Vedtægter for Nordisk Råds miljøpris

Nordic Council of Ministers
Photographer
Oddleiv Apneseth
Vedtægterne træder i kraft 1. januar 2016 og erstatter vedtægterne fra 1995 med ændringer i 2001.

Formålet med Nordisk Råds priser er at øge interessen for det nordiske kulturfællesskab og miljøsamarbejde og at anerkende enestående kunstneriske og miljømæssige indsatser. Priserne skal bidrage til at synliggøre og markere det nordiske samarbejde.

§ 1. Almindelige bestemmelser

Nordisk Råds miljøpris blev stiftet i 1995 efter rekommandation fra Nordisk Råd.
Vedtægterne for Nordisk Råds miljøpris besluttes af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd i forening.

På anmodning af enten Nordisk Råd eller Nordisk Ministerråd skal der optages forhandling om revidering af vedtægterne.

Vedtægterne og dermed Nordisk Råds miljøpris skal bringes til ophør, hvis Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er enige herom.

Midler til virksomheden anvises af Nordisk Ministerråd inden for budgettet for nordisk miljøsamarbejde. Størrelsen af Nordisk Råds miljøpris fastsættes i forbindelse med behandlingen af budgettet.

Prisen administreres af Nordisk Ministerråd. Nordisk Ministerråd kan indgå aftale med tredjepart om at fungere som sekretariat for prisen (prissekretariatet).


§ 2. Kriterier for vinderen af Nordisk Råds miljøpris

Prisen tildeles en nordisk erhvervsvirksomhed, organisation eller person, som på forbilledlig vis har formået at integrere hensynet til natur og miljø i sin virksomhed eller i sit virke eller på anden måde har udøvet en ekstraordinær indsats for natur og miljø.

Den eller det, som prisbelønnes, skal have et nordisk perspektiv og virke i Norden og/eller i relation til parter uden for Norden.

På sit årlige møde fastsætter den nordiske bedømmelseskomité et tema, under hvilket kandidater kan nomineres.

Vinderen offentliggøres, og prisen uddeles én gang årligt i forbindelse med et
arrangement, som besluttes af Nordisk Råd.

Nordisk Råd skal senest ved kalenderårets begyndelse meddele prisens sekretariat, hvor og hvornår prisen uddeles.

Senest tre uger før uddelingen af prisen skal den nordiske bedømmelseskomité meddele sin beslutning om vinderen med motivering til Nordisk Råds direktør.

§ 3. De nationale bedømmelseskomitéer og den nordiske bedømmelseskomité

Til Nordisk Råds miljøpris er der knyttet nationale bedømmelseskomitéer i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt fra Færøerne, Åland og Grønland, som tilsammen udgør den nordiske bedømmelseskomité.
Efter høring af Nordisk Råd og prissekretariaterne fastsætter Nordisk Ministerråd en håndbog for administration af prisen. Der fastsættes i den forbindelse regler om bl.a.:

  • Bedømmelseskomitéernes virksomhed
  • Prisernes årshjul
  • Afstemningsregler
  • Honorering af bedømmelseskomitéernes medlemmer

 

De nationale bedømmelseskomitéer

En national bedømmelseskomité fra hvert land samt på Færøerne, Åland og i Grønland nominerer kandidater til prisen, efter offentligheden er kommet med forslag til kandidater. De nationale bedømmelseskomitéer i hvert af de nordiske lande består af to medlemmer og to suppleanter. Grønland, Færøerne og Åland har hver ét medlem og én suppleant.

Medlemmer og suppleanter i de nationale bedømmelseskomitéer udpeges af Nordisk Ministerråd (af generalsekretæren) efter indstilling af de nationale miljøministerier for fire år med mulighed for forlængelse i endnu en fireårsperiode. Ordinære medlemmer og suppleanter udskiftes efter en særlig rotationsordning, som er beskrevet i bilag to til håndbogen.

Medlemmer og suppleanter, som har siddet i to fireårsperioder i træk, kan efter en pause på fire år genudnævnes.

