Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Växjö-deklarationen: Hållbart fiske säkrar framtidens mat

25.06.08 | Deklaration
I mötet, 2008, mellan de nordiska ministrarna för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk diskuterades och författades en deklaration om hur ett hållbart fiske kan säkras.

Information

Danmarks, Finlands, Färöarnas, Grönlands, Islands, Norges, Sveriges och Ålands ministrar för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk har på ministermötet den 26 juni 2008 diskuterat hur ett hållbart fiske kan säkras. Hållbarhet i ett föränderligt klimat kräver att fiskeriförvaltningen kan anpassa sig till nya förutsättningar. Genom att Norden är särskilt utsatt för kommande klimatändringar är en nordisk samverkan mellan förvaltare, näring och konsumenter kring en sådan anpassning en framgångsmodell.

Nordiska ministerrådet

välkomnar konsumenternas intresse och medvetenhet för ett hållbart nyttjande av våra fiskebestånd,

konstaterar konsumenternas växande intresse för märkningssystem som medverkar till hållbart fiske,

erkänner betydelsen av konsumenternas möjligheter att genom ändrade köpvanor påverka efterfrågan på fisk,

välkomnar de lokala och regionala frivilliga initiativ som har tagits av den nordiska fiskerinäringen att certifiera och märka hållbart fiske,

uppmanar länderna och det nordiska fiskerisamarbetet att finna synergieffekter mellan konsumenternas behov av information om hållbart fiske och det arbete som bedrivs om spårbarhet i kampen mot illegalt, oreglerat och orapporterat fiske,

anser att det nordiska samarbetet har spelat en väsentlig roll i utvecklingen av globala riktlinjer för märkning av hållbart fiske i FAO:s regi,

noterar att den nordiska fiskerinäringen har uppmärksammat marknadens behov av kunna saluföra miljömärkt fisk,

uppmanar den nordiska fiskerinäringen att fortsätta sitt arbete med märkning och spårbarhet, så att konsumenternas efterfrågan kan mötas,

uppmanar det nordiska fiskerisamarbetet att arbeta med konkreta frågor kring detta tema.