Om Nordisk Ministerråds grænsehindringsarbejde

Grænsehindringsarbejdet er et vigtigt nordisk samarbejdsområde og en del af arbejdet med at leve op til statsministrenes vision om Norden som verdens mest integrerede region. Arbejdet styres af Grænsehindringsrådet, som indledte sin virksomhed i januar 2014. På baggrund af Grænsehindringsrådets fornyede mandat fra og med 2018 er det kvantitative mål at fjerne 8-12 grænsehindringer om året inden for arbejdsmarkedet, socialområdet, uddannelsesområdet og erhvervslivet.

Grænsehindringsrådet består af 10 medlemmer. Alle lande samt Færøerne, Grønland og Åland kan udpege et nationalt medlem. Ud over de nationale medlemmer består rådet af Nordisk Råds generalsekretær, og desuden får en repræsentant for Nordisk Råd tilbud om at deltage i arbejdet. Grænsehindringsrådet skal samarbejde med de aktører, som kan bidrage til at grænsehindringerne for individer og virksomheder i Norden bliver løst. Dette samarbejde omfatter informationstjenesterne, ministre, de nationale forvaltninger og myndigheder, parlamentarikere med flere.

Indsatsen er knyttet til det operative niveau i landene, så ministerier, myndigheder og forvaltninger reelt kan standse og fjerne grænsehindringer ved, at de involveres og gøres ansvarlige i forhold til arbejdet. De skal derfor tidligt involveres i de aktuelle processer via nationale grænsehindringsarbejdsgrupper. Arbejdet er tæt knyttet til det politiske lederskab i Nordisk Ministerråd, idet Grænsehindringsrådets arbejde skal følge det aktuelle formandskab i ministerrådet og dets prioriteringer.

Generalsekretæren har ansvaret for, at prioriterede grænsehindringer fra Grænsehindringsrådet føres videre til ministerråd og embedsmandskomitéer under Nordisk Ministerråd. De har desuden ansvaret for at afrapportere om grænsehindringsarbejdet på Nordisk Råds session som en del af samarbejdsministrenes årlige redegørelse for grænsehindringsarbejdet. Generalsekretæren stiller også sekretariatsbistand til rådighed for Grænsehindringsrådets medlemmer.

Resultaterne af grænsehindringsarbejdet skal løbende evalueres. Formålet er at klarlægge de behov for forandringer, som kan bidrage til, at der kan løses flere grænsehindringer for borgere og virksomheder i Norden. Grænsehindringsarbejdet har tre fokusområder: at fjerne eksisterende grænsehindringer, at forebygge nye grænsehindringer i at opstå, og at informere om gældende love og regler.

Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030

Handlingsplanen beskriver, hvordan Nordisk Ministerråd skal arbejde for at nå visionens mål gennem en række initiativer, som er knyttet til visionens strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurrencedygtigt Norden og Et socialt bæredygtigt Norden. Der er 12 mål knyttet til de strategiske prioriteringer. De strategiske prioriteringer og målene skal fungere som rettesnor for al virksomhed i Nordisk Ministerråd i de kommende fire år. Handlingsplanen er opdelt i 12 dele, som er knyttet til de 12 mål.