Flytning fra Finland til udlandet

Muutto Suomesta ulkomaille
Her kan du læse om, hvilke forberedelser du skal gøre allerede i Finland, før du flytter til udlandet. Forberedelserne afhænger blandt andet af om der er tale om en midlertidig eller permanent flytning.

Du skal være opmærksom på mange ting, når du flytter fra Finland til udlandet. Herunder finder du information om flytteanmeldelse, folkeregistrering, social sikring, skat, a-kasser og flyttegods.

Flytteanmeldelse i Finland

Hvis der er tale om en midlertidig flytning i en periode, som en længere end 3 måneder, skal man altid indsende en flytteanmeldelse til Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata og FPA. Du skal naturligvis også indsende en flytteanmeldelse hvis flytningen er permanent.

Folkeregistrering i det nye bopælsland

De nordiske lande er omfattet af den nordiske aftale om folkeregistrering, og ifølge denne skal personer, som er bosat i Norden, kun folkeregistreres i ét af de nordiske lande. Det er altid bestemmelserne i det land, man flytter til, som afgør hvor man skal folkeregistreres.

Du skal registreres i det lokale folkeregister i det nye land hvis

  • Du flytter til Grønland i mere end 3 måneder.
  • Du flytter til Norge, Danmark, Island eller Færøerne i mere end 6 måneder.
  • Du flytter til Sverige i mere end 12 måneder.

Hvis du bor i 2 lande på samme tid, skal du registrere dig i det land hvor du opholder dig mest (mindst 183 dage om året).

Du kan finde yderligere information om folkeregistrering i afsnittene Folkeregistrering i Sverige, Norge, Danmark, Island, Færøerne og Grønland.

Social sikring

Når du flytter til udlandet, skal du altid indsende en særlig meddelelse til FPA om flytningen. FPA vurderer på baggrund af meddelelsen, om du stadig kan være socialt sikret i Finland under dit udlandsophold.

I det følgende kan du læse om reglerne for de forskellige grupper:

Social sikring for arbejdstagere

Hvis du flytter til andet nordisk land med henblik på at arbejde, bliver du som regel socialt sikret i det nye land fra og med den dag du påbegynder arbejdet. Du skal altid sende en særlig ansøgning om at blive socialt sikret til den ansvarlige myndighed.

De statslige sociale sikringsmyndigheder i de nordiske lande er: Försäkringskassan i Sverige, NAV i Norge, kommunerne i Danmark, Tryggingastofnun på Island, Almannastovan på Færøerne og socialforvaltningen i bopælskommunen i Grønland.

A-kasse for arbejdstagere

Den generelle regel er, at arbejdstagere skal tilhøre en a-kasse i det land, hvor de arbejder. Du kan således ikke bevare dit medlemskab af en finsk a-kasse, hvis du er flyttet til udlandet med henblik på at arbejde.

Når du flytter, skal du tage direkte kontakt til en a-kasse inden for din branche i det nye land. I Sverige og Danmark skal du melde dig ind i en a-kasse for at have ret til dagpenge. I Norge, Island og på Færøerne findes der ingen branchespecifikke a-kasser, men du kan få dagpenge, hvis du opfylder betingelserne for at få dagpenge.

Du kan også tage din anciennitet fra den finske a-kasse med dig, hvis du tager til udlandet for at arbejde. Du kan læse mere om overførsel af anciennitet til udlandet i afsnittet Overførsel af arbejdsløshedsforsikringsperioder fra Finland.

Ledige jobsøgende

Ledige jobsøgende kan på visse vilkår få dagpenge med fra Finland i forbindelse med jobsøgning i EU- eller EØS-lande. Du kan læse mere i afsnittet Jobsøgning i udlandet med finske dagpenge.

Udstationerede medarbejdere

Også medarbejdere, som udsendes til et andet nordisk land af en finsk arbejdsgiver, er socialt sikret i Finland i den periode, hvor de er udstationeret i udlandet. Udstationerede medarbejdere skal kontakte Pensionsskyddscentralen.

Hvis den udstationerede medarbejders familiemedlemmer tager med til udlandet, skal de meddele dette til FPA. Familiemedlemmer, som tager med til udlandet i mere end et år, skal søge om fortsat at være omfattet af socialforsikringen i Finland ved at sende en ansøgning til FPA senest et år efter afrejsen. Du kan finde yderligere information om særlige regler for udstationerede medarbejdere på FPA's netsted.

