Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Utlysning från Nordiska Hav- och kustgruppen (NHK)

20.04.20 | Støttemulighed
Nordiska Ministerrådets Hav- och kustgrupp stöder samarbetsprojekt för nordiska insatser om en förbättrad havs- och kustmiljö, Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024. Gruppen prioriterar att stödja projektförslag inom de temaområden som beskrivs nedan. Ansökningsfris-ten för inlämnande av ansökningar till Hav- och kustgruppen är den 3:e juni 2020 (för medel i 2021).

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
ons, 03/06/2020 - 23:59
Økonomisk ramme
200.000 – 400.000 DKK
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

NHK fokuserar arbetet med att ta fram underlag för gemensamma nordiska insatser om en förbättrad havs- och kustmiljö. Minst tre nordiska länder ska delta i projektet, som ska ha en tydlig nordisk nytta. I projekt som involverar de baltiska staterna kan ett nordiskt land ersättas av ett baltiskt, i relation till kravet på minst tre samarbetsländer. Det är viktigt att ansökt projekts målsättning är i linje med NHKs prioriteringar och de teman NHK-gruppen önskar att använda projektmedel till under 2021. Om beviljning av medel medges, ska projektet normalt publiceras i Nordiska Ministerrådets publikationsserie.

Prioriterade teman för 2021

 1. Påverkan på havsmiljön och dess biodiversitet från utnyttjandet av marina resurser, exempelvis bifångst från fiskeri.
 2. Den gröna omställningens påverkan på havsmiljön och dess biodiversitet, såsom havsbaserad förnyelsebar energiutvinning.
 3. Miljöeffekter av utsläpp av avgasreningsvatten med skrubber från sjöfarten i nordiska vatten.
 4. Risker för oljeutsläpp och/eller oavsiktliga konsekvenser vid vissa typer av oljebekämpning, i samarbete med till exempel Köpenhamnsavtalet.
 5. Ekosystembaserad havsförvaltning – nordisk koordinering och metodutveckling för att bevara och hållbart nyttja naturresurser.
 6. Effekter av klimatförändringar och olika former av skyddsrestriktioner och marina skyddsområden på ekosystems resiliens.
 7. Har den nordatlantiska havscirkulationen förändrats, en sammanställning av tillgänglig data/litteratur och kunskapshål för framtida övervakning.

Ansökan om medel kommer att bedömas utifrån:

 • Relevans och nordisk nytta
 • Nya idéer inom 2020 års teman
 • Kvalitet på genomförandebeskrivningen samt erfarenheter
 • Förmedlingsplan av erhållna resultat

Projektledaren bör tydligt formulera mål och problemställningar i ansökan samt specificera projektets organisering och budget i syfte att påvisa att projektplanen kan genomföras inom föreslagen tidsrymd. Genomförandet bör beskrivas, inklusive metoder och nätverk som är avsedda att användas. Relevanta målgrupper för var projektresultaten skall spela in och påverka processer/förhandlingar bör finnas klart presenterade i ansökan, samt kanaler för att nå målgrupperna. Ansökningarna bör därtill ha relevans för minst tre eller flera nordiska länder/självstyrelseområden samt stärka Norden i internationella forum och förhandlingar.

Leveranser att presentera i ansökan är bland annat statusrapport och slutrapport samt publicering, som normalt sker i Nordiska Ministerrådets publikationsserie. Arbetstid, kostnader för de experter som förväntas ingå i projektet, publicering av projekt samt övriga kostnader för uppdraget skall ingå i budgeten. Medfinansiering från flera arbetsgrupper och sektorer, samt från andra potentiella finansiella källor uppmuntras.

Medel att söka är i normalfallet i storleksordningen 200 000 till 400 000 DKK.

Ansökan skickas till oscar.fogelberg@regeringen.ax