Nordiske værdier kan gøre en verden til forskel

Vi nærmer os tiden for folkemøder. I alle de nordiske lande har vi efterhånden gennem en årrække opbygget en tradition for i løbet af sommeren at mødes og over nogle dage debattere på tværs af politiske tilhørsforhold og synspunkter. I Arendal, på Bornholm, i Almedalen på Gotland, i Reykjavik og på SuomiAreena i Björneborg.

Meninger brydes i åbne debatter, tonen er fordragelig og programmet mangfoldigt. Ministre, parlamentarikere, lobbyister og meningsdannere mødes og diskuterer samfundsforhold med hinanden – og ikke mindst med interesserede borgere – og det er på samme tid mere afslappet og mere engageret end hverdagens politiske sværdslag. Jeg har selv fundet stor inspiration i at deltage i flere af disse møder – og jeg glæder mig til at skulle til Bornholm i midten af juni.

Krydret med den nordiske hygge er folkemøderne et unikt fællesskab, som samtidig illustrerer nogle af de værdier, som er helt grundlæggende i de nordiske samfund: Demokrati, ytringsfrihed, ligestilling, gensidig respekt og tillid.

I Norden har vi gennem en årrække taget disse værdier for givet – måske så meget, at vi til tider har glemt, hvor vigtige de er for vore samfund. Disse værdier ligger til grund for vore frie og lige velfærdssamfund, og de har skabt betingelserne for den positive udvikling, vi har gennemgået over det sidste århundrede.

Hvis vi løfter blikket og ser ud i verden må vi konstatere, at disse værdier ikke er allemandseje. Og de er under pres. Demokrati og ytringsfrihed udfordres af hadfulde ytringer, ”fake news” og alternative fakta. Ligestillingsdagsordenen, som gennem det sidste århundrede har oplevet enorme og skælsættende fremskridt, oplever nu reelle tilbageskridt. Og værdier som tillid og åbenhed – som er mere værd end guld for de nordiske samfund – risikerer at blive afløst af mistillid og frygt.

Nordisk Ministerråd er på mange måder et resultat af det fælles værdigrundlag, som vi har her i Norden. De nordiske samarbejdsministre har udtrykt det således i deres visionserklæring for det nordiske samarbejde:

Vi har i de nordiske lande en lang tradition for et tillidsbaseret samarbejde, der bygger på landenes fælles historiske, kulturelle og geografiske baggrund. Samtidig er vore samfund funderet på de samme grundlæggende værdier såsom demokrati, menneskerettigheder og bæredygtighed. Det nordiske samarbejde har gennem årene benyttet disse fælles styrkepositioner til at skabe synergier og udveksle erfaringer med henblik på at udvikle effektive løsninger på en lang række områder til gavn for borgerne i de nordiske lande.

I Nordisk Ministerråd arbejder vi dagligt med de fælles værdier, og de gennemsyrer de mange fællesnordiske samarbejdsinitiativer om alt lige fra sundhed og kultur til miljø og bæredygtig vækst.

Men vi arbejder ikke bare med disse værdier i Norden. Vi arbejder også på at dele vores erfaringer med resten af verden.

Når de nordiske ligestillingsministre deltager i FN’s Kvindekommission i New York – så lyttes der, når de fortæller om nordiske løsninger på ligestillingsproblematikker som fx barselsorlov og børnepasningstilbud.

Når Nordisk Ministerråd støtter udviklingen af uafhængige russisk-sprogede medier i de baltiske lande – for at sikre at de store mindretal i regionen, som kun taler russisk, får mulighed for at få sandfærdige nyheder – så hilses det velkommen af både de baltiske regeringer og europæiske partnere.

Vi har ikke fundet alle svarene – og vi har selv fortsat en vej at gå her i Norden – men interessen for Norden og nordiske løsninger har aldrig været større. Derfor har de nordiske statsministre besluttet at dele nogle af de bedste nordiske løsninger på en række globale samfundsudfordringer med andre dele af verden i initiativet ”Nordic Solutions to Global Challenges”. Ved at dele gode nordiske løsninger på udfordringer vedr. miljø og klima, velfærd, fødevareproduktion, og ligestilling vil vi være med til at sikre, at verden når de gode mål, som verdens ledere satte sig, da de i 2015 tilsluttede sig FN’s 2030-agenda.

Samtidig vil Nordisk Ministerråd også i fremtiden bidrage til at fastholde en fri og åben debat. I forbindelse med markeringen af UNESCO’s World Press Freedom Day har vi netop udgivet bogen ”Den svåra yttrandefriheten – 15 nordiska röster”, hvor nordiske forfattere, journalister og akademikere drøfter nogle af de udfordringer som nordisk ytringsfrihed møder med fokus på bl.a. ligestilling, mangfoldighed samt børn og unge. Og for at vise hvilken vigtig rolle tilliden har for de nordiske samfund publicerer vi i løbet af kort tid rapporten ”Tillit – det nordiska guldet”. I rapporten diskuteres også tillidens udfordringer, og hvad de nordiske samfund vil miste, hvis tilliden mindskes.

De nordiske værdier er stærke fundamenter for vore samfund. Nordisk Ministerråd vil være til stede på alle de nordiske folkemøder hen over sommeren – og her vil vi blandt andet give vores bidrag til debatten om, hvordan vi fastholder og udvikler disse værdier.