Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Om Nordisk ministerråd for miljø og klima (MR-MK)

Det nordiske miljøsamarbeidet skal bidra til å bevare og forbedre miljøkvalitet og livskvalitet i Norden, påvirke det regionale og internasjonale samarbeidet, samt bidra til å implementere den nordiske strategien for bæredyktig utvikling

De nordiske regjeringenes miljøsamarbeid styres gjennom ministerrådet for miljø og klima, hvor miljøministrene i de nordiske landene og Grønnland , Færøyene og Åland møtes to til tre ganger årlig. Som et ledd i det politiske arbeidet tar de stilling til retningslinjene for samarbeidet, felles nordiske innsatser på miljøområdet, nordisk samarbeid i internasjonal sammenheng, finansiering av virksomheten samt strategiske spørsmål.

Prioriterte områder

I perioden 2019-2024 har miljøsektoren valgt å prioritere følgende seks områder:​​​​​​:

  • Sirkulærøkonomi
  • Klima og Luft
  • Kjemikalier
  • Miljø og Helse
  • Biologisk mangfold
  • Hav og Kyst 

MR-MK arbeider for å påvirke og spille inn til regionale og internasjonale prosesser, blant annet til FN’s klimaforhandlinger, 2030‐agendaen, sirkulærøkonomi både i EU, OECD og FN, de internasjonale kvikksølvsforhandlingene, HELCOM og OSPAR, samt i Arktis og Barentsregionen.

Struktur

Under ministerrådet finnes en embetsmannskomité for miljø- og klimaspørsmål (EK-MK). EK-MK forbereder og følger opp ministerrådets arbeid, samt sikrer at Samarbeidsprogrammet for miljø og klima (2019-2024) gjennomføres.

EK-MK har nedsatt et Arbeidsutvalg (AU), hvor representanter fra nasjonale miljøinstitusjoner planlegger og samordner arbeidet. 

Miljø- og klimasektoren har seks arbeidsgrupper, hvor eksperter fra landene samarbeider om sektorens prioriterte områder.

Nordisk ministerråds sekretariat i København tar hånd om den daglige operative driften. 

Øvrig samarbeid

Landene samarbeider også gjennem Nordisk miljøutviklingsfond (NMF) under det nordiske miljøfinanseringsselskap (NEFCO), om miljømerket Svanen, samt Nordisk Råds Miljøpris.

Internasjonalt samarbeid

Andre viktige samarbeidsorganisasjoner for Nordisk Ministerråd i det internasjonale miljø- og klimaarbeidet er: