Om Nordisk Arbejdsgruppe for Biologisk Mangfoldighed

Nordisk Arbejdsgruppe for Biologisk Mangfoldighed (NBM) har til formål at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed i Norden og dermed sikre, at økosystemerne forbliver robuste, og at de også i fremtiden yder de økosystemtjenester, som er nødvendige for velfærd og økonomisk vækst.

NBM fokuserer primært på biologisk mangfoldighed og økosystemer, naturbeskyttelse samt friluftsliv, landskaber, kulturmiljøer, økosystemtjenester og at sikre, at der tages hensyn til biologisk mangfoldighed og økosystemtjenester i arbejdet med både klimatilpasning og klimaforandringer. NBM's arbejde er knyttet til Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for miljø og klima, især kapitel 5 om biologisk mangfoldighed.

NBM's aktiviteter skal bidrage tydeligt til de nordiske miljømyndigheders arbejde. Gruppen indsamler data og viden, formidler information om bedste praksis og støtter samarbejdet mellem de nordiske miljømyndigheder. NBM's medlemmer er nordiske eksperter inden for miljø, natur og kulturarv. Gruppens arbejde hviler på flere internationale aftaler, blandt andet FN's Biodiversitetskonvention og Den europæiske landskabskonvention.

Hvert år finansierer NBM en række forskellige projekter inden for et specifikt tema, som er omfattet af gruppens mandat, eller flere forskellige temaer i en bredere kontekst. I løbet af året fordeler NBM typisk omkring 4 millioner DKK til 5-8 projekter. Hvis temaet for et projekt dækkes af mere end en af arbejdsgrupperne, kan projektet få midler fra flere arbejdsgrupper under Nordisk Ministerråd. NBM's arbejde og prioriteringer er beskrevet mere indgående i de årlige arbejdsprogrammer. NBM rapporterer direkte til Nordisk Ministerråd for Miljø og Klima (MR-MK) og Nordisk Embedsmandskomité for Miljø- og Klimaspørgsmål (EK-MK). Når NBM har besluttet, hvad årets tema skal være, opfordres projekter til at søge om midler med henblik på at adressere et specifikt spørgsmål.