Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Inbjudan att lämna projektförslag för samarbete mellan Québec och de nordiska länderna i perioden 2021–2022 inom områdena kultur, samhälle, forskning och innovation

22.10.20 | Støttemulighed
Regeringen i Québec och Nordiska ministerrådet tar emot ansökningar om ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt mellan Québec och de nordiska länderna inom områdena kultur, samhälle, forskning och innovation. För att lämna ett projektförslag måste partnern från Québec fylla i ansökan om ekonomiskt stöd och en sammanfattning innan den 7 december 2020. Den nordiska partnern måste fylla i Nordiska ministerrådets ansökan med projektbeskrivning och budgetformulär och skicka till Nordiska ministerrådet.

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
man, 21/12/2020 - 23:59
Relateret organisation
Lande
Åland Islands
Færøerne (Føroyar)
Danmark
Finland
Grønland
Island
Norge
Canada
Sverige

Bakgrund

Nordiska ministerrådet och regeringen i Québec utarbetar tillsammans en inbjudan att lämna projektförslag som baseras på, men inte begränsas av, det gemensamma uttalande om samarbete kring hållbar utveckling i norr som undertecknades av Nordiska ministerrådet och regeringen i Québec den 1 februari 2013 samt på den avsiktsförklaring som undertecknades av Nordiska ministerrådet och regeringen i Québec den 27 februari 2015. Nordiska ministerrådet och regeringen i Québec, nedan kallade parterna, har fört en nära dialog sedan 2015 års avsiktsförklaring med målet att utveckla ett konkret samarbete. 

Mål

Parternas gemensamma inbjudan att lämna projektförslag syftar till att

• främja en hållbar utveckling i samhällena med hänsyn till projektens kulturella, sociala, ekonomiska, miljömässiga och geografiska faktorer

• uppmuntra utbyte mellan de två regionerna genom att främja kunskap och bekräfta regionernas kulturella närvaro

• främja samarbete kring skapande och spridning av konstverk och kulturprodukter genom utbytesprogram som involverar konstnärer, regissörer och författare samt genom att arrangera offentliga evenemang och utveckla partnerskap mellan regionernas kulturinstitutioner

• främja en bättre ömsesidig förståelse genom att stärka nätverk och utbyte av sakkunskap

• främja samarbete mellan forskare inom regionernas prioriterade intresseområden.

Samarbetsområden

Denna ansökningsomgång är öppen för alla områden inom samhälle, kultur, forskning och innovation. På grund av covid-19-pandemin och det globala hälsohotet är internationellt samarbete viktigare än någonsin. Parternas gemensamma inbjudan att lämna projektförslag syftar till att motverka effekterna av covid-19-pandemin och bidra med återhämtningsinsatser. Projekt som syftar till att motverka effekterna av covid-19-pandemin och bidra med återhämtningsinsatser kommer att prioriteras. 

 

KULTUR

Prioriterade områden:

digital kulturutveckling

scenkonst (dans, musik, cirkus m.m.)

film

litteratur och utgivning

visuell och digital konst.

 

SAMHÄLLE

Prioriterade områden:

hälsa

utbildning

jämställdhet

unga.

 

FORSKNING OCH INNOVATION

Prioriterade områden:

digital innovation

klimat, miljö och hållbarhet

hållbara lösningar för städer och hållbar mobilitet

biovetenskap

innovativ tillverkning.

Observera att denna inbjudan att lämna projektförslag är öppen för alla sektorer. Projekten kommer att väljas ut efter en kvalitetsbedömning och enligt de kriterier som anges nedan. 

Stödkriterier

För att kunna bli godkänd för ett bidrag från regeringen i Québec måste projektförslagen lämnas in av kanadensiska medborgare eller bofasta invånare i Québec.

Projekten ska

• omfatta minst två institutioner eller aktörer från två olika nordiska länder (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige eller Åland) och en partner från Québec 

• börja tidigast den 1 april 2021

lämnas in som en komplett ansökan både till Nordiska ministerrådet (gäller partner från Norden) och Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (gäller partner från Québec)

• respektera sista ansökningsdag – ansökningar som lämnas in efter den 7 december 2020 kl. 23.59 kommer inte att beaktas. 

Specifikation för inbjudan att lämna projektförslag för 2021

De prioriterade områdena är kultur, samhälle, forskning och innovation. Syftet är att underlätta konkret samarbete inom områdena kultur och innovation. En slutrapport ska lämnas in senast den 28 februari 2022.

 

Riktlinjer för utgifter som berättigar till ekonomiskt stöd

Stöd till samarbetsprojektet får inte ersätta stöd som normalt beviljas av andra finansieringsorganisationer. Observera att det ekonomiska stödet per projekt och år inte får överstiga 10 000 kanadensiska dollar från regeringen i Québec och 50 000 danska kronor från Nordiska ministerrådet. Även ettåriga projekt beaktas. Regeringen i Québec och Nordiska ministerrådet fördelar årligen 55 000 kanadensiska dollar respektive 300 000 danska kronor till att stödja ett antal samarbetsprojekt. 

