En milliard skovmyrer kan ikke tage fejl

Myrerne på  jorden
Fotograf
John Nielsen/Scanpix
Halvdelen af Nordens areal er dækket af skov. Supergodt for den biologiske mangfoldighed i Norden! Eller? Ja, her findes den største biodiversitet – men også flest truede arter. Men hvorfor er det sådan?

At en stor andel af de rødlistede arter i de nordiske lande findes i skovene skyldes, at det oprindelige landskab i Norden var skovrigt, og at mange af vores arter er knyttet til disse naturtyper.  

Skovene er stadig enormt rige på arter. 

I Sverige findes der 10.000 arter i skovene. Det er blandt andet mos, lav og svampe, insekter og fugle. 20 procent af dem er truede eller sårbare.

Artsrigdommen i de nordiske skove påvirkes, når deres livsmiljøer ændres eller forsvinder. Fældning af skove, bebyggelse, tilgroning, klimaforandringer, nedfald af kvælstof – alt dette påvirker arternes mangfoldighed.

I flere nordiske lande har skovbruget været et basiserhverv i mange årtier – og det har også sat sine spor. En skov, som dyrkes, rummer ganske enkelt færre livsmiljøer for alle vilde dyre- og plantearter end oprindelig, gammel og urørt skov. Manglen på skove, hvor der aldrig fældes træer, udpeges af Artdatabanken i Sverige som en af de vigtigste årsager til, at arterne i skovene er truede eller sårbare.  

Selv om de nordiske lande tidligt har vedtaget ambitiøse mål for at bevare den biologiske mangfoldighed, er der mange forskellige interesser forbundet med skovene. Desuden tager det mange år for økosystemet i en dyrket skov at vende tilbage til den rige mangfoldighed, som den havde engang. Vi vil have træråvarerne, præcis som vi plejer – og nu vil vi gerne erstatte fossile brændsler med biobrændsel. Det er vigtigt at holde øje med, at produktionen af bioenergi ikke rammer de arter, som er afhængige af skoven. 

Skoven spiller en vigtig rolle i klimapolitikken, men dette er også et område, hvor klimapolitikken kan komme i konflikt med den biologiske mangfoldighed. 

Og hvad med myrerne?

Jo, de gør det godt! De hjælper skovejeren med at holde skadedyr nede og bidrager dermed til en hurtigere vækst i skoven.

Fakta:

  • Ifølge FN's biodiversitetspanel er der blevet fældet 290 millioner hektar urskov i verden siden 1990.
  • I Sverige er 43 procent af de rødlistede arter knyttet til skoven, i Finland er tallet 31 procent og i Danmark 60 procent. 
  • I Norge er 48 procent af de truede arter knyttet til skoven. 

Det kan du gøre:

  • Pas på skoven, og læs mere om den.
  • Plant blomstrende buske og træer i dine have.
  • Hold op med at smide skrald i skoven!
  • Brug skoven – det er sundt!