer til at bevilge 1.000.000-1.500.000 DKK til nye projekter i 2020. Projekter kan strække sig over flere år, men arbejdsmarkedsudvalget kan kun garantere bevillinger for ét år ad gangen.

Ansøgningsfrist

Projektansøgninger behandles på arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5.-6. marts 2020. Projektansøgninger (Projektbeskrivelse samt budgetoversigt) skal sendes til udvalgssekretæren senest den 19. februar 2020.

Udvalgets budget fastsættes årligt, og derfor kan projektmidler kun bevilges (garanteres) for et år ad gangen. Godkendte projekter kan anvende bevilgede midler i op til tre år.

Nærmere information om ønsket fokus for projekterne samt ansøgningsskema med vejledning for udfyldning findes i links nedenfor:

Eventuelle spørgsmål kan stiles til udvalgssekretæren.

Udvalgssekretær i Arbejdsmarkedsudvalget

Tryggvi Haraldsson

Arbejdsdirektoratetet

Kringlan 1, 103 Reykjavik

Island

Email: tryggvi@vmst.is