Bæredygtig udvikling i Norden

Fyrtårn på Island
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
De nordiske lande er enige om, at arbejdet for en bæredygtig udvikling er en af de vigtigste udfordringer, vi står over for. Globaliseringen, udviklingen af informationssamfundet, den aldrende befolkning samt uholdbare forbrugs- og produktionsmønstre med konsekvenser som blandt andet klimaforandringer skaber både udfordringer og muligheder for de nordiske lande. For at møde disse udfordringer og drage nytte af mulighederne er der behov for fællesnordiske, tværsektorielle indsatser, som integrerer principperne for en bæredygtig udvikling. I perioden 2017-2020 arbejder Nordisk Ministerråd primært med programmet "Generation 2030" for at støtte gennemførelsen af Agenda 2030 i Norden.

De nordiske lande er enige om, at arbejdet for en bæredygtig udvikling er en af de vigtigste udfordringer, vi står over for. Det er en ambitiøs, men nødvendig målsætning at opnå en bæredygtig udvikling. Der er intet alternativ: Vi er nødt til at forbedre den globale velfærd og livskvalitet, og samtidig skal vi sikre jordens evne til at skabe grundlag for alle livets mangfoldige udtryk.

Et godt liv i et bæredygtigt Norden

Vi skal sikre, at de nuværende og kommende generationer kan leve et sikkert, sundt og værdigt liv. De nordiske lande har haft stor succes med at kombinere høje miljøambitioner, et højt indkomstniveau, økonomisk vækst, en stabil makroøkonomi samt social velfærd. Men det er ikke nok. Vi skal intensivere vores indsatser og blive bedre til at tænke bæredygtigt – både i de politiske beslutningsprocesser og i hverdagen.

Nordisk Ministerråd har arbejdet med bæredygtig udvikling siden slutningen af 1990'erne. Den nordiske strategi for bæredygtig udvikling, Et godt liv i et bæredygtigt Norden, udgør den overordnede ramme for ministerrådets arbejde. Alt arbejde, som udføres inden for rammerne af Nordisk Ministerråd, skal have et integreret bæredygtighedsperspektiv.

Strategien udstikker langsigtede retningslinjer frem til 2025 og har til formål at fremme ministerrådets tværsektorielle samarbejde inden for følgende fokusområder: den nordiske velfærdsmodel, levedygtige økosystemer, et forandret klima, bæredygtig udnyttelse af jordens ressourcer samt uddannelse, forskning og innovation.

Generation 2030

Generation 2030-programmet lægger vægt på at involvere børn og unge som forandringsagenter, både nu og i fremtiden. Med Generation 2030-programmet sætter de nordiske lande frem til 2020 fokus på bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion og dermed på de nordiske landes fælles udfordringer i forhold til at nå de 17 globale mål for bæredygtig udvikling.

Programmet har tre overordnede målsætninger:

  • Sikre, at Nordisk Ministerråds arbejde bidrager til gennemførelsen af Agenda 2030 ved hjælp af politiske indsatser og relevante projekter
  • Bidrage til udbredelse af viden om Agenda 2030 i Norden og engagement i programmet
  • Synliggøre Nordisk Ministerråds arbejde med Agenda 2030 i Norden og internationalt

Nordiske aktører

Det er samarbejdsministrene, der har det overordnede ansvar for det nordiske regeringssamarbejde om bæredygtig udvikling. Der er blevet nedsat en nordisk ekspertgruppe for bæredygtig udvikling, som bistår med opfølgningen på Nordisk Ministerråds bæredygtighedsstrategi ’Et godt liv i et bæredygtigt Norden’ samt Nordisk Ministerråds arbejde med gennemførelsen af Agenda 2030.

Den nordiske ekspertgruppe for bæredygtig udvikling fungerer desuden som styregruppe for ’Generation 2030’, som er det nordiske program for gennemførelse af Agenda 2030 i perioden 2017-2020. Arbejdet som styregruppe indebærer, at ekspertgruppen kommer med anbefalinger om implementering og udvikling af programmet til NKS/MR-SAM.

Realiseringen af den nordiske bæredygtighedsstrategi foregår inden for ministerrådets forskellige samarbejdsområder. Strategiens målsætninger skal integreres i samtlige sektorprogrammer og omsættes til konkrete tiltag med målbare mål.

Det er Miljø- og Naturressourceudvalget i Nordisk Råd, der har ansvaret for at koordinere arbejdet med bæredygtig udvikling inden for det nordiske parlamentariske samarbejde.