Grænsehindringsdatabasen

Her kan du søge efter kendte grænsehindringer mellem de nordiske lande.

Søgeresultater

20-030

Handläggningstider för beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-beslut för gränsgångare)

Personer som bor i en gränskommun i Finland och arbetar i en gränskommun i Sverige och omfattas av gränsgångaravtalet (gränsgångare) ska betala skatt enbart i det land där de bor. Dessa personer ska ansöka om särskild inkomstskatt (SINK) i Sverige en gång om året hos svenska Skatteverket. För ansökan krävs intyg från finska skattemyndigheten Vero och folkbokföringen. Handläggnin...

Berørte lande
Finland
Norge
Sverige
Kategori
Skatt och finans
Status
Uløst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Ja
20-029

Samordning av finsk arvsskatt och svensk kapitalinkomstskatt

Det har rapporterats in om fall där personer bosatta i Finland respektive Sverige som erhåller en fastighet i form av gåva eller arv i det andra landet totalt sett beskattats högre än i ett rent nationellt fall. Detta på grund av att den finska arvs-/gåvoskatten inte beaktas vid beskattning av kapitalinkomsten i Sverige eftersom det rör sig om två olika skatteslag. När en i Finland...

Berørte lande
Finland
Sverige
Kategori
Skatt och finans
Status
Uløst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Ja
19-028

Svårigheter för tredjelandsmedborgare att gränspendla i Greater Copenhagen

Både Sverige och Danmark har reglerat att uppehållstillstånd inte kan utges med stöd av arbetstillstånd i det andra landet. En person från ett land utanför EU (”tredjelandsmedborgare”) som har uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige kan inte få arbete på den danska sidan i Greater Copenhagen. Därtill kan inte en medborgare från ett icke-EU-land som har samma tillstånd i Danma...

Berørte lande
Danmark
Sverige
Kategori
Arbetsmarknad
Status
Uløst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Ja
19-027

Skillnad i när uttag av svensk föräldrapenning måste ske för att inte rätten till den ska gå förlorad

Om man är bosatt i ett annat medlemsland än Sverige, men genom att arbeta i Sverige omfattas av svensk socialförsäkring, måste man ta ut sina svenska föräldrapenningdagar direkt i anslutning till att man avbryter sitt arbete inför beräknad förlossning. Detta beror på att man inte anses arbeta i Sverige om man inte tar ut en kontantförmån (tex föräldrapenning, graviditetspenning el...

Berørte lande
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Social och hälsa
Status
Uløst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Ja
19-026

Kommunikation till utlandet då personer med dubbelt medborgarskap avlider

Kommunikation om förändrade uppgifter gällande gemensamma medborgare har inte fungerat tillfredställande mellan ländernas befolkningsregister när en person med både svenskt och finskt medborgarskap avlider. Ifall en person med dubbelt medborgarskap avlider i någotdera hemlandet uppdateras det lokala befolkningsdatasystemet, men i flera fall har informationsflödet stannat där och in...

Berørte lande
Finland
Sverige
Åland
Kategori
Skatt och finans
Status
Uløst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Ja
19-025

PTP-tjänstgöring på Åland

Vid praktik inför psykologexamen i Sverige ska en viss tid av handledd praktik genomföras. I Sverige finns kravet att en del av praktiken ska ske inom Sverige. Åland har på samma sätt som Sverige möjlighet att ge den handledda praktik som krävs, dock väljer många bort Åland som praktikort då kravet att viss del ska genomföras i Sverige finns. Att välja två orter istället för en bli...

Berørte lande
Åland
Kategori
Utbildning
Status
Afskrevet
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Nej
17-020

Import af norske lakseyngel til Sverige

Virksomheder, der gerne vil starte landbaserede laksebrug, kan til dags dato ikke importere lakseyngel fra hverken Norge eller Færøerne, da dette er forbudt ifølge svensk lov. Forbuddet hæmmer udviklingsmulighederne for det svenske, maritime erhvervsliv, da importen af norske lakseyngel ville kunne forøge sektorens konkurrenceevne. ...

