Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på norsk.

Ansøkninger til Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier, miljø og helse (NKE)

22.04.19 | Støttemulighed
Prosjektene skal oppfylle målsetningene i Samarbeidsprogrammet for miljø og helse 2019-2024, og retningslinjene for søknad om prosjektmidler fra Nordisk ministerråd.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Økonomisk ramme
3.000.000 DKK
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige
Estland
Letland
Litauen

Ansøkningsfristen er fra 25. april til og med 1. juni 2019. Ansøkninger skal sendes i epost til koordinatoren (heidrun@umhverfisstofnun.is). Bilag til ansøkningsblanketten skal vedlegges.

Instruksjon

 • Les først om Nordisk ministerråds generelle retningslinjer for søknad om prosjektmidler og de spesifikke retningslinjene for miljø- og klimasektoren:
 • Utfylt det elektroniske søknadsskjema:

Når søknaden er klar:

 • Send det utfylte ansøkningsskjema til heidrun@umhverfisstofnun.is som sender bekreftelse av mottagelse av søknad
 • En ufullstendig utfylt søknad vil ikke bli vurdert

Spørsmål kan rettes til koordinatoren: heidrun@umhverfisstofnun.is, tel: +354 591 2028 / +354 822 4028.

Prioriteringer for 2020

Nordisk gruppe for kjemikalier, miljø og helse (NKE) har to hovedinnsatsområder, begrunnet i det nye Nordiske samarbeidsprogrammet for miljø og klima 2019-2024, kapitel 4 om kjemikalienes egenskaper og risker og internasjonalt samarbeid på kjemikalieområdet.

Screening av ämnens förekomst i miljön och i människors vardag är viktigt eftersom det ständigt tillkommer nya ämnen som används i produkter och varor och vars farlighet inte utretts ordentligt. Det är centralt att tidigt upptäcka nya kemikaliehot och hindra att farliga ämnen kommer ut i miljön.

Under perioden prioriteras att

 • förbättra kunskapen om ämnen, deras egenskaper och risker
 • använda dessa kunskaper för att få företagen att i högre grad ersätta farliga ämnen med mindre farliga
 • arbeta för att gruppansatser för farliga ämnen som medför risker förstärks i kemikalieregelverken i EU
 • risker från användning av farliga ämnen begränsas och minimeras
 • information om kemikalier i material, varor och avfall finns tillgänglig och​​​​​​​ används för att förebygga skador på miljö och hälsa
 • samarbeta om tillsyn av kemikalier i varor och produkter, i återvinning och​​​​​​​ i internethandel.

De nordiska länderna kommer att arbeta för att förstärka det internationella arbetet med att begränsa farliga ämnen, både inom ramen för Minamatakonventionen, Stockholmskonventionen och  Montrealprotokollet (inklusive genomförande av Kigalitillägget) samt genom att verka för att andra farliga ämnen som sprids internationellt också ska kunna omfattas av globala överenskommelser.

Under perioden prioriteras att

 • arbeta globalt för att stärka nya mål och strategier för kemikalier och avfall för att begränsa att särskilt farliga ämnen sprids internationellt
 • arbeta för en bättre överföring av information om farliga ämnen
 • särskilt uppmärksamma förekomsten och effekterna av kemikalier i nordområdena och Arktis.

Ennvidere andre områder innenfor det Nordiske samarbeidsprogram 2019-2024 som vedrører kjemikalier. 

Derutover er miljøpolitiske temaer som vedrører kjemikalier i Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbeidsprogram og årets formannskapsprogram aktuelle.