Medlemmer og suppleanter skal have indsigt i miljøindsatser i hjemlandet og gerne i nabolandene.

 

Den nordiske bedømmelseskomité

Den nordiske bedømmelseskomité udvælger prisvinderen på baggrund af nomineringer foretaget af de nationale bedømmelseskomitéer.

Den nordiske bedømmelseskomité består af 13 ordinære medlemmer og udgøres af de ordinære medlemmer i de nationale bedømmelseskomitéer: To fra henholdsvis Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og én fra henholdsvis Færøerne, Grønland og Åland.

Den nordiske bedømmelseskomité træffer beslutning om, hvornår og hvordan offentliggørelse af nomineringer skal ske. Denne opgave kan delegeres til prisens sekretariat og kommunikationsafdelingen ved Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Medlemmer af såvel den nationale som den nordiske bedømmelseskomité er ansvarlige for at gøre opmærksom på inhabilitet i forhold til bedømmelse af konkrete indsatser.

Anses et medlem som inhabilt, må vedkommende ikke deltage i behandling og bedømmelse af det eller de pågældende indsatser. Et inhabilt medlem kan erstattes af den udpegede suppleant. Ved uenighed, om hvorvidt der foreligger inhabilitet, træffes afgørelse herom af formanden eller næstformanden.

De nationale bedømmelseskomitéers beslutning om nomineringer og den nordiske bedømmelseskomités beslutning om vinderen er endelige og kan ikke indbringes for nogen højere instans.

§ 4. Den nordiske bedømmelseskomités virksomhed

Den nordiske bedømmelseskomité betjenes af Nordisk Ministerråd eller den tredjepart, som Nordisk Ministerråd har indgået aftale med herom.

Formand- og næstformand for den nordiske bedømmelseskomité udpeges i overensstemmelse med den rotationsordning, som fremgår af håndbogen.

Den nordiske bedømmelseskomité er beslutningsdygtig, når mindst en repræsentant for alle deltagende lande og eventuelle adjungerede medlemmer fra Grønland, Færøerne og Åland er til stede.

Er personligt fremmøde helt undtagelsesvist ikke muligt, kan deltagelse ske via telekommunikation eller suppleant.

Den nordiske bedømmelseskomité træffer sine beslutninger med simpelt flertal i alle spørgsmål undtaget beslutningen om, hvem der skal tildeles prisen, hvor der gælder særlige regler beskrevet i håndbogens afsnit om afstemningsregler. Hvert medlem har en stemme.

Den nordiske bedømmelseskomité har tavshedspligt om hvilken indsats, der har vundet, indtil offentliggørelse.

Den nordiske bedømmelseskomité afholder normalt ét møde om året. Der tages referat af komitéens møder.

§ 5. Nomineringsproceduren

Offentligheden har i første omgang mulighed for at foreslå kandidater til Nordisk Råds miljøpris.

Derefter kan hver national bedømmelseskomité højst nominere to mulige prisvindere, og Grønland, Åland og Færøerne kan højst foreslå én mulig prisvinder.

Nomineringerne skal foreligge senest tre måneder før, prisen uddeles.
Den nationale bedømmelseskomité har tavshedspligt om hvilke indsatser, der er nominerede, indtil disse offentliggøres.

§ 6. Administration og økonomi

Nordisk Ministerråd indgår aftale med tredjepart om varetagelse af opgaven som prissekretariat. Prissekretariatet varetager bl.a. opgaverne knyttet til administration af prisen og servicering af bedømmelseskomitéerne.

Prissekretariatets opgaver m.v. fastlægges i håndbogen.

Virksomhedens regnskabsår følger kalenderåret.

Rapportering og forvaltning af midler skal ske i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds regler for budget, økonomiforvaltning, regnskaber og revision samt i overensstemmelse med, hvad Nordisk Ministerråd i øvrigt bestemmer. Der afholdes et afrapporteringsmøde i Ministerrådet hvert år i januar.