Berørte lande
Norge
Sverige
Kategori
Näringsliv
Status
Løst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Nej
17-018

Midlertidig import af heste mellem Norge og Sverige

Mange dyreejere oplever ofte store komplikationer, når de enten skal føre deres heste over den norsk-svenske grænse for at løbe væddeløb eller for at træne.

Berørte lande
Norge
Sverige
Kategori
Näringsliv
Status
Afskrevet
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Nej
17-016

Olika krav på märkning av läkemedel och olika krav på språk för bipacksedel

De olika krav som ställs på märkning av läkemedel i de nordiska länderna och att bipacksedeln ska vara på landets eget språk kan leda till ett mindre utbud av läkemedel på den nordiska marknaden. Dessa krav utgör handelshinder som särskilt drabbar små marknader som den isländska. ...

Berørte lande
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Social och hälsa
Status
Uløst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Ja
17-012

Rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning i Sverige efter arbeidsavklaringspenger från Norge

Den som ansöker om arbetslöshetsersättning i Sverige efter att ha uppburit arbeidsavklaringspenger (AAP) i Norge kan gå miste om inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Eftersom perioder med AAP inte betraktas som försäkringsperioder som ger rätt till arbetslöshetsersättning i Norge, kan de inte läggas till grund för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning i Sverige. ...

Berørte lande
Norge
Sverige
Kategori
Arbetsmarknad
Status
Afskrevet
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Nej
17-008

Mobil livsmedelslokal som första ankomstplats i Finland

En mobil livsmedelslokal kan på grund av ett beslut från det finska Livsmedelssäkerhetsverket Evira inte fungera som första ankomstplats för animaliska livsmedel som importeras till Finland. Detta begränsar möjligheten för svenska företag som vill sälja färska animaliska produkter från Sverige i Finland från till exempel en kylbil. ...

Berørte lande
Finland
Kategori
Näringsliv
Status
Løst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Nej
17-006

Koncernbidrag över gränserna i Norden

Bolag med hemvist i Finland, Norge eller Sverige som etablerar dotterbolag i andra EES-länder kan som utgångspunkt inte ge avdragsgilla koncernbidrag till det utländska dotterbolaget för att täcka förlust. ...

Berørte lande
Finland
Norge
Sverige
Kategori
Näringsliv
Status
Uløst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Ja
15-006

EU:s mobilitetsprogram

Arbetsförmedlingens förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program försvårar för de ungdomar som står långt från arbetsmarknaden att göra arbetspraktik och delta i utbildning inom EU- och EES-länder. ...

Berørte lande
Island
Sverige
Kategori
Arbetsmarknad
Status
Løst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Nej
15-005

Beskattning av utländska pensioner i bosättningslandet

Artikel 18 i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet ändrades 2008 bl.a. vad gäller pensioner och livräntor. Ändringen medför att personer som bor i ett nordiskt land och tar emot pension från ett annat nordiskt land i enskilda fall kan beskattas högre än om personen hade bott i utbetalningslandet. ...

Berørte lande
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Skatt och finans
Status
Afskrevet
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Nej
15-004

Norsk intern skattepraxis försvårar utförande av uppdrag i byggbranschen

Företag inom bygg- och anläggningsbranschen upplever stora administrativa problem i samband med tillfälliga uppdrag i Norge. Detta även om uppdraget endast varar några månader och är av engångskaraktär. ...

Berørte lande
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Skatt och finans
Status
Afskrevet
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Nej
15-002

Värdetransporter över gränsen

Enligt svenska regler måste finländska bevakningsföretag vara auktoriserade i Sverige för att de ska kunna transportera euro från handlare på den svenska sidan av gränsen i HaparandaTornio. Svenska regler kräver även att företagen måste uppfylla vissa krav vad gäller utrustning och personal. ...

Berørte lande
Finland
Sverige
Kategori
Näringsliv
Status
Uløst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Ja
15-001

Godkännande av grönländska utbildningar

För den som tar en examen på Grönland och senare vill arbeta i ett annat nordiskt land, finns det en risk att utbildningen inte är godkänd och därför inte kan användas till något.

Berørte lande
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Utbildning
Status
Løst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Nej