At arbejde i flere lande samtidig

Að vinna í fleiri löndum samtímis
Ved arbejde i flere lande samtidig må man være opmærksom på visse forhold, f.eks. vedrørende optagelse i offentlige registre, sygeforsikring og skatteforhold.

Det er nødvendigt at sætte sig godt ind i reglerne for optagelse i offfentlige registre i de lande, det drejer sig om, eftersom der ikke kun gælder én regel, når man arbejder i flere lande. Man skal være opmærksom på, at det kun er muligt at have folkeregisteradresse ét sted. Den almindelige regel er, at når man arbejder samtidig i to lande inden for Norden, er ens ret til offentlig forsikring knyttet til bopælslandet.

Midlertidigt arbejde i et andet nordisk land hos en islandsk arbejdsgiver

En lønmodtager, som af sin arbejdsgiver og på dennes regning bliver sendt ud for at arbejde i et andet nordisk land i en begrænset periode, vedbliver med at beholde retten til offentlig forsikring i sit hjemland eller arbejdsgiverens land.

For at bekræfte dette skal det land, hvorfra lønmodtageren udsendes, udstede blanketten E-101. På den måde undgår man at betale til offentlig forsikring i det land, hvor man arbejder midlertidigt, og arbejdsgiveren fortsætter med at betale arbejdsgiverforsikring i hjemlandet.

En studerende, som har folkeregisteradresse i Island og opholder sig i udlandet i forbindelse med sine studier, vedbliver med at være forsikret, sålænge studierne varer, medmindre han eller hun er offentligt forsikret i det land, hvori der studeres.

Hvis en studerende bosætter sig fast eller tager lønnet arbejde i det land, hvori der studeres, skal han eller hun meddele dette til Folkeregisteret, og i så fald hører han eller hun ikke mere under den islandske offentlige forsikring.

Ved flytning

Bopæl eller folkeregisteradresse i Island medfører ikke automatisk ret til udbetalinger fra den offentlige forsikring eller arbejdsløshedsforsikringen. Ikke desto mindre kan alle, der er bosatte i Island, opnå ret til udbetalinger fra den offentlige forsikring og fra arbejdsløshedsforsikringen, hvis bestemte betingelser er opfyldt.

Ved flytning til eller fra Island skal flytningen meddeles til Folkeregisteret. Statens Forsikringsinstitut (Tryggingastofnun ríkisins, TR), som står for offentlig forsikring i Island, og Islands Sygeforsikring (Sjúkratryggingum Íslands), benytter Folkeregisterets data over borgeres folkeregisteradresser til at skaffe sig oplysninger om, hvorvidt en person er forsikret i Island.

Ved flytning til Island skal man sende en meddelelsesblanket til TR samt attester om forsikringsperiode fra de relevante udenlandske forsikringsinstitutioner. Meddelsesblanketten kan findes på hjemmesiden for TR, og der kan desuden findes yderligere oplysninger på Islands Sygeforsikrings hjemmeside.

Skattepligt i forbindelse med arbejde i et andet nordisk land

En person med folkeregisteradresse i Island har fuld skattepligt dér iflg. indkomstskattelovens § 1.

Hvis man rejser ud for at arbejde i et andet nordisk land for en dérværende arbejdsgiver, har landet, hvori der arbejdes, dog ifølge dobbeltbeskatningsaftalen mellem de nordiske lande ret til at opkræve skat af de indtægter, man skaffer sig dér. Det indebærer, at en lønmodtager i almindelighed skal indgive to selvangivelser, én i landet, hvori der arbejdes, om de indtægter, man skaffer sig dér, og en anden selvangivelse i Island, af hvilken den udenlandske løn fremgår.

De udenlandske indtægter bliver ikke pålagt skat påny, men de bliver taget i betragtning ved skatteansættelsen, og det islandske personfradrag bliver fastsat under hensyntagen til den udenlandske indkomsts andel af den samlede indkomst.

Nærmere information kan fås på det nordiske skattewebsite NordiskeTax.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.