Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Anbudsinbjudan för Nordisk förstudie om värdering och rapportering av miljö- och klimatrelaterad påverkan av instrument på finansmarknader

14.03.19 | Støttemulighed
Nordiska Ministerrådets sekretariat (NMRS) och Nordiska arbetsgruppen för miljö- och ekonomi (NME) vill härmed inbjuda till anbud för en Nordisk förstudie om värdering och rapportering av miljö- och klimatrelaterade påverkan av instrument på finansmarknader. Inbjudan görs i NME’s förvaltande organ, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (Finland) regi, därmed gäller finska regler och finsk lagstiftning om upphandling. Deadline för inlämning av anbud är 17.4.2019.

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
ons, 17/04/2019 - 23:59
Økonomisk ramme
395 000 DKK
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Bakgrund och uppdrag

Utredaren Tine Sundtoft lämnade 2018 sin rapport Mere end naboer. De nordiske lande i den grønne omstilling. Strategiske anbefalingar for det nordiske miljø- og klimasamarbejde mod 2030 till Nordiska Ministerrådet. Rapportens syfte var att ge rekommendationer till utvecklingen av det nordiska miljö- och klimatsamarbete. En av Sundtofts 12 rekommendationer (anbefallning 9) adresserade möjligheter till att utveckla grönare finansmarknader som ett viktigt steg i den gröna omställningen av samhället.

För att implementera Sundtofts rekommendation 9, beslöt Ministerrådet för miljö och klimat (31.10.2018) att det ska anordnas en ministerkonferens med aktörer från finansmarknader och EU Kommissionen. Därtill föreslog ministerrådet att det utförs en förstudie vars resultat kunde användas som underlag till den föreslagna ministerkonferensen. Målet för denna utlysning är förstudien. Förstudien ska innehålla följande:

  1. Kartläggning av metoder för rapportering och utvärdering av miljö- och klimatpåverkan och miljö- och klimatrelaterade finansiella risker på finansmarkeder. Fokus ska ligga på att inventera vilken grad och vilka metoder och ramverk som i dag används av aktörer på de nordiska kapitalmarknaderna. Analysen skall ange status i de enskilda nordiska länderna, utpeka möjliga skillnader mellan olika typer av investerare, granska huruvida de finansiella aktörerna tar i beaktande 1,5 °C-målet i sina strategier och sitt beslutsfattande, val av tillvägagångssätt i hantering av komplexa och dynamiska dimensioner, såsom progressivitet och viktning mellan olika typer av påverkan mot varandra samt kartläggning av status på jämförbarhet och tillgänglighet på information.
  2. Identifiering av best practice och ge förslag på rekommendationer på metoder för rapportering och utvärdering av miljö- och klimatpåverkan och metoder för bedömningar av finansiella risker relaterat till klimat- och miljöaspekter i investeringar
  3. Analys av möjligheter till en standardisering av miljö- och klimatrelaterad information vid rapportering, bedömning och utvärdering av antingen lagbindande eller frivilliga avtal.

Förstudien skall fungera som stöd till relevanta och politiskt viktiga diskussioner då ministrarna möts hösten 2019.

Budget

Budgetramen för förstudien är 395 000 DKK (ev moms (VAT) ingår i budgeten). Budgetramen täcker konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutna till resultatförmedling ex, deltagande och presentation av projektet på ett möte i regi av Nordiska Ministerrådet eller arbetsgrupperna. Publikationskostnader (ca. 25 000DKK) ingår även i budgeten, samt möjliga kostnader för översättningar av inledning och sammandrag. Rapporten publiceras i Nordiska Ministerrådets Policy briefs-serie och presenteras på NMR’s hemsida.

Tidsfrister

Anbudet ska vara gruppen tillhanda senast den 17.4.2019. Alla dokument ska vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i början av maj 2019 och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Projektet ska startas upp senast i slutet av maj 2019, rapporten färdig i oktober och projektets resultat skall presenteras på en ministerkonferens hösten 2019.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till Lotta Eklund (lotta.eklund@ely-keskus.fi) och benytta sig av någondera språkversionen av projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt där tillhörande obligatorisk budgetschema.

Det är möjligt att skicka ytterligare bilagor (maxlängd 10-15 A4-sidor). Eventuella CV’s skickas som samlad separat fil.

Vid värdering av anbuden kommer vikt att läggas vid följande kriterier:

  • Erfarenhet av analysarbete (40 %)
  • Förståelse av arbetsområdet (30 %)
  • Kostnader för planerad tidsåtgång (20 %)
  • Arbetsplan (10 %)

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här:

Den Nordiska Ämbetsmannakommitté för miljö och klimatfrågor kommer att välja uppdragstagare utifrån styrgruppens bedömning av anbuden.

Se Bilaga Anbudsinbjudan_miljo_och_klima-NME_LONG.docx