Observera att ministerier, myndigheter eller organisationer i Québec och statliga företag i Québec kan ansöka under ansvar av Ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Men den beviljade finansieringen kan inte användas för att täcka deras eller deras personals utgifter. Finansieringen får endast användas för att täcka utgifter för externa samarbetspartner från Québec.

Utgifter som berättigar till stöd:

• kostnader för resor mellan Québec och de nordiska länderna (ekonomiklass)

• utgifter för att organisera webbseminarier, produktion, översättning och spridning av videopoddar eller onlinekurser

• övriga utgifter i samband med resor (visum, försäkringar, avgifter för klimatkompensering, transport av instrument, konstverk m.m.)

• dagtraktamenten (hotell- och hyreskostnader, måltider) 

• inköp av material eller utrustning

• avgifter i samband med publicering, marknadsföring och informationsspridning

• kostnader för lokal eller utrustning.

                                                     

Utgifter som inte berättigar till stöd:

• utgifter för en organisations operativa verksamhet och personal

• utgifter som tidigare omfattats av ekonomiskt stöd från andra statliga program

• den sökandes regelbundna driftsavgifter

• konstnärsarvoden

• resekostnader i första klass

• avgifter för extra bagage.

Finansieringsmetod:

I samarbetet mellan Québec och Nordiska ministerrådet används en separat finansieringsmetod, vilket innebär att båda parter ansvarar för alla sina utgifter utomlands. Det ekonomiska stödet från Québec tillhandahålls av Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) och Ministère de la Culture et des Communications. Det ekonomiska stödet från Norden tillhandahålls av Nordiska ministerrådet i enlighet med sina standardvillkor.

Projektets bedömningskriterier

• överensstämmelse mellan projektet och målen i projektförslaget

• projektets innovativitet

• etablering av nya partnerskap

• tydliga mål

• genomförbart arbetsprogram inom utsatt tidsram

• bidrag till sektorns utveckling utifrån förväntade fördelar och resultat

• tydlighet i finansiella arrangemang och mångfald i finansieringskällor

• balans mellan mål och förväntade resultat sett till arbetsschema och finansieringsstruktur

• tar hänsyn till miljöaspekterna

• genomförs tillsammans enligt principen om ömsesidighet och gemensamt engagemang, både när det gäller finansiering och konkreta resultat

• främjar långsiktiga utbyten och samarbetsrelationer mellan Québec och de nordiska länderna

• resulterar i påtagliga fördelar för Québec och de nordiska länderna

• leder till upprättande av nätverk för samarbete.

Så här ansöker du

Samtliga samarbetspartner i Québec och de nordiska länderna måste fylla i relevanta formulär på nätet (inga andra formulär godtas):

Québecs formulär:

  • samarbete med Nordiska ministerrådet: Appels à projets
  • ansökningsformuläret för ekonomiskt stöd
  • en detaljerad och balanserad projektbudget med intäkter och utgifter.

Nordiska ministerrådets formulär

Projektpresentation och urval

Observera att alla projektförslag absolut måste lämnas in till båda samordnande organisationer (som är Ministère des Relations internationales et de la Francophonie för partner från Québec och Nordiska ministerrådet för partner från Norden).

Samarbetspartnern i Québec och i Norden måste båda fylla i relevanta formulär på nätet (inga andra formulär godtas):

Québecs formulär:

  • samarbete med Nordiska ministerrådet: http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/Conseil-Nordique
  • ansökningsformuläret för ekonomiskt stöd
  • en detaljerad och balanserad projektbudget med intäkter och utgifter.

De nordiska ländernas samarbetspartner måste lämna in handlingarna (på engelska, som pdf) senast den 7 december 2020 kl. 23.59 via e-post till Julie Sofie Østbjerg och Tómas Orri Ragnarsson, Nordiska ministerrådets sekretariat, julost@norden.org och tomrag@norden.org.

Nordiska ministerrådets formulär:

Förfrågningar avseende partnern i Québec kan skickas via e-post till

 

Steve Boilard

Direction Europe et institutions européennes

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

QuebecCNM@mri.gouv.qc.ca

 

Regeringen i Québec och Nordiska ministerrådet ansvarar för det slutliga projekturvalet och fastställer stödbeloppet. Resultaten meddelas organisationerna senast den 31 mars. Observera att besluten inte kan överklagas.

 

Slutrapport

Organisationerna ska fylla i ett slutrapportsformulär som lämnas in i enlighet med villkor i Québec respektive Nordiska ministerrådet.