Vedtægter for Nordisk Råds filmpris

Nordiska rådets session
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Vedtægterne træder i kraft 1. januar 2016 og erstatter vedtægterne fra 2003 med ændringer i 2007, 2009 og 2011.

Formålet med Nordisk Råds priser er at øge interessen for det nordiske kulturfællesskab og miljøsamarbejde og at anerkende enestående kunstneriske og miljømæssige indsatser. Priserne skal bidrage til at synliggøre og markere det nordiske samarbejde.

§ 1. Almindelige bestemmelser

Nordisk Råds filmpris blev stiftet i 2003 efter rekommandation fra Nordisk Råd.

Vedtægterne for Nordisk Råds filmpris besluttes af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd i forening.

På anmodning af enten Nordisk Råd eller Nordisk Ministerråd skal der optages forhandling om revidering af vedtægterne.

Vedtægterne og dermed Nordisk Råds filmpris skal bringes til ophør, hvis Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er enige herom.

Midler til virksomheden anvises af Nordisk Ministerråd inden for budgettet for nordisk kultursamarbejde. Størrelsen af Nordisk Råds filmpris fastsættes i forbindelse med behandlingen af budgettet.

Prisen administreres af Nordisk Ministerråd. Nordisk Ministerråd kan indgå aftale med tredjepart om at fungere som sekretariat for prisen (prissekretariatet).

§ 2. Det prisbelønnede værk

Prisen gives for en nordisk produceret spillefilm/biograffilm med en spilletid på mindst 72 minutter.

Nominerede film skal have høj kunstnerisk kvalitet og formå at forene filmens talrige elementer til et helstøbt værk.

Filmen skal have haft premiere inden for den seneste periode; 1. juli til 30. juni, dvs. perioden omfatter premiere fra 1. juli til 31. december i året forud for prisuddelingen og 1. januar til 30. juni i samme år, som prisuddelingen finder sted.

Med en nordisk produceret film forstås film, som er anerkendt af de nationale filminstitutter/fonde (eller et tilsvarende organ for Grønland, Færøerne og Åland) som værende henholdsvis dansk, finsk, islandsk, norsk eller svensk, færøsk, grønlandsk, eller ålandsk. Ved anerkendt forstås film, som efterlever kriterier for støtte fra de respektive nationale filminstitutter/fonde.

Filmens hovedproducent skal være nordisk, hvorved forstås at producenten har hovedsæde i enten Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Grønland, på Åland eller Færøerne.

Prisen deles ligeligt mellem filmens manuskriptforfatter, filmens instruktør og filmens producer.

En finsk, norsk eller svensk film indspillet på et samisk sprog betragtes som en nordisk produceret film, forudsat at den opfylder de øvrige kriterier for Nordisk Råds filmpris.

De nominerede film bør fortrinsvis foreligge på et nordisk sprog.

Vinderen offentliggøres, og prisen uddeles én gang om året i forbindelse med et arrangement, som besluttes af Nordisk Råd.

Nordisk Råd skal senest ved kalenderårets begyndelse meddele prisens sekretariat, hvor og hvornår prisen uddeles.

Senest tre uger før uddelingen af prisen skal den nordiske jury meddele sin beslutning om vinderen med motivering til Nordisk Råds direktør.

§ 3. De nationale juryer og den nordiske jury

Til Nordisk Råds filmpris er der knyttet nationale juryer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt en nordisk jury.

Efter høring af Nordisk Råd og prissekretariaterne fastsætter Nordisk Ministerråd en håndbog for administration af prisen. Der fastsættes i den forbindelse regler om bl.a.:

  • Juryernes virksomhed
  • Prisernes årshjul
  • Afstemningsregler og
  • Honorering af juryernes medlemmer

 

De nationale juryer

En national jury fra hvert land nominerer kandidater til prisen. Juryen består af tre ordinære medlemmer.

Medlemmer i den nationale jury udpeges af Nordisk Ministerråd (af generalsekretæren) efter indstilling af de nationale kulturministerier for fire år med mulighed for forlængelse i endnu en fireårsperiode. Samtidig udpeger kulturministerierne en formand for hver national jury, som bliver medlem i den nordiske jury. Ordinære medlemmer udskiftes efter en særlig rotationsordning, som er beskrevet i bilag to til håndbogen.

Medlemmer, som har siddet i to fireårsperioder i træk, kan efter en pause på fire år genudnævnes.

