Mandat for den nordiske arbejdsgruppe for biologisk mangfoldighed

Her kan du læse mandatet for den nordiske arbejdsgruppe for biologisk mangfoldighed.

1. Målsætning for arbejdet i arbejdsgruppen 

Den overordnede målsætning for den nordiske arbejdsgruppe for biologisk mangfoldighed er at arbejde for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed, samt en bæredygtig anvendelse og reduceret tab og fragmentering af natur- og kulturmiljøer.
Desuden skal gruppen arbejde for; øget viden om klimaeffekter på naturen og klimatilpasnings-mulighederne, genopretning af økosystemer, at Aichi-målene nås, og udviklingen af et globalt rammeværk efter 2020 til integrering i Agenda 2030. Derudover skal gruppen arbejde med udviklingen af yderligere viden om økosystem-tjenester, herunder natur- og kulturmiljøer som grundlag for friluftslivet. Gruppen skal også bidrage til samarbejdet og erfaringsudveksling om naturens kvaliteter og tjenester.
 
Gruppen skal indenfor sit arbejdsfelt bidrage til opfyldelsen af de globale relevante bæredygtighedsmål i Agenda 2030.

2. Arbejdsopgaver

Arbejdsgruppen skal bidrage til gennemførelsen af Det nordiske samarbejdsprogram for miljø og klima for 2019-2024. Gruppen har dog et særligt ansvar for mål og prioriteringer under kapitel 5 om biologisk mangfoldighed. Gruppen skal også støtte op omkring andre sektorer og samarbejdsprogrammer, hvor det er aktuelt og forankret i EK-MK.

Gruppens skal arbejde med spørgsmål som er relevante, politisk prioriterede og aktuelle.
 
Gruppens projektarbejde skal følge Nordisk Ministerråds retningslinjer og mål.
 
Gruppen skal bidrage til international udvikling indenfor sit felt/ansvarsområde, inklusive EU, regionalt og globalt.

3. Samarbejde med andre arbejdsgrupper og sektorer

Gruppen skal særligt prioritere at søge synergier og samordne sig med miljø- og klimasektorens andre arbejdsgrupper.
 
Gruppen skal arbejde tværsektorielt for integrering af miljø- klimahensyn i andre sektorer og dér, hvor man kan opnå strategiske synergieffekter. Dette gælder også samarbejdet med forskningsmiljøer, næringslivet og det civile samfund.

4. Sammensætning af arbejdsgruppen

 Landene udpeger medlemmer til arbejdsgruppen. Medlemmerne skal repræsentere nationale synspunkter og sikre national forankring for arbejdsgruppens virksomhed. Nordisk Ministerråd deltager med jævne mellemrum i arbejdsgruppens møder som observatør.
 
Ordførendeskabet roterer. Ordførende vælges for 2 år og kan forlænges med yderligere 2 år. Ordførerne, koordinatorerne og arbejdsgruppemedlemmerne har individuelle roller og ansvar. Gruppen kan oprette undergrupper, som forudgående skal godkendes af EK-MK.

5. Gruppens sekretariatsfunktion 

Gruppens sekretariatsfunktion forvaltes af en national myndighed, som agerer som forvaltningsorgan for sekretariatet, i et af de nordiske lande. Gruppen har mindst en fast koordinator. Forvaltningsorganet kan vælge at fordele arbejdet mellem flere forskellige medarbejdere.

6. Informationspredning og kommunikation 

Gruppen skal arbejde ud fra Nordisk Ministerråds kommunikationsstrategi og afsnit 7.5 i samarbejdprogrammet. Gruppens projekter skal operere med klare kommunikationsplaner og målgrupper, som defineres i projektudviklingsfasen.
 
Gruppens projektresultater skal synliggøres gennem målrettet kommunikation med bedst egnede kommunikationsstrategier og –medier. Rapportenerne udgives på engelsk, når dette måtte være relevant.

7.  Rapportering og budget 

Gruppen skal udarbejde arbejdsprogrammer for efterfølgende år, inkl. budget for projektvirksomheden og sekretariatsomkostningerne. Gruppen skal årligt levere en rapportering inkl. regnskab for det foregående års projekt- og sekretariatsvirksomhed.
I både arbejdsprogrammerne og årsrapporterne skal gruppen gøre rede for samarbejdet med sektorens øvrige arbejdsgrupper, og hvilken merværdi dette arbejde udgør.
 
Mulige undergruppers virksomhed skal ligeledes indgå i arbejdsprogram og årsrapporter.

Arbejdsprogram og årsrapporter skal godkendes af EK-MK.
 
Arbejdsgruppernes projektbudget skal betales trinvis i overensstemmelse med Nordiske Ministerråds retningslinjer.
 
Omkostningerne for medlemmers arbejde og deltagelse i arbejdsgruppemøder dækkes af landene. 

8. Mandatperiod 

Dette mandat gælder fra 1. januar 2019 til den 31. december 2024.
 
Mandatet er godkendt af EK-MK. EK-MK kan ændre mandatet under perioden. Arbejdsgruppen har ret til at foreslå ændringer til EK-MK.