Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Projekter inom digitalisering

27.07.18 | Projekt
För att främja digitalisering skapar MR-DIGITAL och medlemsländerna ett antal projekt där varje projekt drivs av ett enskilt land, men som koordineras och styrs gemensamt via MR-DIGITALs organisation.

Information

Dato
01.01.2017 - 31.12.2019

Nordisk-baltiskt sammarbete om digitala identiteter – NOBID

NOBID-projektet är ett samarbete mellan länderna i den nordiska och baltiska regionen. Projektets mål är att säkerställa medborgarnas tillgång till offentliga tjänster i övriga länder, baserat på vart lands eget nationella eID-system, t.ex. NemID i Danmark, Mobilt BankID i Sverige och BankID i Norge.

  • Projektet producerar även tekniska koncept, byggstenar och branschstandarder
  • Projektet främjar även gränsöverskridande nätverk för teknisk och juridisk kompetens

Projekter undersöker särskilt

  • Koncept för gränsöverskridande utbyte av auktoritativ persondata
  • Genomdrivandet av regionala arenor för eID-samarbete

Projektet är organiserat som ett multinationellt projekt som drivs av det norska ministeriet för offentlig förvaltning och informations- och kommunikationsteknologi (Difi). Projektet består av HNG-DIGITAL som ansvarar för budgetallokeringen samt för att styra den generella arbetsinriktningen.

Projektet är en treårig insatts som varar mellan 2021 och 2024

Accelererad utbyggnad av 5G

För att accelerera och möjliggöra en bred utbyggnad av nästa generations mobilnät, 5G, så har svenska näringsdepartementet antagit sig uppgiften att skapa det nordisk-baltiska 5G-initativet. Ambition är, genom kartläggning av statusen på uppgraderingen av mobilnätet till 5G-teknik i de nordiska och baltiska länder och av statusen på planerna för etablering av ”small cell networks” i de nordiska och baltiska länderna, att skapa ökad förståelse för vilken företagsmodell som kan användas för att finansiera utbyggningen av 5G-mobilnätet i regionen.

DIGINNO - Gränsöverskridande digitala tjänster

Arbetet för att etablera ”Cross Border Digital Services”, eller Gränsöverskridande digitala tjänster, hanteras huvudsakligen av DIGINNO. DIGINNO är en unik offentlig-privat samverkan som strävar efter att implementera en digital inre marknad i Norden och Östersjöområdet och är tänkt att agera föregångare till EU:s mål att etablera en digital inre marknad i hela Europa. Mer specifik så arbetar nätverket för en högre grad av implementation av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) i privata företag, utvecklandet av innovativa digitala offentliga tjänster samt främjandet av politiska diskussioner angående implementationen av den digitala inre marknaden i Norden och Östersjöområdet.

SmartGovernment – Bättre användande av företagsdata

Nordic SmartGovernment är ett nordiskt sammarbete mellan ländernas bolagsverk som arbetar utifrån en vision att skapa en datadriven nordisk region, där data och digitalisering främjar värdeskapande genom delandet av data inom regionen på ett automatiskt, intelligent och säkert sätt. Värdet att tillgängliggöra all finansiell data mellan företag har uppskattats till 200 miljarder danska kronor från och med 2027, och att tillgängligöra detta värde strävar Nordic SmartGovernment sammarbetet efter.