Studerende

En person, som flytter til et andet nordisk land for at studere, er som hovedregel fortsat socialt sikret i Finland, men personen skal anmelde flytningen til FPA. Hvis opholdet varer længere end et år, skal den studerende ansøge om at være socialt sikret i Finland. Når du søger om uddannelsesstøtte fra FPA til dine studier i udlandet, kan du søge om at blive socialt sikret i Finland på den samme blanket. Ændringen påvirker ikke udbetalingen af uddannelsesstøtte, og de studerende modtager således stadig uddannelsesstøtte fra Finland, når de studerer i et andet nordisk land.

Hvis den studerende arbejder ved siden af studierne, bliver han eller hun som regel omfattet af socialforsikringen i det land, hvor han eller hun arbejder, hvis mindstekravene til arbejde i det pågældende land er opfyldt. Du skal altid oplyse FPA om arbejde, som du udfører i udlandet. Hvis du er forsker og modtager løn ud over stipendium, er du som hovedregel omfattet af socialforsikringen i det land, hvor du arbejder.

Personer som opholder sig midlertidigt i udlandet

Personer, som opholder sig midlertidigt i udlandet uden at arbejde, er stadig omfattet af socialforsikringen i Finland og modtager et europæisk sygesikringskort af FPA. Kortet giver ret til behandling i både de nordiske lande, alle EU- og EØS-lande samt Schweiz på samme vilkår og til samme priser som lokalbefolkningen. Du kan finde yderligere information om EHIC-kortet på FPA's netsted.

Pensionister

En flytning påvirker ikke udbetaling af finsk pension, men kan have indflydelse på socialforsikring, sundhedstjenester og skat. Finsk folkepension kan også udbetales uden begrænsninger til pensionister, som flytter til et andet EU- eller EØS-land eller til et andet land, som Finland har en aftale om social sikring med. Folkepensionen kan udbetales i et år til andre lande.

Beskatning

Hvis du arbejder under dit ophold i udlandet, kan du få et nyt skattekort på skattekontoret i den kommune du flytter til. Studerende, som ikke arbejder, har ikke brug for et skattekort.

For at kunne få et skattekort har du brug for et personnummer. Hvis opholdet er midlertidigt (for eksempel i forbindelse med et sommerjob), får du et midlertidigt personnummer, som du modtager, når du afhenter skattekortet.

Husk også at anmelde din udenlandske indtægt til skattemyndigheden i Finland. Skattemyndighederne i Finland giver rådgivning i spørgsmål vedrørende din selvangivelse i forbindelse med flytning.

På Skatteförvaltningens netsted under menupunkterne 'Skatteinfo' og 'Internationella situationer' kan du finde meget brugbar information om beskatning. Alternativt kan du kontakte det nærmeste skattekontor eller ringe til Skatteförvaltningens nationale rådgivningslinje for international personbeskatning på 029 497 024.

Den nordiske skatteportal indeholder også nyttig information om beskatning i de forskellige nordiske lande på alle fem nordiske sprog samt engelsk. På portalen er der taget hensyn til forskellige flyttesituationer, og du kan finde særlig information for studerende, arbejdstagere og pensionister samt for personer, som har indtægter i et andet nordisk land. Under menupunktet 'Spørgsmål og svar' på skatteportalen kan du desuden selv stille spørgsmål til eksperter fra skattemyndighederne i de forskellige nordiske lande.

Andet

Flyttegods

Du finder information om indførsel af flyttegods til det nye bopælsland i de følgende afsnit. Du finder også information om indførsel af køretøjer og kæledyr. Flytning til Åland betragtes som en flytning i Finland.

Hvis du flytter fra Finland og ud af EU (Norge og Island samt Færøerne og Grønland, som ikke er medlemmer af EU), skal du indsende en udførselsangivelse for flyttegods til de finske toldmyndigheder. Man kan frit medbringe flyttegods inden for EU, og det er derfor ikke nødvendigt at anmelde flyttegodset til toldmyndighederne.

Kørekort

Et finsk kørekort giver ret til at køre bil i alle nordiske lande i overensstemmelse med de kategorier, som er angivet på kørekortet.

Tjekliste ved flytning

Hvis du flytter til Sverige, Norge eller Danmark, kan du sikkert finde nyttige oplysninger i tjeklisterne herunder.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.