Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Anbudsinbjudan för projekt om Naturrisk – En analys av användning och nytta

28.04.21 | Støttemulighed
De Nordiska arbetsgrupperna för Miljö och Ekonomi (NME) och Biologisk Mångfald (NBM) under Nordiska ministerrådet vill härmed öppna upp för anbud för ett projekt om begreppet Naturrisk – användning och nytta i miljöpolitiken i Norden. Deadline för inlämning av anbud är 10.06.2021.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
tor, 10/06/2021 - 15:00
Økonomisk ramme
400 000 DKK
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Bakgrund

Under senare tider har begreppet naturrisk lanserats av vissa internationella organisationer, så som World Economic Forum, WWF och UNEP Financial Initiative. Task Force for Nature Related Financial Disclosure (TNFD) arbetar med rapporteringskrav för naturrisker. I Norge har Finans Norge tagit initiativ till ett samarbete för att värdera «förlust av natur som en finansiell risk». Inspirationen kommer från begreppet klimatrisk, som lanserades av Bank of England år 2015 och som sedan dess fått en plats i klimatpolitiken och näringslivets klimatrelaterade planering. Klimatrisk beskriver ett företags, en sektors eller ett lands sårbarhet för framtida extrema situationer, både i form av stora klimatförändringar och i form av stora förändringar i klimatpolitik och energimarknaden. Naturrisk är ett liknande sätt att närma sig natur och biologisk mångfald. Men begreppet är inte lika etablerat och känt som klimatrisk. Global uppvärmning och förlust av naturmångfald är båda stora, globala hot mot välfärden, men de verkar på olika sätt. Om naturriskbegreppet ska kunna bli nyttigt, måste det skräddarsys och inte kopieras från klimatfältet.

Syftet med projektet

Målsättningen med detta projekt är att kartlägga bruket av begreppet naturrisk, beskriva innehållet och möjliga användningsområden samt värdera nyttan av begreppet i de nordiska ländernas miljöpolitik. Projektet skall beskriva status: Vad finns det för litteratur om naturriskbegreppet, eventuellt också över konkreta initiativ för att utveckla det eller använda det i praktiken? Översikten bör beskriva all litteratur och alla initiativ i de nordiska länderna och allt utanför Norden med relevans för de nordiska länderna.

Därefter skall projektet granska innehållet i begreppet, så som det är beskrivet i ovannämnda materialet.

  • Är begreppet entydigt, eller används det på olika sätt?
  • Används andra begrepp om något som de facto är naturrisk eller närbesläktat, så som det beskrivits här?
  • Har det genomförts konkreta analyser av naturrisk, eller är det på ett teoretiskt stadium?

På basis av detta och konsultens/utförarens egna bedömningar, skall projektet ge ett förslag till konceptuell förståelse och en illustration av bruket, t.ex. med hjälp av exempel från företag, branscher och/eller land. Konsulten/utföraren skall till slut utvärdera om och, om möjligt hur, naturriskbegreppet kan tillföra miljöpolitiken något nyttigt.

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK moms (VAT) ingår i budgeten) Budgetramen täcker konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutna till resultatförmedling.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupperna NME och NBM tillhanda senast den 10.6.2021. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i juni och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för slutrapportering och slutrapport fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till registraturen på NME’s förvaltningsorgan (registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi ) och använder sig av något av de nordiska språken för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema. I anbudet skall hänvisas till diarienummer EPOELY/817/2021

Skicka gärna ytterligare bilagor (maxlängd 10–15 A4-sidor) som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen, t.ex. en fristående projektbeskrivning. Eventuella CV’s skickas som samlad separat fil.

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid

  • Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall samlas in och bearbetas
  • Tidsplan
  • Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall styra och genomföra projektet
  • Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området
  • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
  • Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme och övriga utgifter
  • Planerad informationsspridning av projektet

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här:

NME och NBM kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgrupperna förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

Se bilaga: “Anbudsinbjudan_Naturrisiko_NME_NBM_LONG.docx” för ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav.