Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Anbudsinbjudan för projekt om styrmedel för Bio-CCS (BECCS) i Norden

19.03.20 | Støttemulighed
Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet vill härmed öppna upp för anbud för ett projekt om styrmedel för BECCS i Norden. Deadline för inlämning av anbud är 22.4.2020.

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
ons, 22/04/2020 - 23:59
Økonomisk ramme
400000 DDK
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Bakgrund

I de nordiska statsministrarnas klimatdeklaration från januari 2019 står det att deklarationen ska leda till att öka de nordiska ambitionerna och det nordiska samarbetet på klimatområdet. I deklarationen står det specifikt att Norden ska satsa på att vidareutveckla och använda CCS-tekniken genom att stödja forskning för att överkomma de återstående tekniska utmaningarna och ta fram business-modeller för att implementera CCS inklusive BECCS. BECCS är en grupp olika teknologier för att tillverka energi från biomassa och lagra koldioxiden som uppstår vid tillverkningen (Global CCS institute, 2019)

Syftet med projektet och dess avgränsningar

Detta projekt ska beskriva problemen på marknaden som hindrar utveckling och implementering av BECCS samt analysera lämplig styrning på primärt nordisk nivå, alternativt EU nivå, för att överkomma problemen. Problemanalysen ska identifiera de marknadsmisslyckanden och andra hinder som behöver överkommas för att dels utveckla och dels implementera BECCS tekniken i framförallt de nordiska länderna. Potentiella marknadsmisslyckanden innefattar; Positiva miljöexternaliteter, Kunskapsexternaliteter eller teknikexternaliteter som innebär att marknadsaktörerna satsar för lite på teknisk utveckling i relation till vad samhället skulle vilja ha och Nätverksexternaliteter som innebär att samhället tjänar mer på att tekniken implementeras brett än vad den privata aktören gör.

För alla olika marknadsmisslyckanden finns det motiv för staten att gå in på marknaden för att överkomma problemen. När problemen är identifierade ska konsulten analysera lämpliga styrmedel och business-modeller som kan stödja vidareutvecklingen och implementeringen av BECCS.

Frågeställningar

Projektet bör behandla följande frågeställningar:

 • Hur ser situationen för teknologiutvecklingen av BECCS ut idag?

 • Vad är problemen på marknaden (marknadsmisslyckanden) och vilka andra hinder existerar för att utveckla och implementera BECCS i de nordiska länderna?

 • Är det samma aktörer som tar hand om olika steg i BECCS-värdekedjan

 • Vilka styrmedel, existerande eller nya, kan ge incitament till utveckling respektive implementering av BECCS på EU-nivå och nordisk nivå?

 • Vilken är potentialen för samarbete mellan de nordiska länderna i frågan om de olika aspekterna av BECCS?

Avgränsningar

Styrmedel som identifieras som lämpliga på EU eller nordisk nivå bör utvärderas utifrån åtminstone följande tre kriterier:

 • Effektivitet i att nå ett givet må
 • Kostnadseffektivitet
 • Genomförbarhet i praktiken/politisk acceptans i de olika nordiska länderna

Projektet bör börja med en problemanalys som mynnar i ett eller flera skäl till varför BECCS tekniska utveckling och implementering kan behöva incitament genom marknadsbaserade styrmedel såsom EU ETS eller riktade teknologistöd. Här avgränsas projektet till enbart BECCS och inte fossil CCS. Konsulten behöver vara noggrann med att påtala när problem och styrmedel för att överkomma problemen skiljer sig åt mellan de nordiska länderna. Konsulten ska föreslå hur synergier mellan olika nordiska länder kan främjas.

Budget

Busgetramen för projektet är 400 000 DKK (moms(VAT) ingår i budgeten). Budgetramen täcker konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutna till resultatförmedling.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den 22.4.2020. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i maj och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för statusrapportering och slutrapport fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till Lotta Eklund  och använder sig av något av de nordiska språken eller engelska för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatorisk budgetschema.

Kontakt:

Ansökningsformulär hittar du via filen nedan:

Skicka gärna ytterligare bilagor (maxlängd 10-15 A4-sidor) som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen. Eventuella CV’s skickas som samlad separat fil.

Utvärdering

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid

 • Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall samlas in och bearbetas
 • Tidsplan
 • Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall styra och genomföra projektet
 • Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området
 • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
 • Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme och övriga utgifter
 • Planerad informationsspridning av projektet

NME kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. NME förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

Se bilaga “Utlysningstext_BECCS_LONG" för ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav

Kontakt