Ældre i Finland

Ikäihmisille Suomessa
Her kan du læse om hjemmepleje, pasning af nærtstående, ældreboliger og institutionspleje samt rabatter til pensionister i Finland.

Hvis du flytter til Finland fra et andet nordisk land, har du ret til følgende ydelser og tjenester, hvis du er folkeregistreret som permanent bosiddende i Finland (din hjemkommune er i Finland). Du kan læse mere om folkeregistrering i afsnittet Anmeldelse af flytning og folkeregistrering i Finland.

På Info Nordens sider kan du læse mere om medicin og refusion af udgifter til medicin, sygdom og behandling samt pension i Finland.

Hjemmepleje

Personer, som bor i eget hjem, kan få støtte i form af hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Ifølge den finske lov om social service har alle, som er fyldt 75 år, ret til en vurdering af behovet for hjemmepleje inden for tidsfristen i ikke-akutte tilfælde. Du kan læse mere om hjemmepleje på Kommunförbundets netsted.

Du kan få følgende former for hjælp:

  • Hjemmehjælp (hjælp til de daglige gøremål)
  • Hjemmesygepleje (lægeordineret sygepleje og rehabilitering i hjemmet)
  • Praktisk støtte (hjælp i forbindelse med måltider, rengøring, indkøb, sikkerhed og transport)

Pasning af nærtstående

Det er muligt at passe og pleje en nærtstående i dennes eget hjem, og det er i så fald en slægtning eller en anden nærtstående, som har lavet en aftale om pasning af nærtstående med kommunen, der står for plejen. Du kan læse mere på Kommunförbundets netsted.

Du kan få støtte til pasning af nærtstående fra socialforvaltningen i hans eller hendes kommune. Støtten til pasning af nærtstående er en helhed, som består af løn, de nødvendige ydelser til den ældre samt støtte til plejeren. Honoraret for plejen beskattes som skattepligtig indkomst. 

Du kan få yderligere information om pasning af nærtstående hos Närståendevårdarnas förbund

Ydelser i hjemmet og institutionspleje

Ydelser i hjemmet er tiltænkt personer, som af forskellige årsager har brug for støtte og hjælp i hjemmet. Du kan læse mere om ydelser i hjemmet og institutionspleje på Kommunförbundets netsted.

Ældre- og plejeboliger

Ældre- og plejeboliger tilbydes til personer, som har brug for mere støtte og pleje, end det er muligt at give i en almindelig bolig. Personer, som behøver meget hjælp, pleje og overvågning, kan få en plejebolig i et ældrecenter. Her har beboerne deres eget værelse eller deres egen lejlighed, og der er desuden forskellige fællesarealer. På ældrecentrene er der personale til stede døgnet rundt.

I ældre- og plejeboliger betaler man selv udgifterne til sygepleje, medicin, tøj, transport og øvrigt personligt forbrug samt husleje. Udgifternes størrelse afhænger af omfanget af ydelser og den pågældende persons betalingsevne.

Institutionspleje

Længerevarende pasning og pleje af ældre mennesker kan foregå på en institution, hvis der er medicinske grunde til det, eller hvis det er nødvendigt for at kunne yde en sikker pleje. Der betales en månedlig afgift for langvarig institutionspleje i henhold til betalingsevne. Afgiftens størrelse afhænger af pension og andre indtægter.

Man kan desuden få kortvarig pleje af et par ugers varighed. Den kortvarige pleje har et rehabiliterende sigte, og den ældre støttes i at blive boende eget hjem. Samtidig forebygges forebygges behovet for permanent institutionspleje. Man kan skifte regelmæssigt mellem kortvarige plejeophold og ophold i eget hjem, eller de kortvarige plejeophold kan gennemføres ved behov. Institutionspleje består ud over pleje af måltider, medicin, tøj og anden omsorg.

Man skal visiteres til institutionspleje, før man får tilbudt en plads. Tag først og fremmest kontakt til din egen læge. I nogle kommuner kan der være ventetid, før man får tilbudt en plads.

Rabatter og pensionistkort

Pensionister kan få særlige rabatter, eksempelvis på bus- og togrejser samt sports- og kulturarrangementer. Rabatten fås ved fremvisning af id-kort eller pensionistkort. 

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.