Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Om Nordisk arbeidsgruppe for sirkulær økonomi

Arbeidsgruppen for sirkulær økonomi (NCE) ble etablert i 2019, og er en sammenslåing av de to tidligere arbeidsgruppene for avfall (NAG) og bærekraftig forbruk og produksjon (HKP).

I perioden 2019-2024 skal gruppen skal fokusere på:

  • giftfrie og ressurseffektive kretsløp
  • hvordan redusere uttak av ressurser
  • minske avfallsmengdene og øke anvendelse av avfall som ressurs
  • samarbeide om politiske virkemidler for en grønn omstilling
  • bidra til at plast i størst mulig grad inngår i en sirkulær økonomi og ikke tilføres miljøet  

Gruppens satsingsområder vil være å styrke arbeidet med produktdesign, og å kommunisere produkters miljøegenskaper i markedet. Her ønsker vi blant annet å fortsette med å gi innspill til EU prosesser på området. 

Avfall- og gjenvinning spiller en sentral rolle innenfor den sirkulære økonomien, og vi vil blant annet bidra til å styrke arbeidet mellom de nordiske landene om grensekryssende forsendelser. I tillegg er byggebransjen i de nordiske landene i sterk vekst, bygg- og rivnings avfall er derfor også et område vi mener det er viktig å jobbe med.  

Reduksjon av matsvinn og tiltak for å redusere plastens negative miljøpåvirkning er temaer det er sterke politiske føringer på. NCE vil se nærmere på sammenhengene mellom mikroplast og utslipp fra bildekk, med den hensikt å kunne gi anbefalinger om spesifikke tiltak, og vil også jobbe med matsvinn. Vår arbeidsgruppe har også mottatt oppdrag om oppfølging av noen av Tine Sundtofts anbefalinger for en grønnere omstilling i Norden. Her er etterspørsel av grønne varer og tjenester via offentlige anskaffelsesprosesser et av temaene vi skal se nærmere på.

Arbeidsformen vil være i form av innhenting av ny kunnskap. Men vi mener det også er viktig å sammenstille resultater og å få oversikt over arbeid som allerede er utført på de ulike områdene vi skal jobbe med, og å bygges videre på dette for å kunne gi anbefalinger og/eller utføre tiltak. Informasjonsutveksling mellom de nordiske landene vil også være viktig, slik at man kan lære av hverandre.  

NCE vil bidra til å oppfylle de målene som er satt for å fremme en sirkulær økonomi i de nordiske landene, og som er spesifisert i det nordiske samarbeidsprogrammet for miljø og klima: