Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Inbjudan att lämna projektförslag för samarbete mellan Québec och de nordiska länderna i perioden 2019–2020 inom områdena kultur, samhälle, forskning och innovation

26.10.18 | Støttemulighed
Regeringen i Québec (MRIF) och Nordiska ministerrådet tar emot ansökningar om ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt mellan Québec och de nordiska länderna inom områdena kultur, samhälle, forskning och innovation.

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
søn, 16/12/2018 - 23:59
Relateret organisation
Lande
Åland Islands
Færøerne (Føroyar)
Danmark
Finland
Grønland
Island
Norge
Canada
Sverige

Parternas gemensamma inbjudan att lämna projektförslag syftar till att

  • främja en hållbar utveckling i samhällena med hänsyn till projektens kulturella, sociala, ekonomiska, miljömässiga och geografiska faktorer 
  • uppmuntra utbyte mellan de två regionerna genom att främja kunskap och bekräfta regionernas kulturella närvaro
  • främja samarbete kring skapande och spridning av konstverk och kulturprodukter genom utbytesprogram som involverar konstnärer, regissörer och författare samt genom att arrangera offentliga evenemang och utveckla partnerskap mellan regionernas kulturinstitutioner 
  • främja en bättre ömsesidig förståelse genom att stärka nätverk och utbyte av sakkunskap
  • främja samarbete mellan forskare inom regionernas prioriterade intresseområden.

Specifikation för 2019 års inbjudan att lämna projektförslag

De prioriterade områdena är kultur, samhälle, forskning och innovation. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas projekt med deltagare i åldrarna 25–35 år. Syftet är att underlätta konkret och långsiktigt samarbete inom dessa områden. Projekten kan vara på ett eller två år. Observera att finansieringen för andra året inte förnyas automatiskt. Finansiering beviljas om kommittén gör en positiv bedömning av projektet (projektets framsteg, användning av tidigare anslag, budgetberäkningar för andra året) och om projektet ryms inom budgetramen. En rapport måste lämnas in senast den 28 februari 2020.  

Bakgrund

Nordiska ministerrådet och regeringen i Québec utarbetar tillsammans en inbjudan att lämna projektförslag inom områdena kultur, samhälle, forskning och innovation. Inbjudan baseras på, men begränsas inte av, det gemensamma uttalande om samarbete kring hållbar utveckling i norr som undertecknades av Nordiska ministerrådet och regeringen i Québec den 1 februari 2013 samt på den avsiktsförklaring som undertecknades av Nordiska ministerrådet och regeringen i Québec den 27 februari 2015.

Nordiska ministerrådet och regeringen i Québec, nedan kallade parterna, har fört en nära dialog sedan 2015 års avsiktsförklaring med målet att utveckla ett konkret samarbete.

Prioriteringar för projektförslag

Observera att inbjudan att lämna projektförslag är öppen för alla sektorer inom kultur, samhälle, forskning och innovation.

Kultur

Prioriterade områden:

• film

• digital kulturutveckling

• litteratur och utgivning

• scenkonst

• visuell och digital konst.

Samhälle

Prioriterade områden:

• hälsa

• utbildning

• ungdomsfrågor

• jämställdhets- och genusfrågor.

Forskning och innovation

Prioriterade områden:

• digital innovation

• hållbara lösningar för städer

• ny syn på värdekedjan – bioekonomi och livsmedelslösningar

• biovetenskap

• nordisk och maritim utveckling

• träteknik och rent byggande.

Stödkriterier och tidsram

Projekten kommer att väljas ut efter en kvalitativ bedömning och enligt de kriterier som anges nedan.

Projekten ska

• omfatta minst två institutioner eller aktörer från Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige eller Åland) och en från Québec

• genomföras tillsammans enligt principen om ömsesidighet och gemensamt engagemang, både när det gäller finansiering och konkreta resultat

• främja långsiktiga utbyten och samarbetsrelationer mellan Québec och de nordiska länderna

• resultera i påtagliga fördelar för Québec och de nordiska länderna

• leda till upprättande av nätverk för samarbete

• uppmuntra utveckling av särskilda kompetenser

• börja tidigast den 1 april 2019

• lämnas in som en komplett ansökan (ENDAST PDF).

