Om Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A)

Fremtidens arbejdsliv
Fotograf
Norden.org
Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A) er forum for det nordiske samarbejde på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet samt områderne arbejdsmiljø og arbejdsret. Samarbejdet er baseret på ”Overenskomst om et fælles nordisk arbejdsmarked” fra 1954 og ”Nordisk arbejdsmiljøkonvention” fra 1989.

De nordiske regeringers samarbejde indenfor beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, samt områderne arbejdsmiljø og arbejdsret, ledes af de nordiske arbejds- og beskæftigelsesministre, der udgør Ministerrådet for Arbejdsliv.

Samarbejdet i Ministerrådet for Arbejdsliv fokuserer især på at fremme den nordiske merværdi på følgende hovedområder:

  • At fremme arbejdsudbuddet i Norden og reducere den strukturelle ledighed
  • At mindske udstødelse fra arbejdsmarkedet og fremme livslang læring
  • At fremme sundhed og velfærd i arbejdet og derved øge produktiviteten
  • At sikre den nordiske arbejdsmarkedsmodel og det nordiske arbejdsmarkeds omstillingsevne.
  • Fokus vil også være på at analysere globaliseringens konsekvenser for fremtidens arbejdsmarked og kvalificere arbejdsstyrken i forhold hertil, samt sikre en aktiv arbejdsmarkedspolitik med henblik på en effektiv matchning af udbud og efterspørgsel af arbejdskraften i Norden.

Samarbejdsfora

Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A) mødes én gang årligt for at drøfte aktuelle overordnede fælles udfordringer og fremme nordiske indsatser inden for arbejdslivsområdet, hvor fælles handling og politik kan supplere landenes egne indsatser.

Embedsmandskomiteen for Arbejdsliv (EK-A) består af ledende repræsentanter fra arbejds- og beskæftigelsesministerierne i de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland. EK-A mødes to gange årligt, hvor man leder det praktiske samarbejde på arbejdslivsområdet og forbereder ministrenes møder.

EK-A har nedsat tre faste faglige udvalg til at gennemføre samarbejdet på arbejdslivsområdet. Det drejer sig om Arbejdsmarkedsudvalget, Arbejdsmiljøudvalget og Arbejdsretsudvalget.

Disse udvalg har egen sekretær og mødes to gange årligt, hvor man inden for hvert sit fagområde følger op på beslutninger truffet i EK-A, leverer bidrag til EK-A, fordeler projektmidler, gennemfører temadrøftelser mv.

Afdelingen for Kundskab og Velfærd (KV) i Nordisk Ministerråds sekretariat i København har ansvaret for koordinationen af det nordiske samarbejde på arbejdslivsområdet.

Her forberedes blandt andet de spørgsmål, som tages op i MR-A og EK-A, og man sikrer, at alle beslutninger truffet i disse fora føres ud i livet.

Nordiske institutioner

På arbejdslivsområdet findes én nordisk institution, som finansieres af Ministerrådet for Arbejdsliv: Nordisk institut for videreuddannelse inden for arbejdsmiljøområdet (NIVA).

Institutionen planlægger og gennemfører kurser, seminarer med videre på højt internationalt niveau inden for arbejdsmiljøområdet.

Kontakt