Skat i Finland

Verot Suomessa
Her kan du læse om forskellige skatter og afgifter samt skattefradrag i Finland.

Man betaler som regel skat til det land hvor man arbejder. Du kan læse mere om betaling og undtagelser på siden Hvornår skal man betale skat til Finland?. Se også Beskatning af pension, Beskatning af studerende i Finland og Beskatning af grænsearbejdere i Finland. Du kan læse mere om beskatning af au pair-ansatte i Skatteförvaltningens vejledning for udenlandske au-pair-ansatte i Finland.

Du kan læse mere om skatter i forbindelse med at eje, købe og sælge en bolig i Finland i afsnittet Boligformer i Finland.

Indkomstskat

Almindeligt skattepligtige

Almindeligt skattepligtige indkomster beskattes progressivt i Finland, og det betyder at skatten stiger proportionalt med indkomsten. Skattepligtig indkomst er blandt andet løn, pension eller ydelser og godtgørelser som udbetales i stedet for løn eller pension.

Du kan se de årlige skatteprocenter og anden information om beskatning på den nordiske skatteportal. Du kan tjekke størrelsen af din egen trækprocent ved hjælp af Skatteförvaltningens trækprocentberegner. Beregneren tager ikke indtægter fra udlandet med i betragtning.

Man skal betale skat af sin indkomst til staten og kommunen. Desuden skal medlemmer af en evangelisk-lutherske kirke eller den ortodokse kirke betale kirkeskat. Hvis du er omfattet af den finske sygeforsikring bliver bidrag til sygeforsikring, dagpenge, arbejdsløshedsforsikring og pension fratrukket din indtægt. Dagpengebidraget trækkes, hvis din indtægt overstiger en øvre grænse. Almindeligt skattepligtige betaler også medieskat. Du kan læse mere om medieskatten på Skatteförvaltningens netsted.

Begrænset skattepligtige

Begrænset skattepligtige betaler som regel kildeskat af deres indkomst. Kildeskatten er altid på 35 % (15 % for sportsfolk og udøvende kunstnere), hvilket medfører et grundfradrag på 510 euro om måneden eller 17 euro om dagen.

Begrænset skattepligtige kan søge om progressiv beskatning i stedet for kildeskat, hvorved skatteprocentens størrelse afhænger af de samlede årlige indtægter og udgifter. Progressiv beskatning giver for eksempel ret til befordringsfradrag samt fradrag for udgifter relateret til din indkomst.

Du søger om progressiv beskatning på Skatteförvaltningens blanket 6148r. På blanketten skal du oplyse den forventede årlige indtægt i Finland og andre lande. Du skal også angive skattepligtig indkomst i dit bopælsland samt fradrag forbundet med disse indtægter. I Finland bliver du kun beskattet af din finske indkomst, men en skattepligtig indkomst i dit bopælsland vil forøge indkomstskatten i Finland. Hvis du søger om progressiv beskatning, skal du også huske at tjekke og rette selvangivelsen, som kommer med posten mod slutningen af året.

Kapitalindkomstbeskatning

Kapitalindkomst beskattes med 30 % op til 30.000 euro og derefter med 34 %. Kapitalindkomst udgøres af afkastet af ens formue, gevinster som følge af overdragelse af aktiver og anden indkomst, som kan anses for at være en forøgelse af ens formue. Der kan være tale om renteindtægter, indtægt fra salg af aktier, lejeindtægt, overskud fra investeringsforeninger, afkast af livsforsikring, kapitalindkomst fra skovbrug, indtægter fra salg af jordmateriale og kapitalgevinster. Udgifter og realiseringstab kan reducere beskatningen.

Hvis en person er almindeligt skattepligtig i Finland, er indkomster fra udlandet også skattepligtige i Finland, selvom midlerne ikke flyttes til Finland.

Boafgift

Du skal betale boafgift af aktiver, som du har arvet eller fået via testamente, hvis arvelader eller modtager af arv eller testamente var bosiddende i Finland i dødsøjeblikket. Du kan læse mere om arveafgift i afsnittet Information til pårørende ved dødsfald i Finland og på Skatteförvaltningens netsted.

Gaveafgift

Der skal betales gaveafgift af gaver eller forskudsarv, som er større end 5.000 euro. Du kan læse mere og få vejledning om indberetning på Skatteförvaltningens vejledning om gaveafgift.

Skattefradrag

Man kan få forskellige skattefradrag, som for eksempel håndværkerfradrag (hushållsavdrag), fradrag for udgifter forbundet med indkomsten samt befordringsfradrag. En del af fradragene trækkes fra indkomsten før beskatningen, og en del trækkes fra skatten. Læs mere på Skatteförvaltningens netsted.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.