Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region

Landsväg
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Den 19. juni 2019 blev de nordiske samarbejdsministre enige om en ny vision for Nordisk Ministerråd. Visionen blev vedtaget af statsministrene den 20. august 2019.

I forbindelse med behandlingen af visionen gav statsministrene tydeligt udtryk for, at alt arbejde, som udføres inden for rammerne af Nordisk Ministerråd, skal bidrage til at realisere visionen. Budgetfordelingen inden for samarbejdet skal også styres af de strategiske prioriteringer, som er forbundet med visionen.

Dette vil medføre en vis omstrukturering af arbejdet og dets tyngdepunkter.

For at realisere visionen prioriteres tre strategiområder inden for Nordisk Ministerråds arbejde i de kommende fire år: et grønt Norden, et konkurrencedygtigt Norden og et socialt bæredygtigt Norden.

Alle ministerråd og institutioner skal bidrage med konkrete indsatser med henblik på at realisere visionen. I løbet af efteråret 2019 igangsættes desuden et aktivt forankringsarbejde i de nordiske lande, i Nordisk Råd og i civilsamfundet og erhvervslivet i hele Norden. 

Vores vision 2030

Her finder du visionens 12 mål:

Et grønt Norden

Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi

​I 2021-24 vil Nordisk Ministerråd særligt fokusere på at:

 • 1. Styrke forskning i, udvikling og fremme af løsninger, som understøtter kuldioxid-neutralitet og klimatilpasning herunder vedr. transport-, byggeri-, fødevare- og energiområdet
 • 2. Bidrage til at sikre biologisk mangfoldighed og bæredygtig anvendelse af Nordens natur og hav
 • 3. Fremme cirkulær og biobaseret økonomi, bæredygtig og konkurrencedygtig produktion, bæredygtige fødevaresystemer samt ressourceeffektive og giftfri kredsløb i Norden
 • 4. Gøre det betydeligt nemmere og mere attraktivt for nordiske forbrugere at prioritere at vælge sundt, miljø- og klimavenligt med fælles satsning på bæredygtigt forbrug
 • 5. Bidrage til en positiv udvikling i det internationale miljø- og klimasamarbejde, blandt andet ved at fremme nordiske grønne løsninger i resten af verden
Et konkurrencedygtigt Norden

Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital in-tegration

​I 2021-24 vil Nordisk Ministerråd særligt fokusere på at:

 • 6. Understøtte kundskab og innovation og gøre det enklere for virksomheder i hele Norden til fulde at udnytte de udviklingsmuligheder, som den grønne, teknologiske og digitale omstilling og den voksende bioøkonomi skaber
 • 7. Udvikle kompetencer og velfungerende arbejdsmarkeder, som matcher de krav, som den grønne omstilling og den digitale udvikling stiller, og understøtter den frie bevægelighed i Norden
 • 8. Udnytte digitalisering og uddannelse til at binde Norden endnu tættere sammen

Et socialt bæredygtigt Norden

Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd

​I 2021-24 vil Nordisk Ministerråd særligt fokusere på at:

 • 9. Bidrage til en god, ligestillet og tryg sundhed og velfærd for alle.
 • 10. Arbejde for, at vi får alle nordiske borgere med i den grønne omstilling og den digitale udvikling, udnytte potentialerne og modvirke, at kløfterne i samfundet øges som følge af transformationen
 • 11. Give de nordiske civilsamfund, herunder særligt børn og unge, en styrket stemme og involvering i det nordiske samarbejde og øge deres kendskab til nabolandenes sprog og kultur
 • 12. Bevare tilliden og sammenhængskraften i Norden, de fælles værdier og det nordiske fællesskab med fokus på kultur, demokrati, ligestilling, inklusion, ikke-diskriminering og ytringsfrihed