Riktlinjer för kostnader som berättigar till ekonomiskt stöd

Stöd till samarbetsprojektet får inte ersätta stöd som normalt beviljas av andra finansieringsorganisationer. Observera att det ekonomiska stödet från regeringen i Québec och Nordiska ministerrådet inte får överstiga 10 000 kanadensiska dollar per projekt och år. Varje organisation kan årligen ansöka om upp till10 000 kanadensiska dollar eller 50 000 danska kronor. Även ettåriga projekt beaktas.  Regeringen i Quebec och Nordiska ministerrådet fördelar årligen 55 000 kanadensiska dollar respektive 300 000 danska kronor till att stödja ett antal samarbetsprojekt. 

Observera att ministerier, myndigheter eller organisationer i Québec och statliga företag i Quebec kan ansöka under ansvar av Ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Men den beviljade finansieringen kan inte användas för att täcka deras eller deras personals utgifter. Finansieringen får endast användas för att täcka utgifter för samarbetspartner utanför Quebec.

 

Följande utgifter berättigar till stöd:

• kostnader för resor mellan Québec och de nordiska länderna

• traktamenten

• avgifter i samband med publicering, marknadsföring och informationsspridning

• avgifter i samband med gemensamt skapade verk

• andra avgifter i samband med arrangemang av offentliga tillställningar (lokalhyra, transport av verk m.m.).                                                                                   

Följande utgifter berättigar inte till stöd:

• kostnader för en organisations operativa verksamhet och personal

• kostnader som tidigare omfattats av ekonomiskt stöd från andra statliga program

• konstnärsarvoden.

 

 

Finansieringsmetod:

I samarbetet mellan Québec och Nordiska ministerrådet används en separat finansieringsmetod, vilket innebär att båda parter ansvarar för alla sina kostnader utomlands. Det ekonomiska stödet från Québec tillhandahålls av Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) och Le ministère de la Culture et des Communications. Det ekonomiska stödet från Norden tillhandahålls av Nordiska ministerrådet i enlighet med sina standardvillkor.

Projektets bedömningskriterier

• överensstämmelse mellan projektet och målen i projektförslaget

• projektets innovativitet

• etablering av nya partnerskap

• tydliga mål

• genomförbart arbetsprogram inom utsatt tidsram

• bidrag till sektorns utveckling utifrån förväntade fördelar och resultat

• tydlighet i finansiella arrangemang och mångfald i finansieringskällor

• balans mellan mål och förväntade resultat sett till arbetsschema och finansieringsstruktur.

Så här ansöker du

Samtliga samarbetspartner i Québec och de nordiska länderna måste fylla i relevanta formulär på nätet (inga andra formulär godtas):

Québecs formulär:

  • samarbete med Nordiska ministerrådet: Appels à projets
  • ansökningsformuläret för ekonomiskt stöd
  • detaljerad och balanserad projektbudget med intäkter och utgifter.

Nordiska ministerrådets formulär

De nordiska ländernas samarbetspartner måste lämna in dokument (på engelska, endast PDF) senast den 16 december 2018 kl. 23.59 via e-post till

Signe van Zundert och Tómas Orri Ragnarsson, Nordiska ministerrådets sekretariat, sigzun@norden.org och tomrag@norden.org.  

 

Québecs samarbetspartner måste lämna in dokument (på franska) senast den 16 december 2018 kl. 23.59 via e-post till

Steve Boilard, Direction Europe et institutions européennes, Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, quebeccnm@mri.gouv.qc.ca

 

Regeringen i Québec och Nordiska ministerrådet ansvarar för det slutliga projekturvalet och fastställer stödbeloppet. Resultaten meddelas organisationerna i slutet av februari 2019. Observera att besluten inte kan överklagas.

Slutrapport Organisationerna ska fylla i ett slutrapportsformulär som lämnas in i enlighet med villkor i Québec respektive Nordiska ministerrådet.