Fra henholdsvis Færøerne, Grønland, Åland og det samiske sprogområde kan nomineres et værk. I disse tilfælde nominerer det respektive filminstitut/fond eller tilsvarende instans et værk i det pågældende land/område. En repræsentant for de pågældende filminstitutter/fonde eller tilsvarende instans adjungeres til juryen. Hvert områdes nationale kulturmyndighed meddeler Nordisk Ministerråd, hvem der udpeges som adjungeret. Det adjungerede medlem deltager i juryens arbejde på samme vilkår som de øvrige medlemmer.

Medlemmer skal være sagkyndige i forhold til det nationale filmudbud og i størst mulige udstrækning også i forhold til de øvrige nordiske landes filmudbud.

Nomineringsproceduren

Hver national jury kan foreslå højst én (1) film. Herudover kan der nomineres endnu ét værk fra Færøerne, ét værk fra Grønland, ét værk fra Åland samt ét værk fra det samiske sprogområde.

Nomineringerne skal foreligge senest fire måneder før, prisen uddeles. Den nationale jury har tavshedspligt om hvilke værker, der er nominerede, indtil disse offentliggøres.

Den nordiske jury

Den nordiske jury udvælger prisvinderen på baggrund af nomineringer foretaget af de nationale juryer.

Den nordiske jury består af indtil 11 medlemmer og udgøres af formændene for de nationale juryer fra henholdsvis Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt eventuelle adjungerede medlemmer fra Grønland, Færøerne, Åland og det samiske sprogområde.

Den nordiske jury betjenes af Nordisk Ministerråd eller den tredjepart, som Nordisk Ministerråd har indgået aftale med om at fungere som sekretariat for prisen. Sekretariatet for Nordisk Råds filmpris har hvert år mulighed for at indsætte yderligere to medlemmer; direktøren for Nordisk Film & TV Fond, som skal bidrage med en særskilt nordisk indsigt, samt en internationalt anerkendt filmpersonlighed, som skal sikre et internationalt perspektiv på og gennemslagskraft for prisen. Det internationale jurymedlem udnævnes af Nordisk Film & TV Fond for en mandatperiode på et år.

Den nordiske jury træffer beslutning om, hvornår og hvordan offentliggørelse af nomineringer skal ske.

Medlemmer af såvel den nationale som den nordiske jury er ansvarlige for at gøre opmærksom på inhabilitet i forhold til bedømmelse af konkrete værker. Anses et medlem som inhabilt, må vedkommende ikke deltage i behandling og bedømmelse af det eller de pågældende værker. Ved uenighed, om hvorvidt der foreligger inhabilitet, træffes afgørelse herom af formanden eller næstformanden.

De nationale juryers beslutning om nomineringer og den nordiske jurys beslutning om vinderen er endelige og kan ikke indbringes for nogen højere instans.

§ 4. Den nordiske jurys virksomhed

Formand og næstformand for den nordiske jury udpeges i overensstemmelse med den rotationsordning, som fremgår af håndbogen.

Den nordiske jury er beslutningsdygtig, når mindst en repræsentant for alle deltagende lande og eventuelle adjungerede medlemmer fra Grønland, Færøerne, Åland og det samiske sprogområde er til stede.

Juryen betjenes af det sekretariat, som Nordisk Ministerråd har udpeget til formålet.

Såfremt der udpeges et internationalt jurymedlem, udpeges denne per automatik til formand under sit virksomme år i juryen.

Er personligt fremmøde helt undtagelsesvist ikke muligt, kan deltagelse ske via en fuldmagt til det øvrige medlem fra den nationale jury eller via telekommunikation.

Den nordiske jury træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Beslutning om, hvem der skal tildeles prisen, følger en særlig afstemningsprocedure, som er beskrevet i håndbogens afsnit om afstemningsregler. Hvert medlem har en stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Den nordiske jury har tavshedspligt om hvilket værk, der har vundet, indtil offentliggørelse.

Den nordiske jury afholder normalt ét møde om året. Der tages referat af juryens møder.

§ 5. Administration og økonomi

Nordisk Ministerråd kan indgå aftale med tredjepart om varetagelse af opgaven som prissekretariat. Prissekretariatet varetager bl.a. opgaverne knyttet til administration af prisen og servicering af juryerne. Prissekretariatets opgaver m.v. fastlægges i håndbogen.

Virksomhedens regnskabsår følger kalenderåret.

Rapportering og forvaltning af midler skal ske i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds regler for budget, økonomiforvaltning, regnskaber og revision samt i overensstemmelse med, hvad ministerrådet i øvrigt bestemmer.

Honorar til medlemmer udbetales i henhold til beslutning af Nordisk Ministerråd. De aktuelle satser fremgår af håndbogen.